«

»

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2019”

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

zaprasza

do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2019” w dniach 22 czerwca 2019 roku i 23 czerwca 2019 roku na wydzielonej części korony Stadionu Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji / położonej na działce 98/6/.

Szkic mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 pokój nr 4 Budynek Administracji Hali Sportowej ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno.

 

Oferty należy składać na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
32-332 Bukowno
ul. Spacerowa 1
w terminie do dnia 7 marca 2019 roku do godz. 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Wymagane warunki:

 1. Zapewnienie minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami.
 2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
 3. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem w terminie do dnia 22 maja 2019 roku na rachunek bankowy:
  04 1240 4748 1111 0000 4873 1085.

W przypadku nieuregulowania powyższych należności w ustalonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

Forma złożenia ofert:
Pisemną ofertę na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP.
 2. Kserokopie numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.
 3. Kserokopie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
 4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych pod parasolami.
 5. Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U z 2018 r. Poz. 2137 z późn. zmian.).
 6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów lub atestów na sprzedawane towary, artykuły i przedmioty, które nie zagrażają życiu kupujących.
 7. Oświadczenie o posiadaniu decyzji zatwierdzającej i wpis do rejestru lub wpis do rejestru w trybie art. 61 i nast. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad GMP i GHP, a w przypadku prowadzenia przez podmioty działalności nadzorowanej przez organy Inspekcji Weterynaryjnej podczas trwania imprezy masowej oświadczenie o wpisie lub decyzji tych organów na jej prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Dla osób prowadzących produkcję w zakresie małej gastronomii lub obrotu żywnością oświadczenie, że najemca wydzieli urządzenie sanitarne – WC z umywalką do mycia rąk z pełnym wyposażeniem, środki do mycia rąk oraz ich higienicznego suszenia;
 9. Oświadczenie, że w trakcie trwania „Dni Bukowna 2019” przy punktach gastronomicznych i punktach sprzedaży detalicznej, najmujący ustawi kosze na śmieci i zużyte naczynia jednorazowego użytku;
 10. Minimum trzy referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert obsługi gastronomicznej na imprezach plenerowych, festynach itp.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2019 r. o godzinie 12:15 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

Anna Kwaśniewska tel. 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00

Leszek Skubis tel. 32 6421 104 lub 602 339 805 w godz. 8:00-14:00

 

Pliki do pobrania: