Oferta Wielkanocna 2021

MOSiR - Oferta Wielkanocna 2021

Informacja o zmianie ograniczeń w sporcie i rekreacji od dnia 12 lutego 2021 r.

INFORMACJA O ZMIANIE OGRANICZEŃ W SPORCIE I REKREACJI

OD DNIA 12 LUTEGO 2021 r.

 

 

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

W ścisłym reżimie sanitarnym, możliwe jest uprawianie sportu amatorskiego na świeżym powietrzu np. na boisku.
Otwarte będą także korty tenisowe.
Zajęcia w zamkniętych przestrzeniach, z udziałem publiczności są wciąż niedozwolone.

Obowiązuje do: 28 lutego 2021 r.

 

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.
Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Obowiązuje do: 28 lutego 2021 r.

 

Informacja o wznowieniu od dnia 12 lutego 2021 r. w ścisłym reżimie sanitarnym działalności Domu Turysty „TRAMP”

INFORMACJA

 

Od dnia 12 lutego 2021 r., w ścisłym reżimie sanitarnym, 

DOM TURYSTY „TRAMP”

wznowił działalność do 50% obłożenia miejsc noclegowych.

 

Posiłki dla GOŚCI są serwowane tylko do pokoi.

 

Informacja dotycząca zmiany obowiązujących ograniczeń w sporcie od dnia 12 lutego 2021 r.

Informacja dotycząca zmiany obowiązujących ograniczeń w sporcie

od dnia 12 lutego 2021 r.

 

Informacja dotycząca zmiany obowiązujących ograniczeń w sporcie

Plan postępowań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

 

Plan postępowań
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 (wersja nr 1)

 Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 27.01.2021 nr 2021/BZP 00003362/01/P

 

Plan postępowań
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 (wersja nr 2)

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28.01.2021 nr 2021/BZP 00003362/02/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych;
w dniu 27.01.2021 nr 2021/BZP 00003362/01/P)1

 

Szczepienia Przeciw COVID-19

Szczepienia Przeciw COVID-19

 

 

 

Plakat Szczepimy się

 

Plakat Szczepimy się

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ W SPORCIE

INFORMACJA NA TEMAT PRZEDŁUŻENIA OBOWIĄZUJĄCYCH

OGRANICZEŃ W SPORCIE

 

W piątek, 15 stycznia 2021 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r., zgodnie z którym obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa w obszarze sportu zostają przedłużone do 31 stycznia 2021 r.
 
Przypominamy o aktualnie obowiązujących obostrzeniach w obszarze sportu:
 
Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:
 
-wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
 
-bez udziału publiczności.
 
Wskazani wyżej zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, mogą korzystać usług hotelarskich w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego.
 
Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
 
Wymogi sanitarne dla podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu, organizatorów współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzenia sportowego oraz osób w nich uczestniczących pozostają bez zmian.
 
*Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

INFORMACJA W SPRAWIE OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH WSPÓŁZAWODNICTWA I WYDARZEŃ SPORTOWYCH

INFORMACJA W SPRAWIE OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH WSPÓŁZAWODNICTWA I WYDARZEŃ SPORTOWYCH 
 
Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego.
 
Wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności.
 
Obowiązuje do: 31 stycznia 2021 r.
 

 

Informacja o ograniczeniu działalności Domu Turysty TRAMP

INFORMACJA
o ograniczeniu działalności Domu Turysty TRAMP

 

W związku z przedłużonymi obostrzeniami w walce z COVID -19 do 31 stycznia 2021 r. DOM TURYSTY TRAMP w Bukownie będzie dostępny dla:
 
– służb mundurowych
– medyków
– dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
– dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego
– członków załogi samolotu
– kierowców wykonujących transport drogowy
– członków obsady pociągu
– dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
-dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
– dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.
 

 

 

Informacja Ministerstwa Sportu dotycząca wątpliwości w sprawie obowiązujących obostrzeń w czasie ferii 30.12.2020 r.

Informacja dotycząca wątpliwości w sprawie
obowiązujących obostrzeń w czasie ferii.
 
 
W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz otrzymywanych pytań dotyczących obowiązujących zasad w czasie ferii, poniżej publikujemy komunikat do zgłaszanych wątpliwości. Przypominamy, że zasady obowiązują w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia.
 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.[1], a konkretnie § 10 ust. 15, prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego[AJ1] [2] lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
 
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
 
Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:
– we współzawodnictwie sportowym;
– zajęciach sportowych;
– wydarzeniach sportowych.
 
Aby uczestniczyć ww. aktywności sportowej niezbędne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez polski związek  sportowy, którym może być również aktualna licencja zawodnicza (za taki dokument uznaje się również licencje polskich związków sportowych wydane w zakresie każdego szczebla współzawodnictwa sportowego np.: okręgowe, wojewódzkie).
Tytułem przykładu w zajęciach sportowych (np. treningu) na stoku narciarskim może uczestniczyć dziecko znajdujące się w kadrze juniorów polskiego związku sportowego.
 
Niezależnie od powyższego w przypadku zawodników niepełnoletnich zastosowanie mają również przepisy § 11gg ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19:
 
1. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, wypoczynek, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organizowany wyłącznie w kraju. Nie organizuje się wypoczynku za granicą.
 
2. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, jest organizowany wyłącznie w formie:
półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej;
obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.
 
3. Nie organizuje się wypoczynku w formach innych niż wymienione w ust. 2.
Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
 
Mając na uwadze powyższe przepisy należy wskazać, że w okresie od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. dopuszczalne jest organizowanie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.
 
Podstawa prawna:
[1] Dz. U. poz. 2316
[2] w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn.)
[AJ1]Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.-

 

Starsze posty «