«

»

Zarządzenie Nr 55/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu PLENEROWEJ STREFY REKREACJI usytuowanej na obiekcie Domu Turysty TRAMP w Bukownie

Zarządzenie Nr 55/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 21 września 2020 r.

 

w sprawie:  wprowadzenia regulaminu PLENEROWEJ STREFY REKREACJI usytuowanej na obiekcie Domu Turysty TRAMP w Bukownie.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  z dnia 01.08.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  zarządza co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam Regulamin PLENEROWEJ STREFY REKREACJI usytuowanej na obiekcie Domu Turysty TRAMP w Bukownie w brzmieniu stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję Starszą recepcjonistkę DT TRAMP do zapoznania pracowników z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora MOSiR  i Kierownicy komórek organizacyjnych.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor MOSiR w Bukownie
(-) Anna Kwaśniewska

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2020 Dyrektora MOSiR w Bukownie z dnia 21 września 2020 r. – PLENEROWA STREFA REKREACJI Regulamin korzystania & Instrukcja obsługi