Komunikat dot. jakości wody na Kąpielisku MOSiR w Bukownie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że woda w nieckach basenowych (brodzik, basen rekreacyjny i sportowy) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015 r. /Dz. Ust. 2015 poz. 2016/ jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr 7252/ZL/18 z dn. 18.06.2018 r. oraz sprawozdania z badań nr 7610/ZL/18 z dn. 23.06.2018 r.

Fotorelacja z Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego po Sztole „Tylko dla Orłów”

Oczyszczanie plaży Kąpieliska MOSiR

Oczyszczanie plaży Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przed sezonem 2018. Maszyna włoskiej produkcji Barracuda oczyszcza plaże do głębokości 12 cm.

 

Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Bukowna

OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA BUKOWNA
17.06.2018 Niedziela Start Stadion MOSiR w Bukownie godz. 17.00

 

 

Zaproszenie na mecz przedszkolaków

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Miejskie Przedszkole w Bukownie zapraszają na mecz piłki nożnej przedszkolaków, który odbędzie się w sobotę 16.06.2018 o godz. 930 na boisku ORLIK 2012 w ramach tegorocznych DNI BUKOWNA.

Zaproszenie na Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego z okazji „Dni Bukowna 2018” o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Tenisowe Towarzystwo Sympatyków “Prince’a” zapraszają na Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno, który odbędzie się 17.06.2018 na kortach tenisowych MOSiR w Bukownie.

 

REGULAMIN
Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego z okazji „Dni Bukowna 2018” o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno

 

1. Zadanie:
Popularyzowanie tenisa ziemnego w środowisku


2. Organizator:

Tenisowe Towarzystwo Sympatyków “Prince’a” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie


3. Termin i miejsce:

17.06.2018 godz. 900 – 1600 losowanie, eliminacje i gry
Korty tenisowe MOSiR w Bukownie ze sztuczną nawierzchnią


4. Konkurencje:

Indywidualne: kobiet i mężczyzn


5. Udział:

W zawodach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni do losowania i gier.


6. Sposób przeprowadzenia (pucharowy):

Kat. dorosłych – eliminacje do sumy 9 gemów, finały do dwóch wygranych setów.
Zawodnicy sędziują swoje mecze przestrzegając zasad fair-play.
Finały sędziują przedstawiciele organizatorów.


7. Nagrody:

Uczestnicy turnieju, którzy zajmą I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary, dyplomy i upominki.


8. Przepisy finansowe:

Koszty organizacyjne pokrywa TTS “Prince’a”, MOSiR w Bukownie i Urząd Miejski w Bukownie.    


9. Przepisy końcowe:

 • uczestnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt,
 • przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych turniej może się odbyć w innym, uzgodnionym terminie
 • we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia zawodów
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie do przedstawicieli organizatorów i sędziego głównego turnieju p. Rafała Lekstona.

 

Oświadczenie zawodnika / Zgoda Rodziców (prawnych opiekunów)

Cennik Kąpieliska MOSiR – sezon 2018

Cennik opłat za korzystanie z Kąpieliska

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

Od poniedziałku do piątku wstęp jednorazowy przed godz. 1600

 • dzieci i młodzież ucząca się 8.00 zł
 • dorośli 15.00 zł

 

Od poniedziałku do piątku wstęp jednorazowy po godz. 1600

 • dzieci i młodzież ucząca się 7.00 zł
 • dorośli 13.00 zł

 

Soboty, niedziele i święta wstęp jednorazowy

 • dzieci i młodzież ucząca się 9.00 zł
 • dorośli 20.00 zł

 

Dzieci do lat 3 0.50 zł

Karnet dla osób dorosłych na pięć wejść plus dwa wejścia gratis: 75 zł

Osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem: osoba niepełnosprawna 2 zł, opiekun – wejście bezpłatne

  

Cennik zgodny z Uchwałą Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

  

Dokumentem uprawniającym do ulgowego korzystania z Kąpieliska MOSiR jest aktualna legitymacja szkolna lub studencka.

W przypadku dzieci nieuczących się wymagane jest przedstawienie jakiegokolwiek dokumentu umożliwiającego ustalenie wieku dziecka.

Przyznaje się dodatkową zniżkę w opłatach w wysokości 50% powyższych opłat dla członków rodzin wielodzietnych, posiadających LOKALNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY. Szczegółowe informacje dotyczące Lokalnej Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Przyznaje się dodatkową zniżkę w opłatach w wysokości 50% powyższych opłat dla mieszkańców Bukowna, posiadających KARTĘ AKTYWNEGO MIESZKAŃCA. Szczegółowe informacje dotyczące Karty Aktywnego Mieszkańca znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

W przypadku osób niepełnosprawnych dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, że zachodzi:
– konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
– konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

Regulamin Imprezy Masowej DNI BUKOWNA 2018

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ W DNIACH 16.06.2018 roku w godz. 2000 do 0030 i 17.06.2018 roku w godz. 1830 do 2300 NA TERENIE STADIONU MOSIR W BUKOWNIE

 

1/ Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

2/ Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3/ Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

 1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 2.
 4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

4/ Służby porządkowe są obowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;

5/ Spożywanie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie imprezy masowej w czasie jej trwania jest zabronione z mocy ustawy.

6/ W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na imprezie masowej powinny:

 1. natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne,
 2. użyć sprzętu gaśniczego,
 3. unikać paniki,
 4. stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz komunikatów nadawanych przez głośniki przez konferansjera imprezy,
 5. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
 6. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

7/ Teren imprezy masowej obejmuje płytę i widownię stadionu ogrodzoną murem oporowym.

8/ Podczas trwania imprezy będą wykonywane zdjęcia oraz materiały filmowe do celów promocyjnych Miasta Bukowno.

 

DYREKTOR

MOSiR w Bukownie

Planowane uruchomienie Kąpieliska MOSiR w sezonie 2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że uruchomienie Kąpieliska MOSiR w sezonie 2018 planowane jest na dzień 22.06.2018 r. (piątek).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kąpielisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

zaprasza

 

do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kąpielisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie. W skład Kąpieliska wchodzą:

 

 1. Basen Kąpielowy składający się z:

1/ Basenu Rekreacyjnego o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 997 m2 i głębokości od 1,00m do 1,30m z atrakcjami wodnymi takimi jak:

 • zjeżdżalnia wodna otwarta rodzinna pięciotorowa,
 • zjeżdżalnia wodna otwarta typu „Anaconda”,
 • grzybek,
 • masaże leżakowe, leżanki do masażu pleców, wylewki do masaży pleców,
 • mostek biegnący ponad częścią basenu rekreacyjnego i wysepką,
 • rwąca rzeka.

2/ Brodzika dla dzieci o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 140 m2 i głębokości od 0,15m do 0,45m.

 

 1. Basen Sportowy o wymiarach 16x50m, powierzchni lustra wody 800,0m2 i głębokości od 1,5m do 3,9m wyposażony w:
 • wieże skoków do wody (dwie na wysokości 3m i jedną na wysokości 5m, licząc od poziomu lustra wody),
 • sześć słupków startowych zlokalizowanych od strony głębokiej basenu,
 • sześć torów pływackich o szerokości 3m (tory skrajne) i 2,5m (tory środkowe).

 

 

Planowane świadczenie usług w terminie w dniach od 22.06.2018 r. (piątek) codziennie, w tym w niedziele i święta do dnia 02.09.2018 r. (niedziela), w godz. od 900 do 1900.

 

 

Oferty należy składać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej M. O. S i R w Bukownie ul. Spacerowa 1.


Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
32-332 Bukowno, ul. Spacerowa 1

„Obsługa ratownicza Kąpieliska MOSiR w Bukownie”


Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w:

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1 – pokój nr 6 w dniu 08.06.2018 r. o godz. 12:15.


Wymagane warunki:

 1. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23.01.2012 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 z późn. zm.) i realizowane przez pracowników Wykonawcy w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia Kąpieliska MOSiR w Bukownie, w wymaganej przepisami prawa liczbie ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami kwalifikacje ratownika wodnego oraz ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ratownika medycznego (min. 1 osoba).
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 000 zł.
 3. Szczegółowy opis zakresu obowiązków oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawiera §3 Wzoru umowy.

 

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopię decyzji potwierdzającej, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz.656 z późn. zm.).
 2. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.
 3. Wykaz osób posiadających kwalifikacje zawodowe zdolnych do wykonania usług w zakresie obsługi ratowniczej wraz z posiadanymi stopniami ratowniczymi nadanymi przez WOPR.
 4. Wykaz posiadanego podstawowego sprzętu ratowniczego i podstawowego sprzętu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.).
 5. Kserokopie dokumentu potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 6. Wykaz świadczonych usług w zakresie ratownictwa wodnego w okresie ostatnich 3 lat.
 7. Minimum 3 referencje potwierdzające wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratownictwa wodnego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

 

 

Uwagi:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy kwota określona w jego planie finansowym na realizację zadania będzie niższa niż kwota oferowana za wykonanie usługi.
 2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.


Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

Dyrektor MOSiR Zdzisław Dolezy                           – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

Zastępca Dyrektora MOSiR Leszek Skubis            – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

 

Więcej informacji: http://mosirbukowno.pl/

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy
 3. Zaproszenie

Starsze posty «

» Nowsze posty