Spływ kajakowy – regulamin

Załącznik do Zarządzenia Nr 39 /2020
Dyrektora MOSiR w Bukownie
z dnia 25 maja 2020 roku

 

Regulamin korzystania ze spływu kajakowego na terenie Miasta Bukowno na odcinku od przystani przy ul. Spacerowej do przystani przy ul. Borowskiej

 

Ogólne zasady korzystania ze spływu kajakowego

 1. Przystań kajakowa przy ul. Spacerowej oraz przystań kajakowa przy ul. Borowskiej pozostają w administracji Miejskie go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie (zwanym dalej MOSiR), ul. Spacerowa
 2. Wypożyczanie sprzętu wodnego odbywa się zgodnie z aktualnym harmonogramem działania przystani oraz na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Miasta Bukowna, https:/mosirbukowno.pl/ oraz w siedzibie MOSiR.
 3. Płatność może być realizowana: gotówką lub kartą płatniczą przed rozpoczęciem spływu.
 4. W przypadku wynajmu kajaków MOSiR nie występuje w roli „organizatora spływu”, co oznacza m.in., że nie zapewniamy instruktorów i ubezpieczenia. Właściwy przebieg spływu, dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wynajmującym kajaki.
 5. Przystań kajakowa zapewnia jedynie sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników MOSiR oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 7. Na terenie przystani nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Na terenie przystani zabrania się pa lenia tytoniu, w tym także elektronicznych papierosów, spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających.
 9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren przystani.
 10. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, które przedłożą do wglądu pracownikowi MOSiR wydającemu sprzęt dowód tożsamości, podpiszą stosowne oświadczenia oraz uiszczą opłatę za wypożyczenie.
 11. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 12. Wszelkie niebezpieczeństwa oraz wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikowi MOSiR obecnemu na przystani.
 13. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za szkody względem osób trzecich powstałe w wyniku działania osób korzystających ze spływu.
 14. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub życia osób korzystających ze spływu.
 15. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłoby ulec pozostawione na terenie przystani mienie ruchome korzystających ze spływu, w tym samochody i rowery.
 16. Za kradzież bądź nieodwracalne zniszczenie wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność finansową w wysokości pełnej ceny zakupu nowego sprzętu ponosi wypożyczający.
 17. Opłata za wypożyczenie sprzętu ważna jest tylko w dniu jej zapłaty. MOSiR nie zwraca opłaty za niewykorzystany sprzęt.
 18. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem ewentualnych braków lub uszkodzeń oraz przekazania uwag wydającemu sprzęt pracownikowi MOSiR.
 19. Maksymalny czas pokonania trasy spływu wynosi 1,5 h.

 

Zasady wypożyczania i korzystania ze sprzętu wodnego

 1. Pod pojęciem „sprzęt wodny” rozumie się kajak dwuosobowy dla użytkowników, komplet wioseł, komplet kamizelek asekuracyjnych.
 2. Pod pojęciem „Wypożyczającego” rozumie się osobę pełnoletnią, która uiściła opłatę za wypożyczenie sprzętu wodnego, po okazaniu dowodu tożsamości pracownikowi MOSiR została wpisana do książki korzystających, złożyła pisemne oświadczenie o zapoznaniu się regulaminem korzystania ze spływu, oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz oświadczenie o odpowiedzialności za osobę, które będzie korzystać z tego samego kajaka wraz z nim (w przypadku, gdy niepełnoletni będzie z nim płynąć).
 3. Wypożyczany zobowiązany jest zadeklarować, że umie pływać i zna zasady bezpiecznego zachowania się w wodzie.
 4. Wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do pokonywania całej trasy spływu w wydanej mu kamizelce asekuracyjnej.
 5. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za każdą osobę poniżej 18 roku życia, która towarzyszy mu w trakcie spływu. Zobowiązany jest zadbać, aby osoba ta pokonywała trasę spływu w wydanej kamizelce asekuracyjnej.
 6. Osoby nieletnie mogą płynąć pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich życie, zdrowie, ewentualne szkody.
 7. Wypożyczalnia ni e ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody wobec osób trzecich.
 8. Wypożyczalnia nie wydaje sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Wypożyczający zobowiązany jest zachować należytą ostrożność przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg powierzonego sprzętu wodnego.
 10. Zabrania się przekazywania wydanego sprzętu wodnego osobom trzecim w trakcie spływu.
 11. Zabrania się palenia tytoniu, w tym elektronicznych papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie spływu.
 12. Zabrania się korzystania z kajaków przez więcej niż dwie osoby jednocześnie.
 13. W trakcie spływu zabrania się skakania do wody z kajaka, zanieczyszczania rzeki i terenu wzdłuż jej brzegów, stwarzania swoim zachowaniem zagrożenia dla ludzi, zwierząt lub mienia.
 14. MOSiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 15. Osoby naruszające regulamin korzystania ze spływu kajakowego będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 16. Maksymalne obciążenie kajaka to 250 kg.
 17. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Spływ kajakowy zrealizowany w ramach
projektu MRPO.03.01.03.12 068/12
Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego.