«

»

Zarządzenie Nr 83/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: zwolnień i zniżek za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bukownie w 2022 roku

Zarządzenie Nr 83/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie: zwolnień i zniżek za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bukownie w 2022 roku.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Zarządzenia Nr 1431/2021 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 22.12.2021 roku, oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowno Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

zarządza co następuje:

§ 1.

1. Burmistrz Miasta przyznaje w 2022 roku 90% zniżkę dla mieszkańców Miasta Bukowno w opłatach za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Centrum Odnowy Biologicznej i hali sportowej w następujących dniach:

  • 21 stycznia – Dzień Babci

  • 22 stycznia – Dzień Dziadka

  • 8 marca – Dzień Kobiet

  • 10 marca – Dzień Mężczyzn

  • 26 maja – Dzień Matki

  • 1 czerwca – Dzień Dziecka

  • 23 czerwca – Dzień Ojca

  • 1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

  • 3 grudnia – Dzień Osób Niepełnosprawnych.

 

2. W celu skorzystania z możliwości wskazanych w ust. 1 przez mieszkańca Miasta Bukowno wymagane jest okazanie pracownikowi obsługi MOSiR „Karty aktywnego mieszkańca lub innego dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest mieszkańcem Miasta Bukowno.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę MOSiR z treścią niniejszego Zarządzenia i umieszczenia na stronie BIP oraz https://mosirbukowno.pl

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi – gospodarzowi obiektów rekreacyjnych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora.

§ 5.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Bukownie

(-) Anna Kwaśniewska