Sprzątanie Doliny Rzeki Sztoły 2021

Sprzątanie Doliny Sztoły 2021

Informacja dotycząca zniesienia części ograniczeń od dnia 19.04.2021 r.

Informacja dotycząca zniesienia
części ograniczeń od dnia 19.04.2021 r.
 
 
Ministerstwo Zdrowia dopuszcza od 19 kwietnia 2021 r. możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Sport – możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu przy zachowaniu limitu 25 osób.

 
Nie zmieniły się pozostałe sportowe obostrzenia. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności.
Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.
 
Hotele – obiekty noclegowe i hotele pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy). Restrykcje zostają przedłużone o 2 tygodnie (do 3 maja).

 

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla Kąpieliska Basenowego przy ul. Ks. B. Zelka 30 A w Bukownie w 2021 roku

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) – dalej p.z.p. na

 

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla Kąpieliska Basenowego
przy ul. Ks. B. Zelka 30 A w Bukownie w 2021 roku

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mosirbukowno.ezamawiajacy.pl

Nr postępowania: 261-1.1.2021

 

Załączniki:

Informacja o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021

Informacja o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021

 

Sport – działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

Informacja o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021

Informacja dotycząca zawieszenia zajęć sportowych w okresie od 27.03.2021 r. – 9.04.2021 r.

ORLIK W OKRESIE COVID-19

Oferta Wielkanocna 2021

Oferta Wielkanocna 2021

Informacja o aktualnych ograniczeniach w sporcie

 Informacja o aktualnych ograniczeniach w sporcie
 
Zgodnie z § 9 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) albo zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
oraz
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Jednocześnie zgodnie § 9 ust. 17 ww. Rozporządzenia, okoliczności, o których mowa powyżej potwierdza dokument wystawiony przez:
1) podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji;
albo
2) polski związek sportowy.
W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 16 Rozporządzenia:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 512
c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Oznacza to, że organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna tylko w przypadku dzieci i młodzieży lub w przypadku zawodników kontraktowych bądź zawodników pobierających stypendia sportowe, z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału publiczności.

Informacja o ograniczeniu działalności Domu Turysty TRAMP w związku z przedłużonymi obostrzeniami w walce z COVID-19

Informacja o ograniczeniu działalności Domu Turysty TRAMP
w związku z przedłużonymi obostrzeniami w walce z COVID-19
od 20 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.
 
 
W związku z przedłużonymi obostrzeniami w walce z COVID -19 od 20 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. DOM TURYSTY TRAMP w Bukownie będzie dostępny wyłącznie dla:
 
1) dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
3) dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
4) dla kierowców wykonujących transport drogowy;
5) dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, oraz innych pracowników nie-zbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;
6) dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778);
7) dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;
8) dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;
9) dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
10) dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służ-by Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
11) dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
12) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 512
13) dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
14) dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;
15) dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji;
16) dla osób realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego za-mieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych;
17) dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;
18) dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;
19) w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);
20) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
21) dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;
22) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radio-fonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców;
23) dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;
24) dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1, z późn. zm.5) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 10);
25) dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych;
26) dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);
27) dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;
28) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, za-dań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
29) dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu do-pingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391);
30) dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza;
31) dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów;
32) dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
33) dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów;
34) dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt;
35) dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
36) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;
37) dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
38) dla zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.6));
39) dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
40) dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
41) dla członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym;
42) dla osób:
a) o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), w związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków służbowych poza miejscem ich stałego zamieszkania,
b) zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania;
42) dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.
 
Potwierdzenie jakim musi okazać osoba, która chce skorzystać z usługi noclegowej w DT TRAMP określone jest w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U z 2021, poz. 512) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego –

Stan w dniu 01.01.2021 r.

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

 

 

Warsztaty dla przedsiębiorców – obsługa mediów społecznościowych

Bądź aktywny - Daj się znaleźć - plakat

Ruszają szkolenia z obsługi i prowadzenia mediów społecznościowych dla przedsiębiorców z branży turystycznej.

 

Dlaczego media społecznościowe są ważne dla branży turystycznej? Jak je skutecznie wykorzystać do zdobywania klientów? Na co uważać? O tym i innych zagadnieniach dotyczących marketingu w internecie dowiesz się podczas darmowego szkolenia organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną.

 

Nie ma cię w internecie? To znaczy, że nie istniejesz. Bez względu na to, co sądzisz o nowych technologiach i mediach cyfrowych, musisz podążać za preferencjami klientów. A znaleźć możesz ich właśnie w internecie. Statystyczny Polak spędza tu ponad 6 godzin dziennie, a dostęp do sieci w 2020 r. posiadało już więcej niż 90 proc. polskich gospodarstw domowych. Oznacza to, że przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi marketingu online, zyskasz możliwość dotarcia do osób zainteresowanych twoją ofertą i zbudowania z nimi relacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, weź udział w darmowym szkoleniu “Bądź aktywny – daj się znaleźć!” organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

  

Podczas szkolenia dowiesz się, dlaczego aktywność w mediach społecznościowych jest ważna w twojej branży. Poruszony zostanie zarówno podstawowy zakres zagadnień związanych z wizytówkami Google, komunikowaniem na Facebooku oraz Instagramie, ale omówione zostaną także zasady budowania identyfikacji wizualnej w internecie, a dla użytkowników zaawansowanych planowanie kampanii reklamowych skierowanych do konkretnych grup odbiorców. Forma szkolenia łączyć będzie część wykładową z praktycznymi warsztatami. Poziom szczegółowości poruszanych zagadnień dostosowany zostanie do zaawansowania i potrzeb grupy.

 

Szkolenie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej, które zarejestrowały się w bazie obiektów biorących udział w programie Polski Bon Turystyczny oraz które same, własnym sumptem prowadzą swoje media społecznościowe. Szkolenie planowane jest na II połowę marca 2021 roku. Będziemy wdzięczni za uzupełnienie poniższej ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych, tak abyśmy mogli jak najlepiej przygotować program szkolenia i dostosować poziom jego zaawansowania. 

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenie dostępne będą na stronie www.bonturystyczny.gov.pl 

 

Organizatorem wydarzenia “Bądź aktywny – daj się znaleźć!” jest Polska Organizacja Turystyczna. Szkolenie powstaje w ramach wsparcia procesu digitalizacji branży, wymiany doświadczeń i programu zachęcającego do cyfrowej transformacji i rozwoju przedsiębiorców z sektora turystycznego.

 

Szczegóły wraz z ankietą dotyczącą warsztatów znajdują się pod linkiem:

https://bonturystyczny.polska.travel/aktualnosci/warsztaty-dla-przedsiebiorcow-obsluga-mediow-spolecznosciowych

Starsze posty «