W dniach 3-4 czerwca 2023 r. NIECZYNNE

INFORMACJA

 

W dniach 3 i 4 czerwca 2023 r.

Centrum Odnowy Biologicznej oraz Centrum Aktywności Ruchowej

będą NIECZYNNE

Godziny otwarcia ORLIK-a – CZERWIEC 2023

90% ZNIŻKI z okazji Dnia Dziecka

Uwaga!
Z okazji DNIA DZIECKA MOSiR Bukowno przygotował
dla Mieszkańców Bukowna kolejną SUPERPROMOCJĘ !
 
90% ZNIŻKI dla Mieszkańców Bukowna
w Centrum Odnowy Biologicznej
już w najbliższy czwartek, tj. 1 czerwca 2023 r.
 
Zamiast 30 zł za godzinę zapłacisz tylko 3 zł za godzinę pobytu w SPA.
 
Promocja przeznaczona jest dla Mieszkańców naszego miasta, dlatego wymagane jest okazanie „KARTY AKTYWNEGO MIESZKAŃCA” lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.
 
Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 784 049 785
 
ZAPRASZAMY!
 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „Dni Bukowna 2023”

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „Dni Bukowna 2023”
Stadion Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,
3-4.06.2023 r.
 
§ 1
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy regulamin – dalej zwany „Regulaminem” wydany jest przez Organizatora i dotyczy imprezy masowej o charakterze artystyczno – rozrywkowym pod nazwą „Dni Bukowna 2023” w dniach 3-4.06.2023 r. – przeprowadzanej w formie koncertów, zaliczonej do kategorii imprez masowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2139) – zwanej dalej „Imprezą” i organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego – w tym kodeksu cywilnego.
 
2. Organizatorem Imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, dalej jako „Organizator”.
 
3. Impreza odbędzie się na terenie obiektu Stadion Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 
4. Wstęp i przebywanie na terenie i w czasie Imprezy są nieodpłatne.
 
5. Każda osoba przebywająca na terenie i w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 
6. Organizator poprzez swoich przedstawicieli i podległe służby ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających lub usunąć je z terenu Imprezy w przypadku zaistnienia tych okoliczności.
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Imprezy.
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym do ewentualnego jej odwołania.
 
9. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji imprezy masowej,
b. obowiązki uczestników imprezy masowej;
c. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
d. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z Regulaminem.
 
10. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania z terenu, na którym jest przeprowadzana, a także urządzeń na nim się znajdujących.
 
11. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 
12. Ramowy program Imprezy :
a. sobota, 3 czerwca 2023r. godz. 19:30 rozpoczęcie wpuszczania uczestników na teren Imprezy;
b. niedziela, 4 czerwca 2023r. godz. 1:30 zakończenie koncertów;
c. niedziela, 4 czerwca 2023r. godz. 19:00 rozpoczęcie wpuszczania uczestników na teren Imprezy;
d. niedziela, 4 czerwca 2023r. godz. 23:30 zakończenie koncertów;
 
 
§ 2
 
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
 
1. Impreza ma charakter otwarty, wstęp na nią jest nieodpłatny.
 
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (rodziców, opiekunów prawnych).
 
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy oraz stosować się do poleceń i zaleceń oznakowanych przedstawicieli i personelu Organizatora, a w szczególności służb ochrony (informacyjno-porządkowych), mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i utrzymania porządku.
 
4. Służba ochrony (Służba Porządkowa i Służba Informacyjna) Organizatora uprawniona jest m.in. do sprawdzania uprawnień do wstępu i przebywania na terenie Imprezy, ustalania tożsamości osób, przeglądania zawartości ich odzieży, bagaży, w przypadku podejrzenia o wnoszenie przedmiotów/materiałów zabronionych lub niebezpiecznych, wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, życia osób i chronionego mienia, w celu niezwłocznego ich przekazania policji. W przypadkach wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym poleceniem przez Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne lub odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność członka tych służb lub innej osoby, członkowie Służby Porządkowej mogą użyć siły fizycznej w postaci technik transportowych i obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2139), oraz ustawa z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013r., poz. 628).
 
5. Na teren Imprezy nie będą wpuszczane lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia legalności i uprawnień do przebywania na Imprezie, znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, odmawiające poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2139), zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, albo wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych, a także osoby małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 
6. Zakazane jest:
a. niszczenie i dewastacja oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy,
d. załatwianie potrzeb fizjologicznych na terenie Imprezy poza przeznaczonymi dla tego celu toaletami,
e. wjazd i parkowanie wszelkich pojazdów mechanicznych poza miejscami na ten cel wyznaczonymi przez Organizatora albo na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawianie ich jakimikolwiek przedmiotami,
f. wchodzenie w strefy i miejsca zastrzeżone dla służb Organizatora,
g. wchodzenie w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy,
h. włączanie i obsługiwanie urządzeń technicznych na terenie Imprezy przez osoby nieupoważnione do tego celu,
i. wnoszenie na teren Imprezy wszelkich butelek szklanych, puszek metalowych lub napojów w opakowaniach typu PET, innych pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator (jego służby) może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym podpunkcie,
j. wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Imprezy bez kagańca i smyczy, właściciele psów i innych zwierząt przebywających na terenie Imprezy, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich zachowanie,
k. używanie elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia, lub utrudnienia identyfikacji,
l. głoszenie i wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków,
m. rozniecanie i podsycanie ognia oraz palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
n. umieszczanie transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne,
o. nieuzasadnione zajmowanie miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych,
p. stosowanie przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
 
7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
8. Odpady, śmieci, resztki żywności należy wrzucać do przygotowanych dla tego celu koszy i kontenerów.
 
9. Zabrania się wnoszenia i posiadania lub spożywania w trakcie Imprezy:
a. broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
b. materiałów wybuchowych,
c. wyrobów pirotechnicznych,
d. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
e. napojów alkoholowych (poza strefami wyznaczonymi przez Organizatora),
f. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
g. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
h. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
i. wskaźników laserowych,
j. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/
k. użytkownika obiektu,
l. kasków
m. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie,
 
10. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie trwania i na terenie Imprezy.
 
11. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 
12. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do posiadania własnych koszy/kontenerów na odpadki, ustawionych bezpośrednio przy swoich punktach, a także do pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie niepogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
 
14. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.
 
15. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z niniejszym Regulaminem, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.
 
16. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na przebywanie w strefie bodźców świetlnych i/lub dźwiękowych o podwyższonym natężeniu, dopuszczonych obowiązującym prawem, jednakże wyższych niż normalnie spotykane w codziennym użyciu i mogących spowodować zaburzenia uszkodzenie słuchu/wzroku. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 
17. Punkty pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajdują się na terenie Imprezy i są wyraźnie oznakowane.
 
18. Na Teren Imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie samochody posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora oraz samochody Służb Ratowniczych i Porządkowych, pozostałe zaparkowane przed Imprezą jak i w trakcie trwania Imprezy, nie posiadają właściwej przepustki, zostaną odholowane na parking policyjny na koszt właściciela.
 
19. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
a. ostrzec i powiadomić przedstawiciela Organizatora Imprezy lub jego służby ochrony (informacyjno-porządkowej),
b. ostrzec i powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone, unikać paniki i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia lub niebezpieczeństwa w celu umożliwienia prowadzenia działań ochronnych przed odpowiednie służby,
c. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji,
d. do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: Kierownik ds. Bezpieczeństwa – Szef Zabezpieczenia Imprezy
e. każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać, że:
w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, do tego celu służą gaśnice proszkowe, w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały łatwopalne.
 
20. Organizator może utrwalać za pomocą środków audiowizualnych i elektronicznych częściowo lub całkowicie przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora i jego sponsorów. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych.
 
21. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie przez Organizatora.
 
22. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie techniczne, istotne usterki albo zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.
 
24. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu:
b. przy wejściach na teren Imprezy.
 
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Kodeksu cywilnego.
 
26. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku podczas trwania Imprezy ponoszą odpowiedzialność karno-administracyjną na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
 
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Bukownie
Leszek Skubis

DNI BUKOWNA 2023 NA ORLIKU – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 7-OSOBOWEJ – 02.06.2023 r.

Z okazji DNI BUKOWNA 2023

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

zaprasza na turniej piłki nożnej 7-osobowej.

 

Termin: 02.06.2023 r.

 Start:  godz. 18:00

 

Zapisy do dnia 31.05.2023 r. pod numerem tel. 660 139 727

(Proszę dzwonić po godzinie 16:00)

 

DNI BUKOWNA 2023 NA ORLIKU – TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 5-CIO OSOBOWEJ – 03.06.2023 r.

Z okazji DNI BUKOWNA 2023

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

zaprasza na turniej piłki siatkowej pięcioosobowej.

 

Termin: 03.06.2023 r.

 Start:  godz. 9:30

 

Zapisy do dnia 31.05.2023 r. pod numerem tel. 660 139 727

(Proszę dzwonić po godzinie 16:00)

 

W drużynie musi być minimum jedna dziewczyna.

 

XVII OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY – KONIEC ZAPISÓW DZIŚ O PÓŁNOCY

UWAGA!
 
Tylko do dzisiaj (środa 24.05.2023) do północy można się jeszcze zapisać na bieg w Bukownie.
 
Osoby zapisane, nieopłacone będą usunięte z listy startowej.
 
W przypadku wolnych miejsc będzie to możliwe w dniu biegu w biurze zawodów.
 
Zapraszamy
 
 

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM W DNIU 04.06.2023

 

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM 04.06.2023

 

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że w związku z XVII OGÓLNOPOLSKIM BIEGIEM ULICZNYM o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA odbywającym się w ramach DNI BUKOWNA W DNIU 04.06.2023 roku (NIEDZIELA)

w godzinach od 17.15-18.30  zostanie zamknięty ruch uliczny na ciągach ulic :

Ks. Zelka, 1 Maja,  Kościuszki, K. Miarki, Reymonta, Parkowa, Ks. Zelka

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno

XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno

po 4-letniej nieobecności powraca na biegową mapę Polski

 

Bieg odbędzie się podczas DNI BUKOWNA
4 czerwca 2023 o godz. 17.15

 

    Bieg Główny na dystansie 10km,
    Bieg Rekreacyjny na dystansie ok. 5km.

 

 

Link do zapisów:

https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=904

 

 

REGULAMIN

XVII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU ULICZNEGO

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO

 

 

W dniu 23.05.2023 r. (wtorek) Centrum Odnowy Biologicznej i Centrum Aktywności Ruchowej będą nieczynne z powodu awarii sieci wodociągowej

INFORMACJA!!!

 

W dniu 23.05.2023. (wtorek) Centrum Odnowy Biologicznej

i Centrum Aktywności Ruchowej będą nieczynne

z powodu awarii sieci wodociągowej.

Starsze posty «