«

»

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019” w dniach 22 czerwca 2019 roku i 23 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

zaprasza

 

do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019” w dniach 22 czerwca 2019 roku i 23 czerwca 2019 roku na placu znajdującym się od strony wschodniej przy boisku bocznym oraz na części wschodniej płyty boiska bocznego dla urządzeń lekkiej konstrukcji.

 

Oferty należy składać na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
32-332 Bukowno
ul. Spacerowa 1
w terminie do dnia 6 marca 2019 do godz. 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Wymagane warunki:

 1. Posiadanie min. 12 urządzeń, np.:
  • karuzele dla dzieci (sztuk: 2),
  • kolejki (sztuk: 2),
  • extreme lub podobne,
  • autodrom,
  • zjeżdżalnia,
  • trampolina,
  • kamikadze lub podobne,
  • i inne atrakcje (wskazać jakie)
 2. Posiadanie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, certyfikatów oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dopuszczających urządzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku do bezpiecznego użytkowania.
 3. Posiadanie własnego agregatu prądotwórczego zapewniającego energię dla potrzeb Wesołego Miasteczka – Lunaparku.
 4. Forma płatności: w dwóch ratach:
  • Rata I – w wysokości 30% do dnia 25 kwietnia 2019 roku,
  • Rata II – w wysokości 70% do dnia 24 czerwca 2019 roku.
  przelewem na rachunek bankowy 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085 lub gotówką w godzinach pracy kasy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 (tj. od 8:00 do 14:00).

W przypadku nieuregulowania Raty I w określonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 6 marca 2019 roku do godz. 12:00 w formie pisemnej w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP.
 2. Kserokopie numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności Wesołych Miasteczek i Parków Rozrywki.
 3. Wykaz urządzeń.
 4. Kserokopie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, certyfikatów i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa na poszczególne urządzenia.
 5. Kserokopie aktualnego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności lub oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC na czas organizacji prowadzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku podczas „Dni Bukowna 2019”.
 6. Oświadczenie o prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami prawa zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z urządzeń Wesołego Miasteczka – Lunaparku oraz osób przebywających na terenie najmu.
 7. Minimum trzy referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty zorganizowania i prowadzenia Wesołego Miasteczka – Lunaparku na imprezach plenerowych, festynach itp.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2019 r o godz. 12:15 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno.

 

Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

Anna Kwaśniewska tel. 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00

Leszek Skubis tel. 32 6421 104 lub 602 339 805 w godz. 8:00-14:00

 

Pliki do pobrania