Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na – „Najem terenu na stoisko gastronomiczno-handlowe z przeznaczeniem na sprzedaż lodów na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na – „Najem terenu na stoisko gastronomiczno – handlowe z przeznaczeniem na sprzedaż lodów na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.”

 

Na zamieszczone zaproszenie z dnia 06 marca 2020 r. do składania ofert na „Najem terenu na stoisko gastronomiczno – handlowe z przeznaczeniem na sprzedaż lodów na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.” wpłynęła jedna oferta:

 

1
Firma „KAROL” S.C.
Grażyna Karolczyk, Marek Karolczyk i Mateusz Karolczyk
ul. Parkowa 18
32-332 Bukowno
oferowana cena: 6 931,05 zł. brutto

 

Komisja do wyboru najkorzystniejszej oferty uznała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma „KAROL” S.C.
Grażyna Karolczyk, Marek Karolczyk i Mateusz Karolczyk
ul. Parkowa 18
32-332 Bukowno

 

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
( – ) mgr Anna Kwaśniewska

DT TRAMP – FIRMA GODNA ZAUFANIA

INFORMACJA – DT TRAMP

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKOWNIE INFORMUJE:

 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID – 19 informujemy, że od 16 marca 2020 roku Dom Turysty TRAMP w Bukownie jest nieczynny do odwołania.

INFORMACJA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKOWNIE INFORMUJE:

 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID – 19 informujemy, że od 12 marca 2020 roku wszystkie zajęcia sportowe i rekreacyjne (treningi, sparingi, mecze itp.) odbywające się na Obiektach MOSiR w Bukownie są zawieszone do odwołania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na – „Najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie trwania Dni Bukowna 2020 w dniach 20-21 czerwca 2020 r”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na – „Najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie trwania Dni Bukowna 2020 w dniach 20-21 czerwca 2020 r”.

 

Na zamieszczone w dniu 17 lutego 2020 r. zaproszenie do składania ofert na „Najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie trwania Dni Bukowna 2020 w dniach  20-21 czerwca 2020 r”. wpłynęło 7 ofert:

 

 1. AW EVENTS
  Antoni Węglarski
  ul. Świerczów 34A
  97-300 Piotrków Trybunalski
 2. „EXPRESS EFEKT”
  Andrzej Dressler
  ul. Kol.Amerykańska 30
  42-690 Wojska
 3. „PARTY SERWIS”
  S. Saadech
  ul. Rakuś 66
  30-864 Kraków
 4. „SZATMAT”
  Tomasz Szatan
  ul. Mickiewicza 4
  32-332 Bukowno
 5. „MOMENT MEDIA”
  Marcin Rusek
  ul. Nowa 6
  05-420 Józefów
 6. P.H.U.”WĘGLOMIX”
  ul. Grunwaldzka 24
  72-346 Pobierowo
 7. SOLNY BAR
  Izabela Nowak
  Rynek Górny 16
  32-020 Wieliczka

 

Komisja do wyboru najkorzystniejszej oferty uznała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

MOMENT MEDIA”
Marcin Rusek
ul. Nowa 6, 05-420 Józefów

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymogi zapytania ofertowego z dnia 17 lutego 2020 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
( – ) mgr Anna Kwaśniewska

Przetarg nieograniczony na Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla Kąpieliska Basenowego przy ul. Ks. B. Zelka 30 A w Bukownie w 2020 roku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla Kąpieliska Basenowego przy ul. Ks. B. Zelka 30 A w Bukownie w 2020 roku. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 520736-N-2020; data zamieszczenia: 2020-03-06 r.

 

Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia

Numer Wykonawcy

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności

Termin realizacji

1

Fundacja Wodna Służba Ratownicza

ul. Kleczkowska 50

50-227 Wrocław

169 912,00 zł

zgodnie z siwz

26.06.2020

31.08.2020

2

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej

ul. 3 Maja 5/6

41-300 Dąbrowa Górnicza

179 895,00 zł

zgodnie z siwz

26.06.2020

31.08.2020

 

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 169 845,00 zł brutto

 

ZMIANA SIWZ Z DNIA 10-03-2020 r.

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie: Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla Kąpieliska Basenowego przy ul. Ks. B. Zelka 30 A w Bukownie w 2020 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Ogłoszenie nr 520736-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

 

 

Załączniki do pobrania w BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: https://bip.malopolska.pl/mosirwbukownie,a,1738851,przetarg-nieograniczony-na-swiadczenie-kompleksowych-uslug-ratownictwa-wodnego-dla-kapieliska-baseno.html

Ogłoszenie o przetargu na najem terenu na stoisko gastronomiczno – handlowe z przeznaczeniem na sprzedaż lodów na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.

Bukowno, dnia 06.03.2020 r.

 

Ogłoszenie
o przetargu na najem terenu na stoisko gastronomiczno –  handlowe z przeznaczeniem na sprzedaż lodów na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.

 

I. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno
tel.: 32 642 10 96, 32 642 11 04;    
e-mail: kontakt@mosirbukowno.pl

 

II. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

 

III. Opis przedmiotu przetargu:

Najem terenu na stoisko gastronomiczno – handlowe (18,5 m2) na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A z przeznaczeniem na sprzedaż lodów gałkowanych, których najemcą jest producent –  Miejsce stoiska do sprzedaży lodów znajduje się od strony ul. Reymonta, południowa część kąpieliska.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu na najem terenu na stoisko z przeznaczeniem na sprzedaż lodów gałkowanych na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zaliczanej do rzemiosła na warunkach określonych w Ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle –  jest producentem i sprzedawcą lodów gałkowanych z wieloletnią tradycją,
  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż prowadzi przedmiotową działalność produkcyjną co najmniej od 10 lat, a w okresie trzech ostatnich lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał co najmniej dwie usługi sprzedaży produkowanych w ramach rzemiosła lodów gałkowanych z wieloletnią tradycją oraz przedstawi dowód kwalifikacji zawodowych w rzemiośle zgodnie z ww ustawą.
 2. Wykonawca wykaże, że posiada uznanie na rynku i uznanie społeczności lokalnej (do oferty należy dostarczyć min. dwie referencje).
 3. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykaże, że wykonywał usługi należycie (do oferty należy dołączyć dowody, iż wskazana usługa została wykonana lub jest wykonywania należycie).

 

V. Warunki najmu:

 1. Na przedmiotowym terenie Najemca będzie prowadził stoisko handlowe – sprzedaż lodów gałkowanych, w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., w dniach i godzinach otwarcia obiektów basenowych, zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. /Załącznik nr 1/
 2. Ponadto Najemca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych (odpadów) jako wytwórca odpadów.
 3. Realizacja usługi gastronomiczno – handlowej będzie prowadzona zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.

 

V. Cena wywoławcza przedmiotu ogłoszenia:

 1. Minimalna oferowana miesięczna opłata czynszowa nie może być niższa niż:
  –  2 600,00 zł netto + podatek VAT (23%) za lipiec 2020 r.;
  –  2 600,00 zł netto + podatek VAT (23%) za sierpień 2020 r.;
  –  435,00 zł netto + podatek VAT (23%) za czerwiec 2020 r.;

 

VI. Warunki przetargu:

 1. Oferty na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem stoiska gastronomiczno – handlowego – sprzedaż lodów na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A” w terminie do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2020 r. o godzinie 12:30 w pokoju  nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.
 3. Jedynym kryterium według którego nastąpi ocena ofert jest cena netto.
 4. Z oferentem proponującym najwyższą kwotę netto czynszu za najem (suma oferowanych miesięcznych kwot netto za czerwiec, lipiec, sierpień) zostanie zawarta umowa najmu.
 5. Oferent wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu w brzmieniu przedstawionym we wzorze umowy najmu /Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/. Nie zawarcie umowy we wskazanym terminie spowoduje, że wygrywającym przetarg jest oferent proponujący kolejną najwyższą kwotę netto czynszu za najem (suma oferowanych miesięcznych kwot netto za czerwiec, lipiec, sierpień).
 6. Organizator zastrzega sobie ostateczny wybór miejsca, które zostanie udostępniony Oferentom na podstawie umowy najmu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Oferenta, którym Oferent posługuje się przy wykonywaniu umowy najmu.
 8. Oferty niespełniające warunków przetargu będą odrzucone przez komisję przetargową, w takim przypadku zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.
 9. Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

VII. Pozostałe informacje:

 1. Teren można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6421 104 lub 880 379 805, tel. 602 339 805 w godz. 8:00-14:00.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Wzór oferty  na wynajem terenu pod stoisko gastronomiczno – handlowe

 

Odnośnik do BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie: https://bip.malopolska.pl/mosirwbukownie,a,1738754,ogloszenie-o-przetargu-na-najem-terenu-na-stoisko-gastronomiczno-handlowe-z-przeznaczeniem-na-sprzed.html

Ogłoszenie o przetargu na najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.

Bukowno, dnia 06.03.2020 r.

 

Ogłoszenie
o przetargu na najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.

 

I. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno
tel: 32 642 10 96, 32 642 11 04;    
e-mail: kontakt@mosirbukowno.pl

 

II. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

 

III. Opis przedmiotu przetargu:

Wynajem punktu gastronomicznego w części gastronomicznej budynku administracyjno –  socjalno – sanitarnego obejmującego:  przygotowalnię posiłków, salę konsumpcyjną, wydawalnię posiłków, przygotowalnię fast food, sale sprzedaży, zmywalnię, pomieszczenie socjalne, biuro, toalety dla klientów, toalety dla personelu, magazyn, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przynależne  /wiatrołap, hol, przedsionek, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie porządkowe/ o łącznej powierzchni 168,11 m2, wraz z tarasem kolistym o powierzchni ok. 152 m2 pod ułożenie stołów zewnętrznych i parasoli do konsumpcji oraz innego sprzętu, położonego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Ks. Bolesława Zelka 30 A.

 

IV. Warunki wynajmu:

 1. W przedmiotowym obiekcie Najemca będzie prowadził działalność gastronomiczną, w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 15 września 2022 r., w dniach i godzinach otwarcia obiektów basenowych, zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. /Załącznik nr 1/
 2. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z energią elektryczną, wodą i ściekami.
 3. Ponadto Najemca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych (odpadów) jako wytwórca odpadów.

 

V. Cena wywoławcza przedmiotu ogłoszenia:

 1. Minimalna oferowana miesięczna opłata czynszowa nie może być niższa niż:
  –  15 350,00 zł netto + podatek VAT (23%) za lipiec 2020 r.;
  –  15 350,00 zł netto + podatek VAT (23%) za sierpień 2020 r.;
  –  1020,00 zł netto + podatek VAT (23%) za czerwiec 2020 r.;
  –  1020,00 zł netto + podatek VAT (23%) za wrzesień 2020 r.
 2. Miesięczna opłata czynszowa będzie podlegała waloryzacji.
 3. Waloryzacja będzie dokonywana w każdym roku obowiązywania umowy o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany corocznie przez Prezesa GUS, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi w 2021 roku.

 

VI. Warunki przetargu:

 1. Oferty  na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem punktu gastronomicznego – Kąpieliska basenowego” w terminie do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2020 r. o godzinie 12:30 w pokoju  nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.
 3. Jedynym kryterium według którego nastąpi ocena ofert jest cena netto.
 4. Z oferentem proponującym najwyższą kwotę netto czynszu za najem (suma oferowanych miesięcznych kwot netto za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) zostanie zawarta umowa najmu.
 5. Oferent wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu w brzmieniu przedstawionym we wzorze umowy najmu /Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/z zastrzeżeniem pkt. 9 ogłoszenia. Nie zawarcie umowy we wskazanym terminie spowoduje, że wygrywającym przetarg jest oferent proponujący kolejną najwyższą kwotę netto czynszu za najem (suma oferowanych miesięcznych kwot netto za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień).
 6. Oferty niespełniające warunków przetargu będą odrzucone przez komisję przetargową.
 7. Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 9. W przypadku, gdy po uprzednio obowiązującej umowie zawartej na czas określony do lat 3, strony zawierają kolejne umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na zawarcie umowy z wygrywającym przetarg wymagana jest zgoda Rady Miejskiej w Bukownie. W takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie 5 dni roboczych od uzyskania zgody Rady Miejskiej w Bukownie.
 10. Ogłaszający unieważni przetarg w przypadku nie uzyskania zgody, o której mowa w pkt. 9 ogłoszenia.

 

VII. Pozostałe informacje:

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyłączności Najemcy w zakresie sprzedaży lodów tradycyjnych, gałkowanych, prowadzonego przez innego najemcę.
 2. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Wzór oferty na wynajem punktu gastronomiczny

 

Odnośnik do BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie: https://bip.malopolska.pl/mosirwbukownie,a,1738687,ogloszenie-o-przetargu-na-najem-punktu-gastronomicznego-na-terenie-kapieliska-basenowego-w-bukownie-.html

Bieg Tropem Wilczym

Biegacze z Bukowna na czele olkuskiej edycji Biegu Tropem Wilczym  który odbył się 1 marca w Rabsztynie.
W biegu głównym na dystansie 6,5km zdecydowane zwycięstwo odniósł MATEUSZ JASICA, 5 miejsce open ADRIAN DZIURZYŃSKI.

W biegu dla dzieci zwyciężył KRZYSZTOF JASICA. Drugi był KUBA ZABROCKI.

KRZYSIU JASICA zajął również 2 miejsce w biegu honorowym na dystansie 1963 m.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na – Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka – Lunaparku w czasie Dni Bukowna 2020 w dniach 20-21.06.2020 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na – Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka – Lunaparku w czasie Dni Bukowna 2020 w dniach 20-21.06.2020 r.

 

Na zamieszczone zaproszenie z dnia 17 lutego 2020 r. do składania ofert na Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka – Lunaparku w czasie Dni Bukowna 2020 w dniach 20-21.06.2020 r. wpłynęło 2 oferty:

1.

J.NOVY LUNAPARK-CZ
NOVY JIRI
ul. Do Samków 10
34-500 Zakopane

2.

Objazdowe Wesołe Miasteczko
„Familia Land” Michał Frątczak
ul. Ciosnowska 83
95-100 Zgierz

 

Komisja do wyboru najkorzystniejszej oferty uznała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

J.NOVY LUNAPARK-CZ
NOVY JIRI
ul. Do Sanków 10
34-500 Zakopane

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymogi zapytania ofertowego z dnia 17 lutego 2020 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
( – ) mgr Anna Kwaśniewska

Starsze posty «

» Nowsze posty