«

»

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W OBIEKCIE DOMU TURYSTY „TRAMP”

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W OBIEKCIE DOMU TURYSTY „TRAMP”

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Wytyczne dla funkcjonowania hoteli oraz punktów noclegowych w trakcie  epidemii    COVID – 19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z 28.04.2020r.

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA OBIEKTU:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w obiekcie do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące oraz jednorazowe fartuchy z długim rękawem. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do budynku oraz na recepcji i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
 3. Organizuje pracę pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje gościom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z pobytem w obiekcie.
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji gościa wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski, rękawiczki. Jeśli osoba będzie wykazywała objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję miejsc styku gościa z urządzeniami do rehabilitacji, łóżka, blaty, piloty itp.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 8. Dyrektor wyznacza pracownika, który  dokonuje pomiaru temperatury gościa  wpisując pomiar do rejestru,
 9. Dyrektor ogranicza liczbę gości którzy jednocześnie mogą znajdować się w obiekcie stosując iloraz: liczba pokoi razy 2 osoby oraz wywiesza w widocznym miejscu ( przed wejściem i w recepcji) informację o maksymalnej liczbie gości,
 10. Zapewnia możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji,
 11. Sprzątanie pokoju podczas pobytu gościa powinno odbywać się jedynie na życzenie gościa.
 12. Goście powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący co najmniej 2 metry.

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
  • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
  • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu i innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
  • Powierzchnie dotykowe w tym urządzenia do rehabilitacji, biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
  • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
  • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.
  • Personel pomocniczy nie może kontaktować się z gościem oraz personelem zajmującym się bezpośrednio z gościem.
 2. Obowiązki pracowników obsługi:
  • Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego, zachowuje bezpiecznego dystansu min. 2m .
  • Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.
  • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza.
  • Dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren budynku, towar zostawia za drzwiami.
  • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.
  • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu.
  • Wyjaśnia gościom zasady obowiązujące w Domu Turysty „TRAMP” ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
  • Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 2 metry.

 

IV. OBOWIĄZKI GOŚCI:

 1. Goście są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Domu Turysty „TRAMP”
 2. Dostarczają uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony www) – co jest warunkiem zakwaterowania gościa. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres tramp@mosirbukowno.pl lub dostarcza w dniu zakwaterowania pozostawiając dokumenty w rejestracji.
 3. W czasie pobytu w obiekcie oraz na jego terenie mają obowiązek noszenia maseczki po wcześniejszej dezynfekcji rąk.
 4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia  niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników recepcji.
 6. Jeżeli gość wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony gość nie zostanie w tym dniu zakwaterowany.

 

V. WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Gość u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie i wyłącznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowany do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Pracownik pozostaje z chorym utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu pacjenta dzwoni na 999.
 5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
  • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
  • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

Załączniki do pobrania: