PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W OBIEKCIE DOMU TURYSTY „TRAMP”

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W OBIEKCIE DOMU TURYSTY „TRAMP”

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Wytyczne dla funkcjonowania hoteli oraz punktów noclegowych w trakcie  epidemii    COVID – 19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z 28.04.2020r.

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA OBIEKTU:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w obiekcie do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące oraz jednorazowe fartuchy z długim rękawem. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do budynku oraz na recepcji i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
 3. Organizuje pracę pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje gościom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z pobytem w obiekcie.
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji gościa wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski, rękawiczki. Jeśli osoba będzie wykazywała objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję miejsc styku gościa z urządzeniami do rehabilitacji, łóżka, blaty, piloty itp.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 8. Dyrektor wyznacza pracownika, który  dokonuje pomiaru temperatury pacjenta/pracownika  wpisując pomiar do rejestru,
 9. Dyrektor ogranicza liczbę gości którzy jednocześnie mogą znajdować się w obiekcie stosując iloraz: liczba pokoi razy 2 osoby oraz wywiesza w widocznym miejscu ( przed wejściem i w recepcji) informację o maksymalnej liczbie gości,
 10. Zapewnia możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji,
 11. Sprzątanie pokoju podczas pobytu gościa powinno odbywać się jedynie na życzenie gościa.
 12. Goście powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący co najmniej 2 metry.

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
  • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
  • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu i innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
  • Powierzchnie dotykowe w tym urządzenia do rehabilitacji, biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
  • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
  • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.
  • Personel pomocniczy nie może kontaktować się z gościem oraz personelem zajmującym się bezpośrednio z gościem.
 2. Obowiązki pracowników obsługi:
  • Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego, zachowuje bezpiecznego dystansu min. 2m .
  • Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.
  • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza.
  • Dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren budynku, towar zostawia za drzwiami.
  • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.
  • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu.
  • Wyjaśnia gościom zasady obowiązujące w Domu Turysty „TRAMP” ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
  • Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 2 metry.

 

IV. OBOWIĄZKI GOŚCI:

 1. Goście są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Domu Turysty „TRAMP”
 2. Dostarczają uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony www) – co jest warunkiem zakwaterowania gościa. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres tramp@mosirbukowno.pl lub dostarcza w dniu zakwaterowania pozostawiając dokumenty w rejestracji.
 3. W czasie pobytu w obiekcie oraz na jego terenie mają obowiązek noszenia maseczki po wcześniejszej dezynfekcji rąk.
 4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia  niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników recepcji.
 6. Jeżeli gość wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony gość nie zostanie w tym dniu zakwaterowany.

 

V. WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Gość u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie i wyłącznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowany do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Pracownik pozostaje z chorym utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu pacjenta dzwoni na 999.
 5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
  • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
  • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

Załączniki do pobrania:

NOWE WYTYCZNE MINISTERSTWA SPORTU – ETAP III od 18 maja

NOWE WYTYCZNE MINISTERSTWA SPORTU znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 dla stadionów boisk orlików oraz hal sportowych

ETAP III od 18 maja

 

18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

 

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

 

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi

 

Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż:

 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,
 • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
 • zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

 

Należy przestrzegać wskazanych powyżej zaleceń.

 

Szczegóły należy uzgodnić pod numerem 694175737

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTÓW OTWARTYCH: STADION, ORLIK, KORTY TENISOWE

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKOWNIE INFORMUJE!

 

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Sportu II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, MOSiR w Bukownie od 4 maja wznawia swoją działalność w zakresie korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym, z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności i bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu dla funkcjonowania takich obiektów.

 

Szczegóły dot. wytycznych:
https://www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/jak-korzystac-z-boisk-od-4-maja-ministerstwo-sportu-odpowiada-na-pytania1?fbclid=IwAR0QW31UUsvNuQ4JgHVZoVP1ofnchnU7n4v4x1yI3rTc_If0ziegF1P45L8

 

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających ze stadionów, orlików, kortów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 

Ogólne zasady korzystania z infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie o charakterze otwartym, obowiązujące od 4 maja 2020 r. do odwołania

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
 • ograniczona liczba osób – 6 osób na każdym z boisk plus trener lub 4 osoby na korcie plus trener,
 • weryfikacja uczestników – podmioty wynajmujące boisko mają obowiązek zgłaszać swoją obecność pracownikowi jednostki.
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletami),
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt – w widocznych miejscach zostaną zorganizowane miejsca do dezynfekcji rąk,
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających
 • osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI                                

Czy na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo dwóch grup po sześć osób jednocześnie?
Tak, jest to możliwe, są to dwa oddzielne boiska.

 

Ile osób może przebywać jednocześnie na korcie tenisowym, czy można grać w debla?
Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na cztery plus osoba prowadząca zajęcia.

 

Czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako odrębny obiekt, którego dotyczy limit przebywających tam osób?
Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt.

 

Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą nosić maski ochronne?
Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

 

Czy dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie, dotyczy także takich elementów jak bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bieżnia, siatki na korcie tenisowym. Pachołki i pomoce trenerskie, furtki i klamki wejściowe?
Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.

 

Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. roku życia?
Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

 

W jaki sposób zarządca obiektu ma weryfikować osoby korzystające z obiektu o charakterze otwartym? Czy w związku z tym ma on obowiązek gromadzenia danych osobowych?
Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych.

INFORMACJA – KORTY TENISOWE

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKOWNIE INFORMUJE!

 

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Sportu II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, MOSiR w Bukownie od 4 maja wznawia swoją działalność w zakresie korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym ,  z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności i bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi PZT dla funkcjonowania takich obiektów.

 

Szczegóły dot. wytycznych: https://www.pzt.pl/3_154_9878/nowe-procedury-dla-obiektow-tenisowych.aspx

 

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z kortów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 

Dla graczy:

 

AMATORZY

 • rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 • obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 • obowiązuje limit czterech osób na kort
 • rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry
 • piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu
 • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową
 • po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

 

KLUBY SPORTOWE

 • obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 • obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 • na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2 m; podczas gry 5 m
 • sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu)
 • piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.
 • zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).
 • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową.
 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie. Chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwego dystansu społecznego

 

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce – Tenis10):

 • zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).
 • obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 • obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć
 • piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby , takim jak przy grupach zawodniczych.
 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.

 

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników obiektów. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wytycznych przyczyni się do szybkiego przejścia do kolejnego etapu odmrażania procedur w tej chwili obowiązujących. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur na zarządzanych przez Państwa obiektach.

Godziny otwarcia kompleksu ORLIK w maju 2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w maju 2020 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 czynny jest w następujących godzinach

Dzień tygodnia Godziny
PONIEDZIAŁEK 16:00 – 19:00
WTOREK 16:00 – 19:00
ŚRODA 16:00 – 19:00
CZWARTEK 16:00 – 19:00
PIĄTEK 16:00 – 19:00
SOBOTA 10:00 – 12:00
15:00 – 17:00
NIEDZIELA 10:00 – 14:00

 

Telefon kontaktowy na ORLIKA w godzinach otwarcia: 883 124 267

 

Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat kompleksu boisk ORLIK znajduje się na podstronie: „Moje Boisko – ORLIK 2012″.

INFORMACJA – DT TRAMP

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKOWNIE

INFORMUJE!

 

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Rozwoju II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, DOM TURYSTY TRAMP w Bukownie od 4 maja wznawia swoją działalność  w zakresie usług noclegowych, które będą świadczone z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności i bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania takich obiektów.

 

Szczegóły dot. wytycznych:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

 

W trosce o bezpieczeństwo naszych gości oraz personelu Domu Turysty TRAMP, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 

 1. Po wejściu należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 2. Wymagane jest noszenie ochrony ust i nosa, rekomendujemy noszenie rękawiczek ochronnych.
 3. W obiekcie może przebywać jednorazowo maksymalnie 38 osób – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju.
 4. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji lub na holu recepcyjnym.
 5. Nie wolno przekraczać wyznaczonej linii podczas obsługi.
 6. Należy zachować 2 metry odstępu w kolejce.
 7. Rekomendowana jest płatność kartą.
 8. Po obsłużeniu, należy niezwłocznie opuścić recepcję.
 9. Wyłączona z użytkowania jest sala konferencyjna oraz kącik zabaw.
 10. Posiłki serwowane są wyłącznie dla gości DT TRAMP,  w przestrzeni stołówki, pod warunkiem zachowania minimum 2 metrów odległości między osobami spożywającymi posiłek.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.
Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu w DOMU TURYSTY TRAMP!

INFORMACJA

W związku z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS – CoV-2 wywołującego chorobę COVID19, informujemy, że TĘŻNIA SOLANKOWA przy Domu Turysty TRAMP nie będzie uruchamiana do odwołania!

„Obiad dla medyków” – solidarnościowa akcja wsparcia dla pracowników służby zdrowia.

Akcję pod nazwą „Obiad dla medyków” zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie wraz z Urzędem Miejskim w Bukownie. W czwartek przed Nowym Szpitalem w Olkuszu pracownicy MOSiR-u przekazali obiady pracownikom służby zdrowia.

 

Dla medyków przygotowano 90 obiadów w jednorazowych opakowaniach.

 

– Chcemy w ten sposób pomóc osobom, które walczą z epidemią koronawirusa na pierwszej linii frontu. To właśnie im należą się szczególne podziękowania za ratowanie zdrowia i życia mieszkańców.  Akcja „Obiad dla medyków” odbyła się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i oczywiście była wcześniej uzgodniona z dyrekcją szpitala – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie Anna Kwaśniewska.

 

Życzenia Wielkanocne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na – „Najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego przy ul. Ks.Bolesława Zelka 30 A”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na – „Najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego przy ul. Ks.Bolesława Zelka 30 A”.

Na zamieszczone zaproszenie z dnia 06 marca 2020 r. do składania ofert na „Najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego przy ul. Ks.Bolesława Zelka 30 A” wpłynęły 4 oferty:

 

A/
od
FUH NEXAR
Paweł Nawrot
ul. Rynek 20
32-300 Olkusz
oferowana cena: 57 390,00 zł netto

B/
od
CT Marek Kordaszewski
ul. Królowej Jadwigi 281
30-234 Kraków
oferowana cena: 38 500,00 zł netto

C/
od
Mini Melts Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 281
30-234 Kraków
oferowana cena: 58 200,00 zł netto

D/
od
DTMK Sp. z o.o.
Zederman 219a
32-300 Olkusz
oferowana cena: 45 500,00 zł netto

 

Komisja do wyboru najkorzystniejszej oferty uznała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Mini Melts Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 281
30-234 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymogi zapytania ofertowego z dnia 06 marca 2020 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji    w Bukownie
( – ) mgr Anna Kwaśniewska

Starsze posty «