«

»

Zarządzenie Nr 51/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany sposobu obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie (zwanym dalej MOSiR) w związku z wstąpieniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wstąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), & 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego uchwałą Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się czasowo następujące zasady obsługi interesantów w Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Bukownie :

 1. pisma w formie papierowej można składać z wykorzystaniem skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do części administracyjnej MOSiR ul. Spacerowa 1,
 2. tworzy się stanowiska bezpośredniej obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Bukownie:
  a) stanowisko do obsługi interesantów zlokalizowane w części administracyjnej przy hali sportowej pok. nr 6
  b) stanowisko do obsługi interesantów Domu Turysty TRAMP – RECEPCJA
  c) stanowisko do obsługi klientów stołówki i ogródka letniego Domu Turysty TRAMP – lada wydawcza BUFETU
  d) stanowisko do obsługi korzystających z kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 i korty tenisowe – zadaszony łącznik pomieszczeń socjalno – sanitarnych obiektu przy ul. Ks. B. Zelka
  e) stanowisko do obsługi wypożyczalni kajaków – wejście  budynku gospodarczego przystani kajakowej przy ul. Spacerowej
 3. do odwołania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
 4. w przypadku wyznaczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 pos. 256) oględzin, pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie są zobowiązani do wykonania w/w czynności z użyciem środków ochrony, w tym maseczek i rękawiczek jednorazowych. W przypadku udziału osób trzecich, w tym stron w w/w czynności pracownicy są zobowiązani wyposażyć te osoby w maseczki i rękawiczki jednorazowe jeżeli nie dysponują wskazanymi środkami ochrony.

 

§ 2.

Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Bukownie będzie obsługiwał interesantów w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia realizacji pomocy obywatelom w działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej, noclegowej, gastronomicznej.

 

§ 3.

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie obowiązuje interesantów nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Nakaz ten obowiązuje również pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów. Zaleca się używanie przez interesantów środków do dezynfekcji rąk po wejściu i przed opuszczeniem budynku ośrodka i innych obiektów.

 

§ 4.

Zawiadomić o zasadach obsługi interesantów i zakresie załatwianych spraw wymienionych od  § 1 do §3 w drodze ogłoszenia, na stronie internetowej MOSiR, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie MOSiR przed drzwiami wejściowymi do części administracyjnej przy hali sportowej i przed drzwiami wejściowymi do Domu Turysty TRAMP, a także na Stołówce i Ogródku letnim Domu Turysty TRAMP, Moje Boisko ORLIK 2012 i korty tenisowe, budynek gospodarczy przystani kajakowej.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom – Gospodarzom Obiektów, Samodzielnym Stanowiskom.

 

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora.

 

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 25 maja 2020 r. w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2020 roku i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

 

Dyrektor MOSIR w Bukownie
(-) Anna Kwaśniewska