Godziny otwarcia ORLIKa w październiku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w październiku kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 będzie czynny w następujących godzinach

Dzień tygodnia Godziny
PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:30
WTOREK 16:00 – 20:30
ŚRODA 16:00 – 20:30
CZWARTEK 16:00 – 20:30
PIĄTEK 16:00 – 20:30
SOBOTA 10:00 – 12:00
15:00 – 18:00
NIEDZIELA 10:00 – 12:00
15:00 – 18:00

Telefon kontaktowy do ANIMATORÓW w godzinach otwarcia: 883 124 267

 

Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat kompleksu boisk ORLIK znajduje się na podstronie: „Moje Boisko – ORLIK 2012″.

Zarządzenie Nr 55/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu PLENEROWEJ STREFY REKREACJI usytuowanej na obiekcie Domu Turysty TRAMP w Bukownie

Zarządzenie Nr 55/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 21 września 2020 r.

 

w sprawie:  wprowadzenia regulaminu PLENEROWEJ STREFY REKREACJI usytuowanej na obiekcie Domu Turysty TRAMP w Bukownie.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  z dnia 01.08.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  zarządza co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam Regulamin PLENEROWEJ STREFY REKREACJI usytuowanej na obiekcie Domu Turysty TRAMP w Bukownie w brzmieniu stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję Starszą recepcjonistkę DT TRAMP do zapoznania pracowników z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora MOSiR  i Kierownicy komórek organizacyjnych.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor MOSiR w Bukownie
(-) Anna Kwaśniewska

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2020 Dyrektora MOSiR w Bukownie z dnia 21 września 2020 r. – PLENEROWA STREFA REKREACJI Regulamin korzystania & Instrukcja obsługi

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie.

Informuję, że Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Anna Kwaśniewska wyznaczyła Koordynatora ds. dostępności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie. Funkcję będzie pełniła Pani Agnieszka Izdebska, Starsza Recepcjonistka Domu Turysty TRAMP.

 

Podstawa prawna:

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla MOSiR było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało w szczególności:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie;
 • monitorowaniem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami Starszej Recepcjonistki DT TRAMP, działając – tak jak do tej pory – w strukturze Zespołu Obiektów Turystycznych i Rekreacyjnych.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie – Agnieszka Izdebska
adres do korespondencji: ul. Spacerowa 1, 32- 332 Bukowno
telefon: 32 642 11 04, 32 642 10 96, 500 485 883
e-mail: agnieszka.izdebska@mosirbukowno.pl lub dostepna@mosirbukowno.pl

 

Zarządzenie Nr 58/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 22.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności:

https://bip.malopolska.pl/mosirwbukownie,a,1820279,zarzadzenie-nr-582020-dyrektora-miejskiego-osrodka-sportu-i-rekreacji-w-bukownie-z-dnia-22-wrzesnia-.html

 

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf

Zarządzenie Nr 51/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany sposobu obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie (zwanym dalej MOSiR) w związku z wstąpieniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wstąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), & 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego uchwałą Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się czasowo następujące zasady obsługi interesantów w Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Bukownie :

 1. pisma w formie papierowej można składać z wykorzystaniem skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do części administracyjnej MOSiR ul. Spacerowa 1,
 2. tworzy się stanowiska bezpośredniej obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Bukownie:
  a) stanowisko do obsługi interesantów zlokalizowane w części administracyjnej przy hali sportowej pok. nr 6
  b) stanowisko do obsługi interesantów Domu Turysty TRAMP – RECEPCJA
  c) stanowisko do obsługi klientów stołówki i ogródka letniego Domu Turysty TRAMP – lada wydawcza BUFETU
  d) stanowisko do obsługi korzystających z kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 i korty tenisowe – zadaszony łącznik pomieszczeń socjalno – sanitarnych obiektu przy ul. Ks. B. Zelka
  e) stanowisko do obsługi wypożyczalni kajaków – wejście  budynku gospodarczego przystani kajakowej przy ul. Spacerowej
 3. do odwołania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
 4. w przypadku wyznaczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 pos. 256) oględzin, pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie są zobowiązani do wykonania w/w czynności z użyciem środków ochrony, w tym maseczek i rękawiczek jednorazowych. W przypadku udziału osób trzecich, w tym stron w w/w czynności pracownicy są zobowiązani wyposażyć te osoby w maseczki i rękawiczki jednorazowe jeżeli nie dysponują wskazanymi środkami ochrony.

 

§ 2.

Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Bukownie będzie obsługiwał interesantów w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia realizacji pomocy obywatelom w działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej, noclegowej, gastronomicznej.

 

§ 3.

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie obowiązuje interesantów nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Nakaz ten obowiązuje również pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów. Zaleca się używanie przez interesantów środków do dezynfekcji rąk po wejściu i przed opuszczeniem budynku ośrodka i innych obiektów.

 

§ 4.

Zawiadomić o zasadach obsługi interesantów i zakresie załatwianych spraw wymienionych od  § 1 do §3 w drodze ogłoszenia, na stronie internetowej MOSiR, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie MOSiR przed drzwiami wejściowymi do części administracyjnej przy hali sportowej i przed drzwiami wejściowymi do Domu Turysty TRAMP, a także na Stołówce i Ogródku letnim Domu Turysty TRAMP, Moje Boisko ORLIK 2012 i korty tenisowe, budynek gospodarczy przystani kajakowej.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom – Gospodarzom Obiektów, Samodzielnym Stanowiskom.

 

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora.

 

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 25 maja 2020 r. w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2020 roku i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

 

Dyrektor MOSIR w Bukownie
(-) Anna Kwaśniewska

FOTORELACJA z III Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego SZTOŁA 2020 „TYLKO DLA ORŁÓW”

FOTORELACJA z III Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego SZTOŁA 2020 „TYLKO DLA ORŁÓW”

 

DZIEŃ I – rejestracja uczestników

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

DZIEŃ II – inauguracja spływu

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

DZIEŃ II – wodowanie i spływ

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

DZIEŃ II – 17 km spływu – Piernikarka

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

DZIEŃ II – Uroczyste zakończenie spływu

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

Ostatni w sezonie 2020 SPŁYW KAJAKOWY PO RZECE SZTOLE

INFORMACJA❗️
 
W najbliższy WEEKEND jedyna okazja na przeżycie niesamowitej PRZYGODY ❗️
 
ZAPRASZAMY na OSTATNI w sezonie 2020 SPŁYW KAJAKOWY PO RZECE SZTOLE ‍♂️.
W najbliższą SOBOTĘ tj.12 września 2020 r. spływ kajakowy dla osób indywidualnych, w związku z rezerwacją grupy zorganizowanej będzie czynny od 11:30 do 18:00.
 
W dniu 13 września 2020 r. (NIEDZIELA) spływ kajakowy dla osób indywidualnych, w związku z rezerwacją grupy zorganizowanej, będzie czynny od godziny 13:00 – 18:00❗️
 
Sprzedaż biletów w cenie 35,00 zł (za jeden kajak) prowadzona jest na przystani początkowej przy ulicy Spacerowej.
 
Informacje dotyczące spływu można uzyskać pod numerem telefonu: 784 384 804 lub 500 485 883.
 
 
W piątek (11 września 2020 r.) spływ kajakowy będzie nieczynny.

Spływ kajakowy – informacja o 11-13.09.2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że Spływ Kajakowy:

 • W dniu 11.09.2020 r. (piątek) – Spływ nieczynny
 • W dniu 12.09.2020 r. (sobota) – Spływ czynny od godz 11:30  do godz 18:00
 • W dniu 13.09.2020 r. (niedziela) – Spływ czynne od godz  13:00 do godz 18:00

 

Serdecznie zapraszamy.

Restauracja DT TRAMP – informacja o dn. 5.09.2020

W dniu 5 września 2020 r., w związku z organizacją III Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Sztoła 2020 „TYLKO DLA ORŁÓW” Restauracja DT TRAMP, przy ul. Spacerowej 1 będzie nieczynna. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość .

Spływ kajakowy – informacja o 4-6.09.2020

INFORMACJA ❗️
 
W najbliższy PIĄTEK (tj. 4 września)🌞 SPŁYW KAJAKOWY PO RZECE SZTOLE 🚣‍♂️ będzie czynny od godziny 10:00 do 18:00.
 
W sobotę 5 września 2020 r. spływ kajakowy dla osób indywidualnych, w związku z organizacją III Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Sztoła 2020 „TYLKO DLA ORŁÓW” będzie czynny od godziny 13:00 do 18:00.
W dniu 6 września 2020 r. (NIEDZIELA) 🌞 spływ kajakowy będzie czynny od godziny 10:00 – 18:00.❗️
 
 
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość .
 
Sprzedaż biletów w cenie 35,00 zł (za jeden kajak) prowadzona jest na przystani początkowej przy ulicy Spacerowej.
 
Informacje dotyczące spływu można uzyskać pod numerem telefonu: 784 384 804 lub 500 485 883.
 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE ❗️

Spływ kajakowy – informacja o 28-30.08.2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że Spływ Kajakowy w dniu

 • 28.08.2020 r. (piątek) jest czynny w godzinach: 10.00 – 15.00
 • 29.08.2020 r. (sobota) jest czynny w godzinach: 10.00 – 18.00
 • 30.08.2020 r. (niedziela) jest czynny w godzinach: 13.00 – 18.00

Starsze posty «