«

»

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. finansowo-księgowych

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. finansowo-księgowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

32 – 332 Bukowno, ul. Spacerowa 1

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE / KIEROWNICZE URZĘDNICZE*) 

Specjalista ds. finansowo-księgowych

(nazwa stanowiska)

(zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy)

 

 

I. Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

1) Praca wykonywana w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno (część administracyjna) przy hali sportowej (budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) z przewagą wysiłku umysłowego;

2) Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

3) Praca o charakterze biurowym wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) oraz z różnego rodzaju instytucjami;

4) Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, ksero;

5) Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00.

 

II. Wymagania niezbędne:

1) ukończone studia wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe, średnie ekonomiczne;

2) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5) nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Specjalista ds. finansowo-księgowych;

7) nieposzlakowana opinia.

 

III. Doświadczenie zawodowe:

1) min. 3 – letnia praktyka w księgowości (przy średnim wykształceniu).

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad księgowości budżetowej,

2) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

4) dobra znajomość przepisów ordynacji podatkowej,

5) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

6) znajomość obsługi komputera: programów finansowo – księgowych, pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych,

7) komunikatywność, rzetelność, wysokie umiejętności interpersonalne,

8) samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,

9) umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,

10) odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5) terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,

6) rozliczanie dochodów budżetowych,

7) przekazywanie dochodów budżetowych,

8) koordynowanie prac i sporządzanie deklaracji VAT i innych deklaracji podatkowych,

9) rozliczanie i prowadzenie ewidencji księgowej środków ZFŚS,

10) księgowanie dokumentów sprzedażowych i zakupowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11) pełnienie obowiązków głównego księgowego w razie jego nieobecności,

12) wykonywanie innych czynności wynikających ze stanowiska pracy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – oryginał podpisany przez kandydata,

2) życiorys zawodowy (CV) – podpisany odręcznie przez kandydata,

3) podpisany odręcznie list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko Specjalista ds. finansowo księgowych,

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w księgowości (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7) podpisane oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

8) podpisane oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) podpisane oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków zastępcy głównego księgowego,

10) w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pok. nr 4 część administracyjna budynku Hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Spacerowa 1, 32- 332 Bukowno lub przesłać pocztą w terminie do dnia 9 października 2023 roku do godziny 15.00 na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. finansowo-księgowych”.

 

VIII. Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr tel. 32/6421096 wew. 40.

 

IX. Informacje dodatkowe:

1) Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, wyłoniony w wyniku niniejszego naboru, zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

2) Przed nawiązaniem stosunku pracy osoba wskazana do zatrudnienia obowiązana jest dostarczyć do MOSiR zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

3) Wybrany kandydat zostanie sprawdzony przez pracodawcę (MOSiR) w Rejestrze  Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Figurowanie w tym Rejestrze uniemożliwia nawiązanie stosunku pracy;

4) Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej kandydaturze o pracę CV (w zakresie wykraczającym  ponad te informacje, których może żądać zatrudniający na podstawie art. 221 Kodeksu pracy) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, dla celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności z RODO*. Jednocześnie oświadczam, że znam przysługujące mi prawo wycofania niniejszej zgody (w odniesieniu do danych, które wykraczają ponad te informacje, których może żądać zatrudniający zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy) w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny a.baranowski@ewartbhp.pl. Potwierdzam jednocześnie, że administrator danych poinformował o tym, iż podanie przeze mnie moich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w określonym powyżej celu są dobrowolne.”;

5) Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych;

6) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a. ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

7) Wymagane oświadczenia i kwestionariusz osobowy należy składać wg wzorów do pobrania;

8) Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem;

9) Dokumenty do pobrania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz w MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1 Hala Sportowa przy pok. nr 4;

10) Informujemy, że:

– zgodnie z art. 26 Ustawy o pracownikach samorządowych „małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni (…) jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej”;

11) Do oferty mogą być dołączone opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy oraz kserokopie dokumentów innych niż wymagane potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne w realizacji zadań;

12) Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób o dalszej procedurze naboru;

13) Na stronie https://bip.malopolska.pl/mosirwbukownie będą zamieszczane informacje o naborze na wyżej wymienione stanowisko;

14) Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje z procesu naboru;

15) Dokumentacja zgromadzona w procesie rekrutacji zostanie zarchiwizowana w siedzibie MOSiR w Bukownie;

16) Aplikacje, które wpłyną do MOSiR w Bukownie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zarchiwizowane wraz z dokumentacją rekrutacyjną;

17) Wymagane oświadczenia i kwestionariusz osobowy należy składać wg wzorów do pobrania.

 

Uwagi:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył/nie przekroczył/wyniósł* 6%

 

X. Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacyjnym:

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zwany dalej MOSiR) z siedzibą w Bukownie, przy ul. Spacerowa 1, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor MOSiR.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych p. Artur Baranowski pod adresem:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno;

– e-mail: a.baranowski@ewartbhp.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 i w pozostałych przepisach2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5) MOSiR nie przekazuje danych pozyskanych w procesie rekrutacji innym osobom ani podmiotom,

z zastrzeżeniem pkt. 6) i 7).

6) Dane kandydata uczestniczącego w naborze na stanowisko urzędnicze lub kierownicze urzędnicze mogą być udostępnione osobom lub podmiotom żądającym dostępu do informacji publicznej na podstawie Ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 13 ust. 4 tej ustawy, informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

7) Dane mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym (np. Policji, Prokuraturze) na mocy innych przepisów prawa.

8) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacyjnych tj. wyłonienie najlepszego kandydata na oferowane stanowisko. Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po tym okresie, po ustaniu celu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaną usunięte, za wyjątkiem dokumentacji danych podlegającej archiwizowaniu na mocy odrębnych przepisów. Poza wyjątkiem archiwizowania dane nie  podlegają innemu przetwarzaniu.

9) Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

10) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, art. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych i innych przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa danych kontaktowych tj. telefon, e-mail jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na czas trwania procesu rekrutacji.

 

 

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

2 Art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

3 Art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO

 

 

Załączniki: