«

»

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla Kąpieliska Basenowego przy ul. Ks. B. Zelka 30 A w Bukownie w 2021 roku

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) – dalej p.z.p. na

 

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla Kąpieliska Basenowego
przy ul. Ks. B. Zelka 30 A w Bukownie w 2021 roku

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mosirbukowno.ezamawiajacy.pl

Nr postępowania: 261-1.1.2021

 

Załączniki: