«

Zarządzenie Nr 84/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Załącznika do Regulaminu korzystania z Centrum Odnowy Biologicznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie zwanym dalej SPA

Zarządzenie Nr 84/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia Załącznika do Regulaminu korzystania z Centrum Odnowy Biologicznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie zwanym dalej SPA.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Zarządzenia Nr 1431/2021 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 22.12.2021 roku, oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowno Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

zarządza co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadzam do Regulaminu Korzystania z Centrum Odnowy Biologicznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie zwanym dalej SPA wprowadzonego Zarządzeniem Nr 39/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 1 lipca 2021 roku Załącznik NR 1 .

  1. Dotychczasowe załączniki do Zarządzenia Nr 39/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 1 lipca 2021 roku otrzymuje kolejno numery 2,3,4,5,6.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi – Gospodarzowi Obiektów Rekreacyjnych.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora

§ 4.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę SPA z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP oraz https://mosirbukowno.pl

§ 5.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Bukownie

(-) Anna Kwaśniewska

 

 

Pliki do pobrania: