Ogłoszenie o przetargu na najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A

Bukowno, dnia 29.03.2019 r.

 

 

Ogłoszenie

o przetargu na najem punktu gastronomicznego

na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.

 

I. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno

tel: 32 642 10 96, 32 642 11 04; e-mail: kontakt@mosirbukowno.pl

 

II. Tryb przetargu:

 

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

 

III. Opis przedmiotu przetargu:

 

Wynajem punktu gastronomicznego w części gastronomicznej budynku administracyjno – socjalno – sanitarnego obejmującego: przygotowalnię posiłków, salę konsumpcyjną, wydawalnię posiłków, przygotowalnię fast food, sale sprzedaży, zmywalnię, pomieszczenie socjalne, biuro, toalety dla klientów, toalety dla personelu, magazyn, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przynależne /wiatrołap, hol, przedsionek, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie  porządkowe/ o łącznej powierzchni 168,11 m2, wraz z tarasem kolistym o powierzchni ok. 152 m2 pod ułożenie stołów zewnętrznych i parasoli do konsumpcji oraz innego sprzętu, położonego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.

 

IV. Warunki wynajmu:

 

 1. W przedmiotowym obiekcie Najemca będzie prowadził działalność gastronomiczną, w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 15 września 2019 r., w dniach i godzinach otwarcia obiektów basenowych, zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. /Załącznik nr 1/
 2. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z energią elektryczną, wodą i ściekami.
 3. Ponadto Najemca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych.

 

V. Cena wywoławcza przedmiotu ogłoszenia:

 

Minimalna oferowana miesięczna opłata czynszowa nie może być niższa niż:

 

 • 15 000,00 zł netto + podatek VAT (23%) za lipiec 2019 r.;
 • 15 000,00 zł netto + podatek VAT (23%) za sierpień 2019 r.;

 

 • 1000,00 zł netto + podatek VAT (23%) za czerwiec 2019 r.;
 • 1000,00 zł netto + podatek VAT (23%) za wrzesień 2019 r..

 

VI. Warunki przetargu:

 

 1. Oferty na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem punktu gastronomicznego – Kąpieliska basenowego” w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:30 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.
 3. Jedynym kryterium według którego nastąpi ocena ofert jest cena netto.
 4. Z oferentem proponującym najwyższą kwotę netto czynszu za najem (suma oferowanych miesięcznych kwot netto za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) zostanie zawarta umowa najmu.
 5. Oferent wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w ciągu 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu w brzmieniu przedstawionym we wzorze umowy najmu /Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/. Nie zawarcie umowy we wskazanym terminie spowoduje, że wygrywającym przetarg jest oferent proponujący kolejną najwyższą kwotę netto czynszu za najem (suma oferowanych miesięcznych kwot netto za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień).
 6. Oferty niespełniające warunków przetargu będą odrzucone przez komisję przetargową.
 7. Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

VII. Pozostałe informacje:

 

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyłączności Najemcy w zakresie sprzedaży lodów tradycyjnych, gałkowanych, prowadzonego przez innego najemcę.
 2. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00.

 

 Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Wzór oferty na wynajem punktu gastronomiczny

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie o odwołaniu przetargu

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie punktu VI. podpunkt 8 Ogłoszenia o przetargu na najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ulicy Zelka z dnia 11 marca 2019 roku odwołuje się przetarg.

 

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bukownie

Godziny otwarcia kompleksu ORLIK w kwietniu 2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w kwietniu 2019 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 czynny będzie w następujących godzinach:

Dzień tygodnia Godziny
PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00
WTOREK 15:30 – 19:30
ŚRODA 16:00 – 20:00
CZWARTEK 16:00 – 20:00
PIĄTEK 16:00 – 20:00
SOBOTA 9:00 – 13:00
16:00 – 18:00
NIEDZIELA 10:00 – 12:00
15:00 – 17:00

21.04.2019 oraz 22.04.2019 (WIELKANOC) ORLIK NIECZYNNY

 

Telefon kontaktowy na ORLIKA w godzinach otwarcia: 883 124 267

 

Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat kompleksu boisk ORLIK znajduje się na podstronie: „Moje Boisko – ORLIK 2012″.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kąpielisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Bukowno, 18.03.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

zaprasza

 

do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kąpielisku Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Bukownie. W skład Kąpieliska wchodzą:

 

 

I. Basen Kąpielowy składający się z:

1/ Basenu Rekreacyjnego o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 997 m2 i głębokości od 1,00 m do 1,30 m z atrakcjami wodnymi takimi jak:

 • zjeżdżalnia wodna otwarta rodzinna pięciotorowa,
 • zjeżdżalnia wodna otwarta typu „Anaconda”,
 • grzybek,
 • masaże leżakowe, leżanki do masażu pleców, wylewki do masaży pleców,
 • mostek biegnący ponad częścią basenu rekreacyjnego i wysepką,
 • rwąca rzeka.

2/ Brodzika dla dzieci o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 140 m2 i głębokości od 0,15m do 0,45m.

II. Basen Sportowy o wymiarach 16x50m, powierzchni lustra wody 800 m2 i głębokości od 1,5 m do 3,9 m wyposażony w:

 • wieże skoków do wody (dwie na wysokości 3 m i jedną na wysokości 5 m, licząc od poziomu lustra wody),
 • sześć słupków startowych zlokalizowanych od strony głębokiej basenu,
 • sześć torów pływackich o szerokości 3m (tory skrajne) i 2,5m (tory środkowe).

 

Planowane świadczenie usług:

od 20 czerwca 2019 r. (czwartek) codziennie, w tym w niedziele i święta do 01 września 2019 r. (niedziela),
w godz. od 9
00 do 1900.

 

Oferty należy składać na adres:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie 32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

w terminie do dnia 25 marca 2019 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej:

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

 32-332 Bukowno, ul. Spacerowa 1

 „Obsługa ratownicza Kąpieliska MOSiR w Bukownie”

 

Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1 – pokój nr 6 w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 12:15.

 

Wymagane warunki:

 

Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 z późn. zm.) i realizowane przez pracowników Wykonawcy w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia Kąpieliska MOSiR w Bukownie, w wymaganej przepisami prawa liczbie ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami kwalifikacje ratownika wodnego oraz ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ratownika medycznego (min. 1 osoba).

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 000 zł.

 

Szczegółowy opis zakresu obowiązków oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawiera §3 Wzoru umowy.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopię decyzji potwierdzającej, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz.656 z późn.zm.).
 2. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.
 3. Wykaz osób posiadających kwalifikacje zawodowe zdolnych do wykonania usług w zakresie obsługi ratowniczej wraz z posiadanymi stopniami ratowniczymi nadanymi przez WOPR.
 4. Wykaz posiadanego podstawowego sprzętu ratowniczego i podstawowego sprzętu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.).
 5. Kserokopie dokumentu potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 6. Wykaz świadczonych usług w zakresie ratownictwa wodnego w okresie ostatnich 3 lat.
 7. Minimum 3 referencje potwierdzające wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratownictwa wodnego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są

Dyrektor MOSiR Anna Kwaśniewska                     – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

Zastępca Dyrektora MOSiR Leszek Skubis            – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

 

Załączniki:

1/ Formularz oferty

2/ Wzór umowy

 

Uwagi:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy kwota określona w jego planie finansowym na realizację zadania będzie niższa niż kwota oferowana za wykonanie usługi.
 2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

(-) Anna Kwaśniewska

Dyrektor MOSiR

 w Bukownie

 

OFERTA: MAJÓWKA 2019

MAJÓWKA 2019
30.04-05.05.19

 

 

Zapraszamy Państwa na Majówkę do Bukowna, miejscowości położonej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Nasz Ośrodek, to bardzo dobra baza wypadowa dla wycieczek po Jurze.

Będąc u nas możecie zwiedzać ruiny jurajskich zamków na Szlaku Orlich Gniazd (Pieskowa Skała, Ojców, Rabsztyn, Ogrodzieniec).

Będziecie mogli zwiedzać okolicę korzystając z licznych szlaków turystycznych.

Wędkujący mogą spędzić czas na oddalonym o 7 km komercyjnym łowisku w Sławkowie.

Przygotowaliśmy dla Państwa 2 os. pokoje z TV, pełnym węzłem sanitarnym i balkonami.

 

30.04.
godz. 17:00-18:00 zakwaterowanie
godz. 19:00 kolacja

01.05.
godz. 8:30 śniadanie
godz. 17:00 obiadokolacja

02.05.
godz. 8:30 śniadanie
godz. 10:30 Piesza wycieczka na Diablą Górę
godz. 17:00 kolacja przy ognisku (gorący kociołek, kiełbasa)

03.05.
godz. 8:30 śniadanie
godz. 10:30 Wycieczka do Czernej (Klasztor Karmelitów Bosych)
godz. 17:00 obiadokolacja

04.05.
godz. 8:30 śniadanie
godz. 10:30 Spływ kajakowy po rzece Sztole (dopłata 35 zł za kajak 2 osobowy)
godz. 17:00 kolacja przy ognisku (gorący kociołek)

05.05.
godz. 9:00 śniadanie
godz. 11:00-12:020 wykwaterowanie

 

 • pierwsze świadczenie: kolacja 30.04.2019
 • ostatnie świadczenie: śniadanie 05.05.2019
 • pobyt na łowisku: dodatkowa opłata na łowisku
 • spływ kajakowy: nieobowiązkowy

 

Szczegółowe informacje tel. 32/6421-096

 

CENA PAKIETU:
OSOBA DOROSŁA  365 PLN
DZIECI DO LAT 10  290 PLN
DZIECI DO LAT 3    GRATIS (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie przypomina, że do zakończenia prac remontowych na Hali Sportowej przy ulicy Spacerowej 1 nie ma możliwości korzystania z Obiektu.

 

Dyrektor MOSiR

Marsz Nordic Walking przeniesiony na 22.03.2019

Marsz Nordic Walking przeniesiony na 22.03.2019 godz.16.00

 

Ogłoszenie o przetargu na najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka

Bukowno, dnia 11.03.2019 r.

 

 

Ogłoszenie

o przetargu na najem punktu gastronomicznego

na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka

 

I. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno

tel: 32 642 10 96, 32 642 11 04; e-mail: kontakt@mosirbukowno.pl

 

II. Tryb przetargu:

 

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

 

III. Opis przedmiotu przetargu:

 

Wynajem punktu gastronomicznego w części gastronomicznej budynku administracyjno – socjalno – sanitarnego obejmującego: przygotowalnię posiłków, salę konsumpcyjną, wydawalnię posiłków, przygotowalnię fast food, sale sprzedaży, zmywalnię, pomieszczenie socjalne, biuro, toalety dla klientów, toalety dla personelu, magazyn, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przynależne /wiatrołap, hol, przedsionek, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie  porządkowe/ o łącznej powierzchni 168,11 m2, wraz z tarasem kolistym o powierzchni ok. 152 m2 pod ułożenie stołów zewnętrznych i parasoli do konsumpcji oraz innego sprzętu, położonego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka.

 

IV. Warunki wynajmu:

 

 1. W przedmiotowym obiekcie Najemca będzie prowadził działalność gastronomiczną, w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 15 września 2019 r., w dniach i godzinach otwarcia obiektów basenowych, zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. /Załącznik nr 1/
 2. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z energią elektryczną, wodą i ściekami.
 3. Ponadto Najemca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych.

 

V. Cena wywoławcza przedmiotu ogłoszenia:

 

Minimalna oferowana miesięczna opłata czynszowa nie może być niższa niż:

 

 • 15 000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za lipiec;
 • 15 000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za sierpień;

 

 • 1000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za czerwiec;
 • 1000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za wrzesień.

 

VI. Warunki przetargu:

 

 1. Oferty na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem punktu gastronomicznego – Kąpieliska basenowego” w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 12:30 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.
 3. Jedynym kryterium według którego nastąpi ocena ofert jest cena netto.
 4. Z oferentem proponującym najwyższą kwotę netto czynszu za najem zostanie zawarta umowa najmu.
 5. Oferent wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w ciągu 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu w brzmieniu przedstawionym we wzorze umowy najmu /Załącznik Nr 1 do ogłoszenia /.
 6. Oferty niespełniające warunków przetargu będą odrzucone przez komisję przetargową.
 7. Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

VII. Pozostałe informacje:

 

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyłączności Najemcy w zakresie sprzedaży lodów tradycyjnych, gałkowanych, prowadzonego przez innego najemcę.
 2. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00.

 

1suma oferowanych miesięcznych kwot netto / lipiec i sierpień/ oraz oferowanych miesięcznych kwot netto / czerwiec i wrzesień/

 

 Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Wzór oferty na wynajem punktu gastronomiczny

Zaproszenie na marsz Nordic Walking 22.03.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty – Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na – Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019”.

 

Na zamieszczone zaproszenie z dnia 20.02.2019r. do składania ofert na „Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie Dni Bukowna 2019” wpłynęło 2 oferty:

 

1.
J.NOVY LUNAPARK-CZ
NOVY JIRI
ul. Do Sanków 10
34-500 Zakopane

 

2.
„MARKIZA”
Mariola Adamczyk
ul.Kalinowa 11/6
41-806 Zabrze

 

Komisja do wyboru najkorzystniejszej oferty uznała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
J.NOVY LUNAPARK-CZ
NOVY JIRI
ul. Do Sanków 10
34-500 Zakopane

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymogi zapytania ofertowego z dnia 20 lutego 2019 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bukownie
( – ) mgr Anna Kwaśniewska

Starsze posty «

» Nowsze posty