Regulamin kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”

 1. Administratorem zespołu boisk jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, tel. 32 6421104.
 2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno – szatniowe.
 3. Z kompleksu boisk mogą korzystać grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 4. Wejście na teren kompleksu boisk jest równoznaczne akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 5. Korzystanie z boisk jest ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Miasta Bukowno.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Lokalnego Animatora Sportu zw. dalej Animatorem, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek prowadzonych na terenie obiektów sportowych.
 7. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia kompleksu boisk ze względu na złe warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. Informacja o zamknięciu zostanie wywieszona przy wejściu na kompleks boisk oraz podana na stronie www.mosirbukowno.pl.
 9. Kompleks boisk może być wyłączony z eksploatacji celem poddania go zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacji.
 10. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z kompleksu boisk wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 11. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie zajęć ponosi trener, instruktor, Animator.
 12. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu przez użytkowników.
 13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z Animatorem.
 14. Korzystający z kompleksu boisk są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP oraz stosowania się do poleceń Animatora.
 15. Animator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu boisk.
 16. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się  na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
 17. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 18. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  a) używania butów piłkarskich z wkręcanymi kołkami;
  b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z jego przeznaczeniem, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  d) palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
  e) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych;
  f)  przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
  h) wprowadzania zwierząt;
  i) korzystania z boisk bez zgody Animatora.
 20. Animator w zależności od sytuacji jest uprawniony do:
  a) nakazania zmiany stroju i obuwia na sportowe;
  b) zwrócenia uwagi na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
  c) nakazania opuszczenia terenu kompleksu sportowego;
  d) wezwania policji;
  e) zakazania korzystania z obiektu przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu.
 21. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 22. W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych i ratowniczych należy korzystać  z następujących numerów telefonów:
  997 – Policja
  998 – Straż Pożarna
  999 – Pogotowie Ratunkowe
  112 – numer alarmowy, służący do powiadamiania  w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
 23. Skargi i wnioski należy składać u Administratora kompleksu boisk pod nr tel. 32 6421104.
 24. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

 

Dyrektor MOSiR w Bukownie