«

»

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZŁOMU STALOWEGO

Bukowno, dnia 9 listopada 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży złomu stalowego kontenera KP- 7.

 

1. Opis przedmiotu ogłoszenia

1.1. Złom ze stali pochodzi z uszkodzonego kontenera KP-7.

1.2. Odbiorca złomu zobowiązany jest do jego odebrania z placu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, załadunku i zważenia w obecności przedstawiciela Zamawiającego – na własny koszt.

1.3. Szacunkowa waga złomu stalowego to: 0,8 tony.

 

2. Cena i zasadnicze warunki konkursu ofert

2.1. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W związku z tym oferta powinna zawierać kwotę brutto oferowaną za 1 kg złomu stalowego.

2.2. Oferta nie może być niższa za 1 kg : od 0,90 zł brutto

2.3. Jedynym kryterium ofert jest cena brutto. Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę brutto za zakup złomu, uzyska prawo zakupu przedmiotu sprzedaży.

 

3. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

3.1. Oferta powinna być dostarczona w do siedziby Sprzedającego – pok. 4 budynku administracji przy Hali MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1, w terminie  do dnia 22 listopada 2023 r. godz. 10.30. Oferty złożone po tym terminie będą zwracane bez otwierania.

 

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Kupującymi:

Anna Draźba – tel. 32 642 11 04 wew. 40

 

5. Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1 32 – 332 Bukowno

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Artura Baranowskiego, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: a.baranowski@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż złomu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danych wskazanych w danej sprawie, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Wykaz załączników złączonych do niniejszego ogłoszenia:

1. Formularz ,,Oferta”

Dyrektor MOSiR w Bukownie

Grzegorz Kaczmarzyk