Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 20 maja 2021 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

w Bukownie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto Bukowno,

 2. Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Bukownie,

 3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Bukowno,

 4. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Bukownie,

 5. Ośrodku, MOSiR, administratorze, administratorze danych – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie,

 6. DT TRAMP – Dom Turysty TRAMP,

 7. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,

 8. Zastępca Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,

 9. Kierownikach – należy przez to rozumieć osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,

 10. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć działy, zespoły, sekcje, obiekty, samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

§ 3.

 1. Podstawą działania Ośrodka są obowiązujące przepisy prawa, w tym Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, niniejszy Regulamin oraz inne akty prawa wydawane przez Burmistrza lub Radę Miejską.

 2. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy dla zatrudnionych pracowników samorządowych.

 3. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta Bukowno.

 4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Bukowno.

 5. Gospodarowanie mieniem Ośrodka odbywa się w sposób racjonalny i oszczędny z uwzględnieniem zasady zachowania szczególnej staranności.

 6. Mienie powierzone Ośrodkowi stanowi majątek Miasta Bukowno.

Rozdział II

Podstawowe ZADANIA OŚRODKA

§ 4.

 1. Zakres działalności Ośrodka określa § 5 Statutu.

 2. Misją Ośrodka jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Bukowno w zakresie kultury fizycznej i rekreacji poprzez zapewnienie optymalnych warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, wypoczynku i rywalizacji sportowej oraz promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.

 3. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym poprzez współpracę z podmiotami prowadzącymi albo promującymi tego typu działalność lub aktywność,

 2. zarządzanie przekazanymi przez Miasto Bukowno obiektami, urządzeniami oraz infrastrukturą o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także innymi obiektami o charakterze użyteczności publicznej,

 3. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb społeczności lokalnej,

 4. prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie działania Ośrodka,

 5. dbanie o bazę i infrastrukturę sportową i rekreacyjną podlegającą Ośrodkowi,

 6. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

 7. propagowanie i promowanie edukacji sportowej,

 8. rozwijanie i popularyzowanie wszelkich form aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,

 9. promowanie i tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5.

Organizacja pracy Ośrodka oparta jest na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania służbowego, podziału czynności i obowiązków zawodowych oraz indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań. Precyzyjne określenie obowiązków zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy, zawierają pracownicze zakresy czynności znajdujące się w aktach osobowych.

§ 6.

 1. Kierownikiem Ośrodka jest Dyrektor zatrudniany przez Burmistrza Miasta Bukowno.

 2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza.

 3. W czasie nieobecności Dyrektora, Ośrodkiem kieruje Zastępca Dyrektora lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora, który wykonuje zadania Dyrektora w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

 4. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników, którzy odpowiadają za pracę podległych komórek organizacyjnych, podejmują decyzję i ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne i prawne skutki ich decyzji oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, którzy podejmują decyzję i ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne i prawne skutki ich decyzji.

 5. Dyrektor jako kierownik Ośrodka wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Ośrodka.

 6. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka.

§ 7.

Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy udziale pracowników w oparciu o schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.

§ 8.

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą obiekty, działy, zespoły i samodzielne stanowiska.

 2. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy, zespoły i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Dział Finansowo – Księgowy,

 2. Zespół ds. Obiektów Sportowych,

 3. Zespół ds. Obiektów Turystycznych,

 4. Zespół ds. Obiektów Rekreacyjnych,

 5. Sekcja Utrzymania Ruchu,

 6. Samodzielne stanowisko ds. Administracji, Kadr i Płac,

 7. Samodzielne stanowisko ds. Rozliczeń DT TRAMP.

 1. Obiekty będące w bieżącym utrzymaniu przez Ośrodek:

 1. Hala sportowa,

 2. Stadion sportowy (boisko główne, boisko treningowe),

 3. Kompleks ORLIK,

 4. Kompleks basenowy,

 5. Siłownia zewnętrzna,

 6. Flow park,

 7. Szlaki turystyczne,

 8. Spływ kajakowy,

 9. DT TRAMP,

 10. Centrum Odnowy Biologicznej tzw. SPA,

 11. Centrum Aktywności Ruchowej.

 1. W ośrodku funkcjonuje samodzielne stanowisko ds. administracji, kadr i płac podlegające Dyrektorowi oraz samodzielne stanowisko ds. rozliczeń DT TRAMP podlegające Głównemu księgowemu.

 2. Zadania pracownika zajmującego samodzielne stanowisko ds. administracji, kadr i płac, samodzielne stanowisko ds. rozliczeń DT TRAMP określone są w Rozdziale III Regulaminu.

 3. Zakresy działania działów i obiektów określa Rozdział VI Regulaminu.

 4. Schemat organizacyjny Ośrodka określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 9.

 1. Działami kierują:

 1. Działem Finansowo – Księgowym – Główny Księgowy,

 2. Zespołem ds. Obiektów Turystycznych – Kierownik – Gospodarz Obiektów Turystycznych,

 3. Zespołem Obiektów Sportowych – Kierownik – Gospodarz Obiektów Sportowych i Sekcji Utrzymania Ruchu,

 4. Zespołem Obiektów Rekreacyjnych – Kierownik – Gospodarz Obiektów Rekreacyjnych,

 5. Bezpośredni nadzór nad Zespołem Obiektów Turystycznych sprawuje Dyrektor, bezpośredni nadzór nad Zespołem Obiektów Rekreacyjnych i Zespołem Obiektów Sportowych oraz Sekcją Utrzymania Ruchu sprawuje Zastępca Dyrektora.

§ 10.

 1. Zadania poszczególnych pracowników Ośrodka określane są w imiennych zakresach czynności, z wyjątkiem zadań Dyrektora, Głównego Księgowego, Zastępcy Dyrektora, Kierownika – Gospodarza Obiektów Sportowych i Sekcji Utrzymania Ruchu, Kierownika – Gospodarza Obiektów Turystycznych, Kierownika – Gospodarza Obiektów Rekreacyjnych, Samodzielnego stanowiska ds. administracji, kadr i płac, Samodzielnego stanowiska ds. rozliczeń DT TRAMP, których zakres działania wynika z przepisów niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

 2. Zakresy czynności dla pracowników sporządzane są przez właściwych kierowników komórek organizacyjnych, a następnie zatwierdzane przez Dyrektora.

 3. W celu wykonania zadań Ośrodka, Dyrektor, Zastępca dyrektora, Kierownik zespołu, osoba na samodzielnym stanowisku pracy może polecić pracownikowi realizację pilnego zadania, nie objętego zakresem czynności.

 4. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Ośrodka rozstrzyga Dyrektor.

 5. Zarządzenia i polecenia służbowe wydaje Dyrektor.

 6. Zalecenia Głównego Księgowego obejmują wszystkich pracowników w zakresie prawidłowego i terminowego udokumentowania operacji gospodarczo – finansowych.

 7. Należy przestrzegać zasady jednoosobowej odpowiedzialności i organizacyjnej zależności.

 8. Odpowiedzialność z tytułu nadzoru i kontroli ponoszą pracownicy Ośrodka pełniący funkcje kierownicze, którym w zakresie obowiązków służbowych powierzono nadzór i kontrolę nad czynnościami innych osób.

 9. Odpowiedzialność z tytułu nadzoru i kontroli wynika z obowiązku:

 1. organizowania prawidłowego i efektywnego przebiegu pracy w kierowanych działach, zespołach lub na stanowiskach pracy,

 2. systematycznego i pełnego nadzorowania czynności podległego personelu szczególnie w zakresie:

 • zgodności z obowiązującymi przepisami,

 • zgodności z ustalonymi obowiązkami służbowymi,

 • zgodności z obowiązującymi normami, procedurami, instrukcjami i regulaminami,

 • zgodności z przepisami bhp i p. poż.,

 1. wykrywania i usuwania stwierdzonych braków i niedociągnięć, a w przypadku naruszenia obowiązków służbowych zgłaszania zaistniałych nieprawidłowości Dyrektorowi, w celu wyciągnięcia w stosunku do winnych konsekwencji służbowych,

 2. zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,

 3. kształtowania czasu pracy podległych pracowników, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie sporządzania zgodnych z obowiązującym prawem harmonogramów pracy,

 4. organizowania, przygotowywania i prowadzenia pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi,

 5. zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego.

§ 11.

Pracownicy Ośrodka są odpowiedzialni za wykonywanie powierzonych im zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, powierzonymi indywidualnie prawami, obowiązkami i zakresem czynności służbowych.

§ 12.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Ośrodka,

 2. kierowanie i zarządzanie pracą Ośrodka w zakresie realizacji zadań o charakterze merytorycznym, organizacyjnym i administracyjnym,

 3. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

 4. wydawanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji, poleceń służbowych oraz udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności Ośrodka,

 5. nadzór nad właściwą realizacją planów finansowych,

 6. dbałość o powierzone mienie w związku z funkcjonowaniem Ośrodka i realizacją jego zadań,

 7. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza i zadań Ośrodka określonych przepisami prawa.

§ 13.

Do zadań Zastępcy Dyrektora należą w szczególności:

 1. kierowanie i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka,
 1. planowanie budżetu,
 2. nadzór nad ustalaniem indywidualnych zakresów czynności dla podległych pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy zawodowej,
 1. nadzorowanie, koordynowanie i egzekwowanie należytej realizacji zadań przez podległych pracowników,
 1. zapewnienie sprawnej i efektywnej kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 1. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, RODO,
 1. nadzór w zakresie ochrony mienia, porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony p. poż. w Ośrodku,
 1. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w podległych komórkach organizacyjnych,
 2. zarządzanie nieruchomościami,
 1. administrowanie mieniem ruchomym,
 1. utrzymanie obiektów MOSiR w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy,
 1. nadzór nad kierownikami obiektów w zakresie funkcjonowania i technicznego zabezpieczenia obiektów, w tym terminowym wykonywaniem obowiązujących przeglądów obiektów Ośrodka,
 1. nadzór nad stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych i zgodność działań MOSiR z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 1. nadzór nad stosowaniem procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto,
 1. koordynowanie i nadzór nad prawidłowym kalkulowaniem cen świadczonych usług oraz przestrzeganiem obowiązujących cenników dla obiektów MOSiR w Bukownie,
 1. sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań dla GUS i innych instytucji w zakresie działalności merytorycznej MOSiR,
 1. prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej oraz nadzór nad dyscypliną pracy,
 1. konsultowanie planów działania bazy hotelowo – turystycznej i gastronomicznej ośrodka, nadzór nad sporządzaniem i konsultowaniem planów działania bazy rekreacyjnej ośrodka, bazy sportowej ośrodka, bazy Centrum odnowy biologicznej tzw. SPA, Centrum Aktywności Ruchowej ośrodka,
 1. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
 1. nadzór nad funkcjonowaniem kompleksu basenowego oraz służbami ratowniczymi na basenie kąpielowym,
 1. nadzór nad utrzymaniem Szlaków turystycznych oraz Spływu kajakowego,
 1. prowadzenie nadzoru i kontroli rozliczeń z tytułu umów najmu, udostępniania hali sportowej (w tym sali gimnastycznej), stadionu sportowego, boiska bocznego, kortów tenisowych, kompleksu ORLIK, spływu kajakowego, Zespołu Odnowy Biologicznej Hali sportowej oraz innych płatnych usług na obiektach MOSiR,
 1. nadzór nad programowaniem i realizacją usług w zakresie sportu, rekreacji oraz turystyki,
 1. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na obiektach Ośrodka, w tym bieżące utrzymanie terenów zielonych na obiektach i wokół obiektów sportowych,
 2. nadzór nad zapewnieniem właściwej eksploatacji obiektów w zakresie zabezpieczenia imprez sportowo – rekreacyjnych,
 1. nadzór nad zakładaniem i prowadzeniem książek obiektów budowlanych na obiektach turystycznych, rekreacyjnych Ośrodka, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i inne,
 1. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar pracownikom podległych komórek organizacyjny,
 1. prawidłowe kształtowanie czasu pracy podległych pracowników, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie sporządzania zgodnych z wymogami prawa harmonogramów pracy,
 1. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 1. organizowanie stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
 1. dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 1. organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia podległych pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi warunkami środowiska pracy,
 1. dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 1. zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 1. terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań wynikających z zadań merytorycznych Ośrodka,
 1. nadzór nad likwidacją awarii w obiektach Ośrodka, a także wspieranie kierowników komórek organizacyjnych w prawidłowej eksploatacji obiektów, w tym takie w działaniach związanych z usuwaniem awarii,
 1. nadzór i koordynacja nad organizacją prac związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej obiektów przekazanych Ośrodkowi, w tym nadzór nad przygotowaniem wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie kompleksu basenowego i zabezpieczenie ich po zakończonym sezonie,
 1. nadzorowanie prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych na terenie obiektów sportowych Ośrodka,
 1. nadzór nad zabezpieczeniem imprez masowych,
 1. nadzór nad właściwą przez Zleceniobiorców realizacją umów cywilnoprawnych, w tym ilością przepracowanych przez nich godzin,
 1. nadzór nad działalnością sekcji piłki siatkowej, współpraca z Małopolskim Związkiem Piłki Siatkowej,
 1. sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska i wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska,
 1. nadzór nad utrzymaniem ładu, porządku i czystości na terenie podległych obiektów,
 1. nadzór nad gospodarką odpadami, gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 1. nadzór nad organizacją i terminowością prac związanych z dostosowaniem obiektów MOSiR dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
 1. wykonywanie innych czynności w granicach określonych upoważnieniem, pełnomocnictwem,
 1. podejmowanie skutecznych działań w celu zwiększenia dochodów z działalności MOSiR,
 1. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 14.

Do zadań Głównego Księgowego należą w szczególności:

 1. wynikające z ustawy o finansach publicznych obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości Ośrodka, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym:

 • opracowywanie projektu planu finansowego Ośrodka i przedkładanie go Dyrektorowi,

 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

 • nadzorowanie i kontrola realizacji planu finansowego Ośrodka,

 • kontrasygnowanie na podstawie udzielonego przez Skarbnika Gminy upoważnienia czynności prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,

 • sporządzanie analiz wyników finansowych Ośrodka oraz jego stanu majątkowego.

 1. przygotowywanie okresowych analiz, ocen i informacji o sytuacji finansowej Ośrodka,

 2. podpisywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,

 3. opiniowanie umów,

 4. organizacja rachunkowości w sposób zapewniający ochronę mienia, kontrolę wykonania zadań planowych, prawidłowy rachunek gospodarczy i bieżącą informację o sytuacji finansowej,

 5. kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Działu Finansowo – Księgowego,

 6. nadzorowanie, koordynowanie i egzekwowanie należytej realizacji zadań przez podległych pracowników,

 7. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar pracownikom Działu Finansowo – Księgowego,

 8. nadzór i kontrola czynności podległych pracowników, kierowanie podległymi pracownikami, w tym opracowanie pracownikom zakresów czynności i przydzielanie pracy zgodnej z zakresem czynności, dokonywanie okresowych ocen pracy zawodowej,

 9. prawidłowe kształtowanie czasu pracy podległych pracowników, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie sporządzania zgodnych z wymogami prawa harmonogramów pracy,

 10. organizowanie stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

 11. dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 12. przygotowanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia podległych pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi warunkami środowiska pracy,

 13. dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 14. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 15. zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,

 16. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, terminowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie,

 17. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

 18. nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 19. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań (prowadzenie windykacji należności wymagalnych) oraz nadzór w tym zakresie,

 20. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej i ich aktualizacja,

 21. bieżąca kontrola funkcjonalna realizacji zadań Działu finansowo – księgowego,

 22. przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,

 23. nadzór nad zabezpieczeniem przechowywanej dokumentacji finansowo – księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

 24. wykonywanie innych czynności w granicach określonych upoważnieniem, pełnomocnictwem,

 25. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 15.

Do zadań Kierownika – Gospodarza Obiektów Sportowych i Sekcji Utrzymania Ruchu należy:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z administracją i eksploatacją obiektów: Hala sportowa (w tym sala gimnastyczna), Centrum Aktywności Ruchowej, stadion sportowy (boisko główne i boisko treningowe) oraz kompleks basenowy, korty tenisowe, Flow park, siłownia zewnętrzna, kompleks ORLIK, a w szczególności:

 1. odpowiedzialność za właściwy stan techniczny i sanitarny podległych obiektów i ich wyposażenia; w związku z tym bieżąca kontrola stanu technicznego budynków, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie podległych obiektów oraz organizowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem wszelkich napraw i remontów mających na celu zapewnienie ich właściwego funkcjonowania,

 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie podległych obiektów,

 3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminów obowiązujących na terenie podległych obiektów przez osoby z nich korzystające,

 4. opracowywanie i aktualizacja regulaminów zarządzanych obiektów,

 5. przyjmowanie zleceń na wynajem i udostępnienie podległych obiektów oraz przygotowywanie związanych z tym umów cywilno – prawnych wraz z dokumentacją rozliczeniową oraz przestrzeganie realizacji tych umów,

 6. sporządzanie dokumentów przyjęcia środka trwałego do użytkowania, zmiany miejsca użytkowania, likwidacji,

 7. współpraca przy opracowywaniu harmonogramów wykorzystania podległych obiektów,

 8. prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z eksploatacją i konserwacją podległych obiektów,

 9. zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania podległych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem środków niezbędnych dla zapewnienia ochrony mienia, ochrony p. poż. i warunków BHP,

 10. prowadzenie ewidencji wyposażenia i materiałów we współpracy z Głównym Księgowym Ośrodka,

 11. utrzymanie ładu, porządku i czystości na terenie podległych obiektów,

 12. realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami, gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w podległych obiektach,

 13. utrzymywanie we właściwym stanie podległych terenów zielonych,

 14. należyte zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności podległych obiektów,

 15. odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie techniczne imprez sportowych i rekreacyjnych odbywających się na terenie podległych obiektów,

 16. uczestniczenie w organizacji imprez rekreacyjno – sportowych na terenie podległych obiektów,

 17. dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 18. organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia podległych pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi warunkami środowiska pracy,

 19. dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 20. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 21. zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 1. ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla podległych pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy zawodowej,
 2. nadzorowanie, koordynowanie i egzekwowanie należytej realizacji zadań przez podległych pracowników zgodnie z ich zakresami obowiązków,
 3. organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych, skierowanych do Ośrodka w celu wykonywania pracy,
 4. zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, a także terminowe prowadzenie przeglądów, badań, pomiarów wymaganych przepisami prawa na podległych obiektach Ośrodka,
 5. prawidłowe kształtowanie czasu pracy podległych pracowników, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie sporządzania zgodnych z wymogami prawa harmonogramów pracy,
 6. koordynowanie i organizowanie prac związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej obiektów przekazanych Ośrodkowi,
 7. prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z eksploatacją i konserwacją podległych Obiektów,
 8. współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu maszyn, urządzeń i instalacji,
 9. zastępowanie Kierownika – Gospodarza Obiektów Rekreacyjnych podczas jego nieobecności w pracy,
 10. współpraca z innymi działami w Ośrodku,
 11. nadzór techniczny i zapewnienie poprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu podległych obiektów Ośrodka,
 12. rozwiązywanie problemów z utrzymaniem ciągłości pracy podległych obiektów Ośrodka w sytuacjach awaryjnych oraz wykonywanie bieżących napraw i likwidowanie usterek przy współpracy z kierownikami – gospodarzami obiektów i konserwatorami,
 13. analiza przyczyn awarii i tworzenie nowych procedur związanych z utrzymaniem ciągłości pracy podległych obiektów Ośrodka oraz dążenie do zapobiegania awariom.
 14. tworzenie i przestrzeganie planu prac prewencyjnych, konserwacji, przeglądów i remontów oraz wykonywanie tych prac przy współpracy Sekcji Utrzymania Ruchu,
 15. zaopatrzenie w materiały i środki niezbędne do właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń,
 16. tworzenie harmonogramu imprez rekreacyjnych i sportowych,
 17. inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na podległych obiektach zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 18. planowanie i opracowanie rocznych kalendarzy imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,
 19. przedstawianie Dyrektorowi harmonogramu oraz propozycji imprez na dany rok do projektu planu finansowego,
 20. opracowywanie regulaminów dotyczących organizowanych imprez i turniejów,
 21. organizacja imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
 22. odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie imprez,
 23. inspirowanie i integrowanie środowiska sportowego Gminy podczas imprez organizowanych przez Ośrodek,
 24. sporządzanie projektów umów współpracy i cywilnoprawnych w zakresie spraw związanych z organizacją lub współorganizacją imprez oraz przestrzeganie realizacji tych umów,
 25. organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektów klubom sportowym, placówkom oświatowym, zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe,
 26. realizacja założeń marketingowych Ośrodka oraz docieranie z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców, w tym bieżąca aktualizacja strony internetowej Ośrodka oraz facebook, współpraca z Urzędem Miasta Bukowno w tym zakresie,
 27. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej w tym zakresie,
 28. właściwe formułowanie i przestrzeganie realizacji umów sponsorskich oraz reklamowych,
 29. zapewnienie efektywnego wykorzystania obiektów Ośrodka,
 30. prowadzenie ewidencji wykorzystania obiektów sportowych i bieżąca kontrola rozliczeń z tytułu umów najmu, udostępniania hali sportowej (w tym sali gimnastycznej), stadionu sportowego (głównego i treningowego), kompleksu ORLIK, kortów tenisowych,
 31. opracowywaniu harmonogramów wykorzystania obiektów sportowych; hala sportowa (w tym sala gimnastyczna), Centrum Aktywności Ruchowej, stadion sportowy (boisko główne i boisko treningowe), kompleks ORLIK, korty tenisowe,
 32. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem decyzji na organizację sportowych imprez masowych, meczów piłki nożnej oraz współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi podmiotami, uzyskiwanie zezwoleń na organizację imprez masowych,
 33. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Bukowno oraz spółkami, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, klubami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji i turystyki,
 34. dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 35. nadzór nad realizacją zadań z zakresu organizacji i obsługi imprez lub wydarzeń sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym,
 36. realizacja polityki informacyjnej oraz komunikacja społeczna,
 37. projektowanie i przedkładanie Dyrektorowi harmonogramu oraz „budżetu” imprez na dany rok,
 38. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań statutowych Ośrodka,
 39. archiwizowanie materiałów i dokumentacji związanej z pracą poszczególnych obiektów,
 40. programowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej we współdziałaniu ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi,
 41. prowadzenie sekcji lekkoatletycznej, współpraca z Małopolskim Związkiem Lekkiej Atletyki,
 42. przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych RODO,
 43. podejmowanie skutecznych działań w celu zwiększenia dochodów z działalności Ośrodka,
 44. wykonywanie innych czynności w granicach określonych upoważnieniem, pełnomocnictwem,
 45. zastępowanie Zastępcy Dyrektora podczas jego nieobecności w pracy,
 46. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora,
 47. wykonywanie innych czynności w granicach określonych upoważnieniem, pełnomocnictwem,
 48. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 16.

Do zadań Kierownika – Gospodarza Obiektów Rekreacyjnych należy:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z administracją i eksploatacją obiektów: kąpieliska basenowego, Centrum Odnowy Biologicznej tzw. SPA: pokój rekreacji, jacuzzi, sauny, grota solna, a w szczególności:

 1. utrzymywanie właściwego stanu technicznego i sanitarnego podległych obiektów i ich wyposażenia; w związku z tym bieżąca kontrola stanu technicznego budynków, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie podległych obiektów oraz organizowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora wszelkich napraw i remontów mających na celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania,

 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie podległych obiektów,

 3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminów obowiązujących na terenie podległych obiektów przez osoby z nich korzystające,

 4. opracowywanie i aktualizacja regulaminów zarządzanych obiektów,

 5. przyjmowanie zleceń na wynajem i udostępnienie podległych obiektów oraz przygotowywanie związanych z tym umów cywilno – prawnych wraz z dokumentacją rozliczeniową oraz przestrzeganie realizacji tych umów,

 6. sporządzanie dokumentów przyjęcia środka trwałego do użytkowania, zmiany miejsca użytkowania, likwidacji,

 7. współpraca przy opracowywaniu harmonogramów wykorzystania podległych obiektów,

 8. prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z eksploatacją i konserwacją podległych obiektów,

 9. zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania podległych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem środków niezbędnych dla zapewnienia ochrony mienia, ochrony p. poż. i warunków BHP,

 10. prowadzenie ewidencji wyposażenia i materiałów we współpracy z Głównym Księgowym Ośrodka;

 11. utrzymanie ładu, porządku i czystości na terenie podległych obiektów,

 12. realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami, gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w podległych obiektach,

 13. utrzymywanie we właściwym stanie podległych terenów zielonych,

 14. należyte zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności podległych obiektów,

 15. odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie techniczne imprez sportowych i rekreacyjnych odbywających się na terenie podległych obiektów,

 16. uczestniczenie w organizacji imprez rekreacyjno – sportowych na terenie podległych obiektów,

 17. dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 18. organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia podległych pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi warunkami środowiska pracy,

 19. dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 20. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 21. zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,

 22. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 1. zapewnienie przygotowania wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie kompleksu basenowego i zabezpieczenie ich po zakończonym sezonie,

 1. odpowiedzialność za zapewnienie przez cały sezon letni wymaganego poziomu czystości wody w basenach i brodziku na terenie kompleksu basenowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • bieżącej obserwacji wody w nieckach basenowych,

 • systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń i rejestrowania wyników pomiaru jakości wody w nieckach basenowych,

 • systematycznego i udokumentowanego badania jakości wody prowadzonego zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu,

 1. odpowiedzialność za należyte wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w nienagannej czystości powierzchni niecek basenowych, rynien przelewowych, atrakcji wodnych i tzw. strefy czystej wokół niecek basenowych oraz bieżące dokumentowanie tych prac,

 2. należyte zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności kompleksu basenowego,

 3. prowadzenie spraw związanych z ratownictwem wodnym, ratownictwem medycznym i nadzór nad realizacją tych zadań,

 4. dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 5. organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia podległych pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi warunkami środowiska pracy,

 6. dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 7. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 8. zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,

 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 1. zapewnienie przygotowania wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie Centrum Aktywności Ruchowej,

 1. odpowiedzialność za zapewnienie przez cały sezon letni wymaganego poziomu czystości wody w jacuzzi, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • bieżącej obserwacji wody w jacuzzi,

 • systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń i rejestrowania wyników pomiaru jakości wody w jacuzzi,

 • systematycznego i udokumentowanego badania jakości wody prowadzonego zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu,

 1. odpowiedzialność za należyte wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w nienagannej czystości powierzchni niecki jacuzzi, rynien przelewowych oraz tzw. strefy czystej wokół jacuzzi oraz bieżące dokumentowanie tych prac,

 2. należyte zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Zespołu Odnowy Biologicznej i kompleksu basenowego,

 1. ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla podległych pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy zawodowej,

 2. nadzorowanie, koordynowanie i egzekwowanie należytej realizacji zadań przez podległych pracowników zgodnie z ich zakresami obowiązków,

 3. organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych, skierowanych do Ośrodka w celu wykonywania pracy,

 4. zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, a także terminowe prowadzenie przeglądów, badań, pomiarów wymaganych przepisami prawa na podległych obiektach Ośrodka,

 5. prawidłowe kształtowanie czasu pracy podległych pracowników, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie sporządzania zgodnych z wymogami prawa harmonogramów pracy,

 6. koordynowanie i organizowanie prac związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej obiektów przekazanych Ośrodkowi,

 7. sporządzanie dokumentów przyjęcia środka trwałego do użytkowania, zmiany miejsca użytkowania, likwidacji,

 8. prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z eksploatacją i konserwacją podległych Obiektów,

 9. współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu maszyn, urządzeń i instalacji,

 10. zastępowanie Kierownika – Gospodarza Obiektów Sportowych i Sekcji Utrzymania Ruchu podczas jego nieobecności w pracy,

 11. współpraca z innymi działami/obiektami/sekcjami/zespołami w Ośrodku,

 12. nadzór techniczny i zapewnienie poprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu podległych obiektów Ośrodka,

 13. rozwiązywanie problemów z utrzymaniem ciągłości pracy podległych obiektów Ośrodka w sytuacjach awaryjnych oraz wykonywanie bieżących napraw i likwidowanie usterek przy współpracy z kierownikami – gospodarzami obiektów i konserwatorami,

 14. analiza przyczyn awarii i tworzenie nowych procedur związanych z utrzymaniem ciągłości pracy podległych obiektów Ośrodka oraz dążenie do zapobiegania awariom.

 15. tworzenie i przestrzeganie planu prac prewencyjnych, konserwacji, przeglądów i remontów oraz wykonywanie tych prac przy współpracy Sekcji Utrzymania Ruchu,

 16. zaopatrzenie w materiały i środki niezbędne do właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń,

 17. sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska i wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, sprawozdawczość w zakresie wód polskich,

 18. przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,

 19. sprawozdawczość dotycząca podległych obiektów,

 20. organizowanie zabezpieczenia ratowniczego /wodnego/ w okresie funkcjonowania basenów kąpielowych,

 21. inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na podległych obiektach zgodnie z przyjętym harmonogramem,

 22. wykonywanie innych czynności w granicach określonych upoważnieniem, pełnomocnictwem,

 23. podejmowanie skutecznych działań w celu zwiększenia dochodów z działalności MOSiR,

 24. wykonywania zarządzeń wydawanych przez Dyrektora,

 25. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 17.

Do zadań Kierownika – Gospodarza Obiektów Turystycznych

należy w szczególności:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z administracją i eksploatacją obiektu DT TRAMP, a w szczególności:

 1. utrzymywanie właściwego stan technicznego i sanitarnego DT TRAMP oraz wyposażenia; w związku z tym, bieżąca kontrola stanu technicznego budynku urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie podległego obiektu oraz organizowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem lub Zastępcą dyrektora wszelkich napraw i remontów mających na celu zapewnienie jego właściwego funkcjonowania,

 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie podległego obiektu,

 3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminów obowiązujących na terenie podległego obiektu przez osoby z nich korzystające,

 4. opracowywanie i aktualizacja regulaminów zarządzanego obiektu,

 5. przyjmowanie zleceń na wynajem i udostępnienie podległego obiektu oraz przygotowywanie związanych z tym umów cywilno – prawnych wraz z dokumentacją rozliczeniową oraz przestrzeganie realizacji tych umów,

 6. sporządzanie dokumentów przyjęcia środka trwałego do użytkowania, zmiany miejsca użytkowania, likwidacji,

 7. prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z eksploatacją i konserwacją podległego obiektu,

 8. zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania podległego obiektu ze szczególnym uwzględnieniem środków niezbędnych dla zapewnienia ochrony mienia, ochrony p. poż. i warunków BHP,

 9. prowadzenie ewidencji wyposażenia i materiałów we współpracy z Głównym Księgowym Ośrodka;

 10. utrzymanie ładu, porządku i czystości na terenie podległego obiektu,

 11. realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami, gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w podległych obiektach,

 12. utrzymywanie we właściwym stanie podległych terenów zielonych,

 13. należyte zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności podległego obiektu,

 14. odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie techniczne imprez sportowych i rekreacyjnych odbywających się na terenie podległego obiektu,

 15. uczestniczenie w organizacji imprez rekreacyjno – sportowych na terenie podległego obiektu,

 16. dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 17. organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia podległych pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi warunkami środowiska pracy,

 18. dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 19. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 20. zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,

 1. ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla podległych pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy zawodowej,
 2. nadzorowanie, koordynowanie i egzekwowanie należytej realizacji zadań przez podległych pracowników zgodnie z ich zakresami obowiązków,
 3. zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, a także terminowe prowadzenie przeglądów, badań, pomiarów wymaganych przepisami prawa na podległym obiekcie Ośrodka,
 4. prawidłowe kształtowanie czasu pracy podległych pracowników, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie sporządzania zgodnych z wymogami prawa harmonogramów pracy,
 5. koordynowanie i organizowanie prac związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej podległego obiektu,
 6. prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z eksploatacją i konserwacją podległego obiektu,
 7. współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu maszyn, urządzeń i instalacji,
 8. zastępowanie osoby zatrudnionej na stanowisku ds. rozliczeń DT TRAMP podczas jej nieobecności w pracy,
 9. współpraca z innymi działami, zespołami, sekcją, samodzielnymi stanowiskami w Ośrodku,
 10. rozwiązywanie problemów z utrzymaniem ciągłości pracy podległego obiektu w sytuacjach awaryjnych oraz wykonywanie bieżących napraw i likwidowanie usterek przy współpracy z kierownikami – gospodarzami obiektów i konserwatorami,
 11. analiza przyczyn awarii i tworzenie nowych procedur związanych z utrzymaniem ciągłości pracy podległego obiektu Ośrodka oraz dążenie do zapobiegania awariom,
 12. tworzenie i przestrzeganie planu prac prewencyjnych, konserwacji, przeglądów i remontów oraz wykonywanie tych prac przy współpracy Sekcji Utrzymania Ruchu,
 13. zaopatrzenie w materiały i środki niezbędne do właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń,
 14. tworzenie harmonogramu imprez rekreacyjnych i sportowych,
 15. inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na podległym obiekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 16. nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw związanych z gastronomią prowadzoną w stołówce DT TRAMP a w szczególności:
 • nadzór nad szczegółową analizą i kalkulacją usług gastronomicznych (w tym cateringowych) ,

 • nadzór ad prawidłowym kalkulowaniem usług gastronomicznych oraz przestrzegania obowiązujących cenników,

 • nadzór nad wyceną imprez, konferencji, bankietów gastronomicznych, usług cateringowych,

 • nadzór nad gospodarką magazynową w zakresie gastronomi DT TRAMP.

 1. całokształt spraw związanych przygotowywaniem ofert handlowych:

 • usług konferencyjnych, noclegowych i gastronomicznych,

 • obsługa FB, Google+, portali hotelowo- marketingowych (m. in. Booking, e-nocowanie)

 • prowadzenie negocjacji handlowych,

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,

 • utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami,

 • aktywne współtworzenie strategii sprzedaży oraz planowanie i realizacja działań marketingowych,

 • monitorowanie oraz analiza danych rynkowych dotyczących konsumentów, działań konkurencji i wyników własnego produktu.

 1. całokształt spraw związanych z prowadzeniem obiektu DT TRAMP, a w szczególności:

 • zapewnienie wysokiej jakości usług oraz dbanie o wizerunek DT TRAMP,

 • opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju, prowadzenie działań marketingowych,

 • bieżące raportowanie,

 • organizacja pracy personelu DT TRAMP,

 • wdrażanie nowych pracowników oraz przeprowadzanie szkoleń serwisowych,

 1. nadzór nad dokonywaniem rezerwacji i bieżąca sprzedaż miejsc noclegowych zgodnie z przyjętymi cennikami,

 2. nadzór nad bieżącym utrzymywanie porządku i wyglądu estetycznego pomieszczeń oraz zaplecza recepcji, pokoi gościnnych,

 3. nadzór nad wystawianiem faktur oraz rozliczanie pobytów,

 4. koordynacja pracy recepcji,

 5. koordynacja rezerwacji sali konferencyjnej,

 6. nadzór nad zapewnieniem wysokiej jakości usług świadczonych przez DT TRAMP,

 7. udzielanie informacji dotyczących aktualnych ofert DT TRAMP oraz aktywna sprzedaż ofert,

 8. koordynacja przepływu dokumentów,

 9. zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług oraz zadowolenia gości w stołówce DT TRAMP,

 10. nadzór nad organizacją nad funkcjonowaniem stołówki w obiekcie,

 11. nadzór nad gospodarką środków czystości w podległym obiekcie,

 12. sprawozdawczość dotycząca podległego obiektu,

 13. utrzymanie szlaków turystycznych i wyposażenia, w tym odpowiedzialność za bieżące zabezpieczenie ich pod względem bezpieczeństwa,

 14. prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem spływu kajakowego i bezpieczeństwa wodnego:

 • odpowiedzialność za właściwy stan techniczny i sanitarny, bezpieczeństwa wodnego dla spływu kajakowego i wyposażenia; w związku z tym, bieżąca kontrola stanu technicznego wyposażenia i sprzętu oraz organizowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem lub Zastępcą dyrektora wszelkich napraw i remontów mających na celu zapewnienie jego właściwego funkcjonowania,

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłowym, zgodnym z przepisami prawa funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej,

 2. przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,

 3. sprawozdawczość dotycząca podległych obiektów,

 4. wykonywanie innych czynności w granicach określonych upoważnieniem, pełnomocnictwem,

 5. podejmowanie skutecznych działań w celu zwiększenia dochodów z działalności MOSiR,

 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 18.

Do zadań na Samodzielnym stanowisku ds. Rozliczeń DT TRAMP należy w szczególności:

 1. kompleksowe prowadzenie spraw rozliczeniowych DT TRAMP,

 2. kontrolowanie zamówień sporządzanych dla stołówki DT TRAMP,

 3. rozliczenie i uzgodnienie magazynów w systemie magazynowym,

 4. kontrola stanów magazynowych,

 5. przygotowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia kwartalnej inwentaryzacji,

 6. przeprowadzanie co miesiąc kontroli stanu magazynu gastronomii oraz środków czystości,

 7. wycena imprez, konferencji i bankietów gastronomicznych,

 8. kalkulacja menu,

 9. wprowadzanie receptur do systemu magazynowego,

 10. wprowadzanie nowych produktów do systemu POS,

 11. wprowadzanie kalkulacji do programu i ich aktualizacja,

 12. aktualizacja cenników menu,

 13. uzgadnianie sprzedaży gastronomicznej zarejestrowanej w systemie recepcyjnym,

 14. sporządzanie sprawozdań z działalności gastronomicznej tj. stołówki DT TRAMP,

 15. wystawianie faktur oraz rozliczanie pobytów w DT TRAMP,

 16. wymagana sprawozdawczość dotycząca realizowanych zadań,

 17. przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych RODO,

 18. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz terminowa sprawozdawczość w tym zakresie,

 19. wykonywanie innych czynności w granicach określonych upoważnieniem, pełnomocnictwem,

 20. podejmowanie skutecznych działań w celu zwiększenia dochodów z działalności MOSiR,

 21. przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,

 22. wykonywanie zarządzeń Dyrektora,

 23. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 19.

Do zadań na Samodzielnym stanowisku ds. Administracji, Kadr i Płac należy w szczególności:

 1. kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych jednostki (przygotowanie pism, wniosków i innych dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy), płacowych, prowadzenie naboru pracowników,

 2. kompleksowe prowadzenie spraw płacowych jednostki (naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, bieżące i prawidłowe prowadzenie kartotek ewidencji wynagrodzeń, wszelkiego rodzaju wypłat i zasiłków z ZUS, realizacja potrąceń komorniczych i innych względem pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami itp.),

 3. koordynowanie działań związanych z ocenami okresowymi pracowników oraz organizację służby przygotowawczej,

 4. planowanie zatrudnienia i funduszu płac Ośrodka, monitorowanie tego planu przy współpracy z Głównym Księgowym Ośrodka,

 5. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami oraz kontrolą wykorzystania funduszu płac przy współpracy z Głównym Księgowym Ośrodka, sporządzanie dokumentacji w zakresie: umów o pracę, przeszeregowań, awansów, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych,

 6. prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy, w granicach określonych upoważnieniem,

 8. opracowywanie propozycji instrukcji, zasad i regulaminów m. in. organizacyjnego, wynagradzania, pracy, ZFŚS, naboru i innych stanowiących prawo wewnętrzne Ośrodka,

 9. prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy,

 10. rozliczanie czasu i obecności w pracy pracowników,

 11. sporządzanie umów cywilnoprawnych,

 12. prowadzenie spraw osobowo – kadrowych zgodnie z obowiązującym prawem pracy,

 13. organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych, ocen pracowniczych i innych wymaganych przepisami prawa,

 14. organizowanie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników,

 15. organizowanie systemu pierwszej pomocy w Ośrodku,

 16. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników,

 17. nadzór nad wyjazdami służbowymi w ramach delegacji służbowych,

 18. zarządzanie sprawozdawczością GUS oraz współpraca z GUS w zakresie rejestru REGON,

 19. prowadzenie szkoleń i instruktaży pracowników, z zakresu obowiązujących w Ośrodku wewnętrznych uregulowań prawnych,

 20. prowadzenie spraw socjalnych pracowników (prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, współdziałanie z funkcjonującą w MOSiR Komisją Socjalną, wypłata przyznanych świadczeń itp.)

 21. prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym organizowanie zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zbiorowej,

 22. przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej oraz opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora w zakresie spraw dotyczących działalności Ośrodka,

 23. kontrola dyscypliny pracy wszystkich pracowników Ośrodka,

 24. kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i BHP na obiektach Ośrodka,

 25. prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniem z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON,

 26. obsługa organizacyjno – biurowa pracy Dyrektora,

 27. prowadzenie ewidencji i zbiorów dokumentów:

 • zarządzeń Dyrektora,

 • delegacji służbowych,

 • rejestr umów,

 • rejestrowanie skarg i wniosków itp.

 1. prowadzenie składnicy akt Ośrodka i spraw związanych z postępowaniem z dokumentacją niearchiwalną,

 2. kontrola aktualności badań okresowych pracowników oraz wystawianie skierowań na badania okresowe,

 3. prowadzenie wymaganych w Ośrodku ewidencji, zestawień i rejestrów, organizowanie spotkań, narad i wyjazdów służbowych oraz organizowanie zaopatrzenia w materiały biurowe,

 4. koordynowanie spraw związanych z gospodarką odpadami, gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz terminowa sprawozdawczość w tym zakresie,

 5. przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych RODO,

 6. sprawozdawczość dotycząca wykonywanych zadań,

 7. wykonywanie innych czynności w granicach określonych upoważnieniem, pełnomocnictwem,

 8. wykonywanie Zarządzeń Dyrektora,

 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ IV

WSPÓLNE OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 20.

Do wspólnych zadań i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy kierowanie i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, a w szczególności:

 1. organizacja pracy w komórce organizacyjnej,

 2. dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę stron,

 3. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w szczegółowym zakresie działania działu, zespołu lub obiektu,

 4. współpraca z Dyrektorem przy określaniu celów i zadań do rocznego planu pracy Ośrodka,

 5. monitorowanie realizacji celów i zadań leżących w obszarze podległej komórki organizacyjnej lub udzielonych kompetencji,

 6. zarządzanie ryzykiem zidentyfikowanym w obszarze działania podległej komórki organizacyjnej oraz współpraca z Dyrektorem w zakresie realizacji polityki zarządzania ryzykiem,

 7. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie usprawnienia i organizacji funkcjonowania kierowanej komórki organizacyjnej,

 8. stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 9. stosowanie oraz nadzorowanie przestrzegania przez pracowników działu, zespołu lub obiektu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także wewnętrznych procedur dotyczących zamówień zwolnionych ze stosowania ww. ustawy oraz przestrzegania Ustawy o finansach publicznych,

 10. odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,

 11. opracowywanie danych do projektu planu finansowego Ośrodka w odniesieniu do zadań realizowanych przez dział, zespół lub obiekt,

 12. sprawowanie kontroli merytorycznej nad dokumentami księgowymi związanymi z funkcjonowaniem działu, zespołu lub obiektu,

 13. terminowe i prawidłowe wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora,

 14. organizowanie pracy podległego personelu oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów BHP i p. poż. oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych Ośrodka,

 15. inicjowanie nowych imprez i nowego wachlarza usług,

 16. nadzór nad przydziałem ekwiwalentów i środków ochrony indywidualnej dla podległych pracowników (odzież, obuwie, środki czystości, itp.) oraz odpowiedzialność za ich zakup,

 17. systematyczne organizowanie niezbędnych szkoleń podległych pracowników, w tym z zakresu przepisów BHP i p. poż.,

 18. odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem,

 19. uzgadnianie wszelkich zakupów i wydatków z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora i Głównym Księgowym Ośrodka,

 20. zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz działu, zespołu lub obiektu oraz w stosunku do innych działów, zespołów i obiektu,

 21. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania działu, zespołu lub obiektu,

 22. przygotowywanie projektów odpowiedzi w odpowiedniej formie prawnej na skargi i wnioski dotyczące zakresu działania działu, zespołu lub obiektu,

 23. nadzór nad sposobem i jakością udostępniania informacji publicznej w odniesieniu do zadań realizowanych przez dział, zespół lub obiekt,

 24. udział w prowadzeniu polityki personalnej w dziale lub obiekcie poprzez ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników, kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, prawidłowego wykonywania zadań, zachowań etycznych, dokonywanie oceny pracowników komórki organizacyjnej, składanie wniosków w sprawie ich awansowania, nagradzania lub pociągnięcia do odpowiedzialności oraz wnioskowanie w sprawach polityki personalnej w dziale lub obiekcie,

 25. zapewnienie organizacyjno – technicznych warunków ochrony danych osobowych,

 26. nadzorowanie używania przez pracowników działu, zespołu lub obiektu pieczęci, pieczątek oraz druków ścisłego zarachowania,

 27. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

 28. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników działu, zespołu lub obiektu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 29. nadzorowanie spraw związanych z gospodarką odpadami i sprawozdawczością w tym zakresie,

 30. zlecanie do realizacji podległym pracownikom zadań nie objętych ich zakresem czynności,

 31. nadzór nad realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami, gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz terminowa sprawozdawczość w tym zakresie,

 32. okresowe i systematyczne dokonywanie przeglądu procedur/regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku, sygnalizowanie potrzeb w zakresie regulacji wewnętrznych Ośrodka a w przypadku stwierdzenia braku zgodności procedur/regulaminów i zarządzeń z obowiązującymi przepisami – zgłaszanie Dyrektorowi zauważonych nieprawidłowości oraz proponowanie nowych rozwiązań,

 33. stosowanie oraz nadzorowanie przestrzegania przez pracowników działu, zespołu lub obiektu przepisów dotyczących RODO, a także wewnętrznych procedur w tym zakresie,

 34. współpraca z innymi działami, zespołami i obiektami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych spraw.

ROZDZIAŁ V

Zadania Wspólne Działów i Obiektów

§ 21.

Zadania wspólne działów, zespołów i obiektów obejmują w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań Ośrodka wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej, decyzji i zarządzeń Burmistrza oraz rozstrzygnięć organów nadzoru,

 2. przestrzeganie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wewnętrznych przy udzielaniu zamówień publicznych,

 3. przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych,

 4. ścisła, wzajemna współpraca m. in. poprzez systematyczne i terminowe przekazywanie informacji istotnych dla prawidłowej realizacji zadań działów, zespołu, obiektów i samodzielnych stanowisk,

 5. przygotowywanie okresowych ocen, informacji, sprawozdań,

 6. opracowywanie danych statystycznych i składanie sprawozdań, wynikających z zakresu działania działów, zespołów lub obiektów,

 7. zapewnienie zgodnie z prawem dostępu do informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz czuwanie nad aktualnością informacji umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie działania Ośrodka,

 8. zapewnienie zgodnie z prawem dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych,

 9. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,

 10. przygotowywanie projektów umów, zarządzeń i regulaminów w zakresie spraw dotyczących działu, zespołu lub obiektu,

 11. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz terminowa sprawozdawczość w tym zakresie,

 12. opracowywanie i przekazywanie Głównemu Księgowemu danych wyjściowych do opracowania projektu planu finansowego Ośrodka.

Rozdział VI

Zakresy Działania Działów i Obiektów

§ 22.

Do zakresu działania Działu Finansowo – Księgowego należy:

 1. przygotowywanie projektu planu finansowego Ośrodka na podstawie materiałów wyjściowych przekazanych przez kierowników działów lub obiektów zgodnie z dyspozycjami Dyrektora,

 2. przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w planie finansowym,

 3. przygotowywanie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za półrocze oraz rocznego sprawozdania wraz z zestawieniami tabelarycznymi,

 4. przygotowywanie niezbędnych danych do oceny gospodarki finansowej Ośrodka,

 5. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka,

 6. zarządzanie finansami w ramach udzielonych pełnomocnictw,

 7. sporządzanie i składanie deklaracji VAT,

 8. sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,

 9. przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych określonych w ustawach i rozporządzeniach regulujących prowadzenie rachunkowości w jednostkach budżetowych,

 10. prowadzenie obsługi kasowej,

 11. rozliczanie inwentaryzacji,

 12. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi na zorganizowaniu, sporządzeniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu, kontrolowaniu dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,

 13. sporządzanie analizy dochodów i wydatków Ośrodka i wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości budżetowej wg zasad określonych odrębnymi przepisami,

 14. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 15. sporządzanie analizy wykorzystania środków będących w dyspozycji Ośrodka, analizy przychodów i kosztów obiektów Ośrodka oraz wykonywanie zadań w zakresie sprawozdawczości finansowej wg zasad określonych odrębnymi przepisami,

 16. terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,

 17. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez inne komórki organizacyjne Ośrodka,

 18. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 19. zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych przez Ośrodek,

 20. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony środków pieniężnych,

 21. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń oraz spłat zobowiązań,

 22. analiza wykorzystania środków publicznych będących w dyspozycji Ośrodka,

 23. prowadzenie ewidencji zakupu i rozchodu materiałowego,

 24. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,

 25. przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowej,

 26. przestrzeganie przepisów i zasad zamówień publicznych,

 27. współdziałanie z Urzędem, w zakresie planów środków finansowych na wydatki rzeczowe oraz remonty i inwestycje,

 28. prowadzenie spraw wynikających z zawieranych umów cywilnoprawnych w zakresie działalności Działu,

 29. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów (faktury, rachunki, noty),

 30. sporządzanie list płac, obliczanie wynagrodzeń oraz narzutów na płace,

 31. prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego i ZUS,

 32. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi,

 33. dokonywanie przelewów kwot wynikających z faktur i rachunków za usługi, dostawy oraz roboty budowlano – remontowe,

 34. prowadzenie spraw związanych z windykacją należności, obliczanie i egzekwowanie odsetek oraz kar umownych za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań,

 35. ewidencjonowanie oświadczeń pracowników oraz zleceniobiorców dla celów obliczania podatku dochodowego,

 36. prowadzenie rozliczeń z ZUS w zakresie świadczeń pieniężnych dotyczących zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, porodowych i pogrzebowych,

 37. współpraca z PFRON,

 38. w zakresie gospodarki materiałowej:

 1. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, zgodnie z instrukcją i obowiązującymi przepisami,

 2. uzgadnianie z kierownikami działów lub obiektów stanu i wartości środków trwałych.

§ 23.

Do zakresu działania Zespołu ds. Obiektów Sportowych, należy prowadzenie całokształtu działalności porządkowo – technicznej zabezpieczającej prawidłową eksploatację obiektów sportowych tj. hali sportowej (w tym sali gimnastycznej), Centrum Aktywności Ruchowej, stadionu sportowego (boiska głównego i treningowego), kompleksu ORLIK, kortów tenisowych, siłowni zewnętrznej, Flow park, a w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania obiektów sportowych Ośrodka,

 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu zgodne z obowiązującymi przepisami,

 3. dbanie o należyty stan techniczny maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach sportowych lub na ich terenie oraz przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości ich eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. całoroczne efektywne eksploatowanie obiektów,

 5. zabezpieczenie mienia użytkowanego przez Ośrodek,

 6. sprawy konserwacji i naprawy urządzeń i wyposażenia obiektów,

 7. obsługa maszyn i urządzeń technologicznych na terenie obiektów,

 8. usuwanie awarii oraz szkód poawaryjnych,

 9. utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektów,

 10. przygotowanie wszystkich urządzeń a w szczególności: boisk piłkarskich, urządzeń lekkiej atletyki, kortów tenisowych do sezonu i zabezpieczenie ich po zakończonym sezonie,

 11. prowadzenie ewidencji analitycznej wyposażenia obiektów,

 12. współpraca ze specjalistą ds. BHP i p. poż. w celu właściwej realizacji zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,

 13. urządzanie i utrzymywanie we właściwym stanie podległych terenów zielonych,

 14. opracowanie propozycji cenników korzystania z obiektów,

 15. opracowywanie regulaminów korzystania z obiektów i egzekwowanie ich przestrzegania,

 16. współpraca przy projektowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, harmonogramu udostępniania obiektów i ewidencjonowaniu realizacji tych harmonogramów,

 17. zabezpieczenie techniczne imprez sportowych, rekreacyjnych, masowych odbywających się na terenie obiektów,

 18. współpraca z Urzędem w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do opracowania i wdrożenia projektów aplikujących o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

 19. Realizacja sprawy organizacji imprez masowych,

 20. prowadzenie dokumentacji w zakresie właściwego rozliczania godzin pracy podległych pracowników,

 21. podejmowanie skutecznych działań w celu zwiększenia dochodów z działalności MOSiR.

§ 24.

Do zakresu działania Zespołu ds. Obiektów Rekreacyjnych, należy prowadzenie całokształtu działalności porządkowo – technicznej zabezpieczającej prawidłową eksploatację obiektów rekreacyjnych tj.: Centrum Odnowy Biologicznej tzw. SPA), kompleksu basenowego, a w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania obiektów rekreacyjnych Ośrodka oraz szlaków turystycznych i spływu kajakowego,

 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów zgodne z obowiązującymi przepisami,

 3. dbanie o należyty stan techniczny maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach rekreacyjnych lub na ich terenie oraz przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości ich eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. całoroczne efektywne eksploatowanie obiektów,

 5. zabezpieczenie mienia użytkowanego przez Ośrodek,

 6. sprawy konserwacji i naprawy urządzeń i wyposażenia obiektów,

 7. obsługa maszyn i urządzeń technologicznych na terenie obiektów,

 8. usuwanie awarii oraz szkód poawaryjnych,

 9. utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektów,

 10. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z basenów i brodzika, ochronę ze strony ratowników,

 11. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających w szczególności z saun, jacuzzi wodnego, groty solnej, pokoju relaksacji,

 12. przygotowanie wszystkich urządzeń a w szczególności: basenów (niecka sportowa, niecka rekreacyjna), brodzika, atrakcji wodnej, Stacji Uzdatniania Wody, jacuzzi wodnego, groty solnej do sezonu i zabezpieczenie ich po zakończonym sezonie,

 13. zapewnienie przez cały sezon letni wymaganego poziomu czystości wody w basenach i brodziku, jacuzzi wodnym,

 14. prowadzenie ewidencji analitycznej wyposażenia obiektów,

 15. współpraca ze specjalistą ds. BHP i p. poż. w celu właściwej realizacji zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,

 16. urządzanie i utrzymywanie we właściwym stanie podległych terenów zielonych,

 17. opracowanie propozycji cenników korzystania z obiektów,

 18. opracowywanie regulaminów korzystania z obiektów i egzekwowanie ich przestrzegania,

 19. współpraca przy projektowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, harmonogramu udostępniania obiektów i ewidencjonowaniu realizacji tych harmonogramów,

 20. zabezpieczenie techniczne imprez sportowych, rekreacyjnych, masowych odbywających się na terenie obiektów,

 21. współpraca z Urzędem w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do opracowania i wdrożenia projektów aplikujących o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

 22. sprawy organizacji imprez masowych,

 23. prowadzenie dokumentacji w zakresie właściwego rozliczania godzin pracy podległych pracowników,

 24. podejmowanie skutecznych działań w celu zwiększenia dochodów z działalności MOSiR.

§ 25.

Do zakresu działania Zespołu ds. Obiektów Turystycznych, należy prowadzenie całokształtu działalności porządkowo – technicznej zabezpieczającej prawidłową eksploatację obiektu turystycznego tj. Domu Turysty TRAMP, a w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania obiektu turystycznego Ośrodka,

 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu zgodne z obowiązującymi przepisami,

 3. dbanie o należyty stan techniczny maszyn i urządzeń znajdujących się w obiekcie (m. in. kuchni, stołówce) lub na jego terenie oraz przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości ich eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. całoroczne efektywne eksploatowanie obiektu,

 5. zabezpieczenie mienia użytkowanego przez Ośrodek,

 6. sprawy konserwacji i naprawy urządzeń i wyposażenia obiektu,

 7. obsługa maszyn i urządzeń technologicznych na terenie obiektu,

 8. usuwanie awarii oraz szkód poawaryjnych,

 9. utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu,

 10. przygotowanie do sezonu m. in.: stołówki, ogródka letniego, strefy aktywności ruchowej, Tężni solankowej zewnętrznej,

 11. prowadzenie ewidencji analitycznej wyposażenia obiektów,

 12. współpraca ze specjalistą ds. BHP i p. poż. w celu właściwej realizacji zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,

 13. urządzanie i utrzymywanie we właściwym stanie podległych terenów zielonych,

 14. opracowanie propozycji cenników korzystania z obiektu,

 15. prowadzenie ewidencji analitycznej wyposażenia obiektu,

 16. opracowywanie regulaminów korzystania z obiektu i egzekwowanie ich przestrzegania,

 17. współpraca przy projektowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, harmonogramu udostępniania obiektów i ewidencjonowaniu realizacji tych harmonogramów,

 18. zabezpieczenie techniczne imprez sportowych, rekreacyjnych, masowych odbywających się na terenie obiektu,

 19. współpraca z Urzędem w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do opracowania i wdrożenia projektów aplikujących o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

 20. sprawy organizacji imprez masowych,

 21. całokształt spraw merytorycznych prowadzenia obiektu DT TRAMP, a w szczególności:

  zapewnienie wysokiej jakości usług oraz dbanie o wizerunek DT TRAMP,

 • opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju, prowadzenie działań marketingowych,

 • bieżące raportowanie,

 • przygotowywanie ofert handlowych,

 • profesjonalny kontakt z klientem,

 1. organizacja funkcjonowania stołówki w obiekcie,

 2. prowadzenie dokumentacji w zakresie właściwego rozliczania godzin pracy podległych pracowników,

 3. podejmowanie skutecznych działań w celu zwiększenia dochodów z działalności MOSiR.

 

§ 26.

Do zakresu działania Sekcji Utrzymania Ruchu należy całokształt zadań w zakresie działalności porządkowo – technicznej zabezpieczającej prawidłową eksploatację wszystkich obiektów Ośrodka, a w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania obiektów Ośrodka,

 2. utrzymanie należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach MOSiR lub na ich terenie oraz przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości ich eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. sprawy konserwacji i naprawy urządzeń, środków transportu i wyposażenia obiektów, zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów Ośrodka zgodne z obowiązującymi przepisami,

 4. sprawy okresowych kontroli i przeglądów środka transportu,

 5. obsługa maszyn i urządzeń technologicznych na terenie obiektów,

 6. usuwanie awarii oraz szkód poawaryjnych,

 7. utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektów,

 8. zabezpieczenie mienia użytkowanego przez Ośrodek,

 9. zabezpieczenie techniczne imprez sportowych, masowych odbywających się na terenie obiektów,

 10. utrzymanie w należytym stanie technicznym środka transportu,

 11. przygotowanie wszystkich urządzeń i wyposażenia, a w szczególności: basenów, brodzika, boisk piłkarskich, urządzeń lekkiej atletyki, kompleksu ORLIK, kortów tenisowych, flow park, tężni, centrum aktywności ruchowej, centrum odnowy biologicznej tzw. SPA, wiat, szlaków turystycznych, spływu kajakowego do sezonu i zabezpieczenie ich po zakończonym sezonie,

 12. zapewnienie przez cały sezon letni wymaganego poziomu czystości wody w basenach i brodziku na terenie kompleksu basenowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • bieżącej obserwacji wody w nieckach basenowych,

 • systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń i rejestrowania wyników pomiaru jakości wody w nieckach basenowych,

 • systematycznego i udokumentowanego badania jakości wody prowadzonego zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu,

 1. zapewnienie wymaganego poziomu czystości wody w jacuzzi,

 2. należyte wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w nienagannej czystości powierzchni niecek basenowych, rynien przelewowych, atrakcji wodnych i tzw. strefy czystej wokół niecek basenowych, jacuzzi, sauny oraz bieżące dokumentowanie tych prac,

 3. prowadzenie ewidencji analitycznej wyposażenia obiektów,

 4. współpraca ze specjalistą ds. BHP i p. poż. w celu właściwej realizacji zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,

 5. zabezpieczenie techniczne imprez sportowych, masowych odbywających się na terenie obiektów,

 6. wspieranie kierowników obiektów Ośrodka w prawidłowej eksploatacji obiektów i remontów.

 7. sprawy organizacji imprez masowych, w tym sportowych i rekreacyjnych,

 8. podejmowanie skutecznych działań w celu zwiększenia dochodów z działalności MOSiR.

Rozdział VII

zasady podpisywania dokumentacji

§ 27.

 1. Zastrzeżone do podpisu Dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 są:

 1. wydawane przez Dyrektora zarządzenia, instrukcje, regulaminy,

 2. dokumenty kadrowe dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami oraz awansowania i wynagradzania, zaświadczenia o zatrudnieniu,

 3. umowy cywilnoprawne,

 4. korespondencja wychodząca z Ośrodka,

 5. dokumenty bankowe, finansowe, rachunkowe oraz korespondencja w sprawach finansowych Ośrodka,

 6. sprawozdania opisowe, statystyczne, rachunkowe i inne z zakresu działalności Ośrodka.

 1. W czasie nieobecności Dyrektora wszystkie wymienione w ust. 1 dokumenty może na podstawie udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa podpisywać Zastępca Dyrektora lub inna osoba wskazana odrębnym upoważnieniem.

 2. Niezależnie od zapisów ust. 2 Dyrektor może udzielić innym pracownikom Ośrodka upoważnienia lub pełnomocnictwa w granicach określonych prawem do podpisywania wybranych dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), 4), 5).

§ 28.

 1. Dokumentacja przedstawiona do podpisu powinna zostać uprzednio zaparafowana przez pracownika, który opracował dany dokument.

 2. Wszelkie dokumenty związane z wydatkowaniem środków pieniężnych lub związane z czynnościami mogącymi spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Ośrodka, powinny zostać kontrasygnowane przez Głównego Księgowego.

 3. Umowy o pracę, zarządzenia Dyrektora winny zostać dodatkowo parafowane przez Radcę Prawnego.

 4. Szczegółowe zasady podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej określa Dyrektor w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych.

Rozdział VIII

Zasady udzielania upoważnień

§ 29.

W uzasadnionych przypadkach, związanych z charakterem wykonywanych zadań i czynności Dyrektor może udzielić pracownikom Ośrodka upoważnień lub pełnomocnictw do realizacji czynności określonych ich treścią.

§ 30.

 1. Przy wszystkich czynnościach prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych Ośrodka, wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego Ośrodka lub innego pracownika Ośrodka, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Główny Księgowy Ośrodka lub inny pracownik Ośrodka może składać kontrasygnatę wyłącznie na podstawie udzielonego przez Skarbnika Gminy upoważnienia.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 31.

Organizację i wewnętrzny porządek pracy Ośrodka, określa Regulamin pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ustalony przez Dyrektora w trybie zarządzenia.

§ 32.

Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora lub innych pracowników do załatwiania spraw poza przyznanymi kompetencjami i zakresem obowiązków pracowniczych.

§ 33.

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor.

§ 34.

Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego przyjęcia.