Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

W celu zapewnienia dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, zostały podjęte działania mające na celu wykonanie nowej strony internetowej, której budowa jest w trakcie realizacji.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strony nie można skutecznie przeglądać za pomocą klawiatury,
 • Strona nie jest przystosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych (przenośnych),
 • Strona jest nie wygodna w przeglądaniu dla użytkowników korzystających z czytników ekranu,
 • Kolorystyka strony może powodować problemy osobom słabowidzącym ze względu na niewystarczający kontrast tekstu i tła,
 • Niektóre grafiki nie posiadają alternatywy tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Izdebska.
 • E-mail: dostepnosc@mosirbukowno.pl
 • Telefon: 326421096

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
 • Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
  ul. Spacerowa 1
  32-332 Bukowno
 • E-mail: kontakt@mosirbukowno.pl
 • Telefon: 326421096

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie to zespół obiektów rekreacyjno – sportowych położonych w południowej części miasta Bukowno przy ul. Spacerowej, Ks. Zelka i Reymonta w pobliżu zalewu Leśny Dwór. W skład kompleksu wchodzą:

 • Dom Turysty TRAMP – Wejście od ul. Spacerowej. Budynek składa się z trzech kondygnacji. Na poziom „0”, na którym znajduje się w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych Restauracja prowadzi pochylnia. Na poziomy „+1” i „+2”, na których znajdują się część noclegowa oraz Sala Konferencyjna można dostać się windą od strony Restauracji lub schodami od strony Recepcji. Wszystkie pomieszczenia w budynku są oznakowane, a informacji na ich temat udziela także Recepcjonista (recepcja czynna jest przez całą dobę). Recepcja Domu Turysty posiada pętlę indukcyjną ułatwiającą porozumiewanie. Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru są oznakowane, a personel jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad postępowania na wypadek ewakuacji. Przed budynkiem Dom Turysty TRAMP znajdują się miejsca parkingowe dla gości, a wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych mieści się po lewej stronie wjeżdżając bramą główną.
 • Hala Sportowa – Budynek składa się z dwóch kondygnacji można się do niego dostać schodami lub pochylnią. Poziom 0 to administracja MOSiR w Bukownie z biurami Dyrektora, Księgowości, Kadr, salą konferencyjną i pomieszczeniami klubów sportowych. Na tym poziomie jest też Hala sportowa, sala gimnastyczna, szatnie warsztat i toalety. Na poziomie – 1 znajduje się Centrum SPA, Siłownia wraz z toaletami w tym toaletą dla niepełnosprawnych. Wejście główne zlokalizowane jest od strony ulicy Spacerowej,a wejście służbowe od ulicy Krasickiego.Wchodząc wejściem głównym znajdujemy się w holu, po lewej stronie korytarz prowadzi do pomieszczeń biurowych. Na wprost od wejścia usytuowane są toalety, po prawej stronie jest przejście do szatni, pomieszczenia konserwatorów, sali gimnastycznej. Za salą gimnastyczną znajduje się przejście do Hali Sportowej. Główne wejście na Halę Sportową, na trybuny, prowadzi bezpośrednio z parkingu schodami lub pochylnią. Po przejściu szklanymi drzwiami z lewej strony zlokalizowane są szatnie dla gości a obok toalety z toaletą dla niepełnosprawnych. Na wprost znajduje się przejście na widownię. Natomiast chcąc dostać się do Centrum SPA i Siłowni trzeba wejść szklanymi drzwiami, ale usytuowanymi po prawej stronie. Tam przed szklanymi drzwiami po prawej stronie jest winda a za szklanymi drzwiami schody, którymi także można dostać się do centrum SPA i siłowni.W budynku Hali Sportowej drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru są oznakowane, a personel jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad postępowania na wypadek ewakuacji. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla gości z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Stadion Sportowy – Wejście od strony: ul. Ks. Zelka, ul. 1-Maja, ul. Reymonta. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą przemieszczać się alejkami po koronie stadionu. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • Kompleks boisk ORLIK (boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe) – Wejście od strony ul. Ks. Zelka. Na boiska można dostać się pochylnią z kostki brukowej. Parking ma wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Kompleks Basenowo – Rekreacyjny – Wejście od strony Ks. Zelka i ul. Reymonta. Poruszanie się na terenie kompleksu oraz wejście do budynku szatni umożliwiają utwardzone alejki. Wewnątrz budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy kompleksie wyznaczone jest oznakowane miejsce parkingowe, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne ruchowo, aby dostać się do basenu rekreacyjnego mogą skorzystać ze specjalnej platformy.
 • Szlaki spacerowo – edukacyjne, rowerowe i Nordic Walking wyznaczone są głównie drogami leśnymi, piaszczystymi, gruntowymi, częściowo szutrowymi, a w niektórych miejscach drogą asfaltową..

Dodatkowe informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego.