«

»

Ogłoszenie o przetargu na najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka

Bukowno, dnia 11.03.2019 r.

 

 

Ogłoszenie

o przetargu na najem punktu gastronomicznego

na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka

 

I. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno

tel: 32 642 10 96, 32 642 11 04; e-mail: kontakt@mosirbukowno.pl

 

II. Tryb przetargu:

 

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

 

III. Opis przedmiotu przetargu:

 

Wynajem punktu gastronomicznego w części gastronomicznej budynku administracyjno – socjalno – sanitarnego obejmującego: przygotowalnię posiłków, salę konsumpcyjną, wydawalnię posiłków, przygotowalnię fast food, sale sprzedaży, zmywalnię, pomieszczenie socjalne, biuro, toalety dla klientów, toalety dla personelu, magazyn, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przynależne /wiatrołap, hol, przedsionek, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie  porządkowe/ o łącznej powierzchni 168,11 m2, wraz z tarasem kolistym o powierzchni ok. 152 m2 pod ułożenie stołów zewnętrznych i parasoli do konsumpcji oraz innego sprzętu, położonego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka.

 

IV. Warunki wynajmu:

 

 1. W przedmiotowym obiekcie Najemca będzie prowadził działalność gastronomiczną, w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 15 września 2019 r., w dniach i godzinach otwarcia obiektów basenowych, zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. /Załącznik nr 1/
 2. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z energią elektryczną, wodą i ściekami.
 3. Ponadto Najemca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych.

 

V. Cena wywoławcza przedmiotu ogłoszenia:

 

Minimalna oferowana miesięczna opłata czynszowa nie może być niższa niż:

 

 • 15 000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za lipiec;
 • 15 000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za sierpień;

 

 • 1000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za czerwiec;
 • 1000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za wrzesień.

 

VI. Warunki przetargu:

 

 1. Oferty na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem punktu gastronomicznego – Kąpieliska basenowego” w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 12:30 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.
 3. Jedynym kryterium według którego nastąpi ocena ofert jest cena netto.
 4. Z oferentem proponującym najwyższą kwotę netto czynszu za najem zostanie zawarta umowa najmu.
 5. Oferent wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w ciągu 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu w brzmieniu przedstawionym we wzorze umowy najmu /Załącznik Nr 1 do ogłoszenia /.
 6. Oferty niespełniające warunków przetargu będą odrzucone przez komisję przetargową.
 7. Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

VII. Pozostałe informacje:

 

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyłączności Najemcy w zakresie sprzedaży lodów tradycyjnych, gałkowanych, prowadzonego przez innego najemcę.
 2. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00.

 

1suma oferowanych miesięcznych kwot netto / lipiec i sierpień/ oraz oferowanych miesięcznych kwot netto / czerwiec i wrzesień/

 

 Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Wzór oferty na wynajem punktu gastronomiczny