Klauzula Informacyjna RODO – Zamówienia publiczne

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Artura Baranowskiego z którym można skontaktować się poprzez e-mail a.baranowski@ewart.bhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych wskazanych w danej sprawie, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.