Klauzula Informacyjna RODO – DT TRAMP

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno (dalej: MOSIR) tel. 32 642 10 96.
 2. MOSIR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Artura Baranowskiego z którym można skontaktować się poprzez e-mail a.baranowski@ewart.bhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki na obiektach będących w zarządzie MOSIR Bukowno oraz świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie zdjęcia/nagrania mogą być zamieszczone na portalach społecznościowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
  – Urząd Gminy Bukowno,
  – dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz MOSIR,
  – operatorzy pocztowi i kurierzy,
  – banki w zakresie realizacji płatności,
  – podmioty świadczące na rzecz MOSIR usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na MOSIR przez przepisy prawa,
  – organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.