«

»

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BUKOWNIE

BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO

 OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W BUKOWNIE UL. SPACEROWA 1

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

(nazwa stanowiska pracy)

PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY

(wymiar czasu pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) co najmniej 5 – letni staż pracy,

c) posiadanie obywatelstwa polskiego,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) pozostałe wymogi określone w art. 6 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

f) znajomość przepisów prawa z zakresu:

– ustawy o samorządzie gminnym,

– ustawy finansach publicznych,

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy o sporcie,

– ustawy o imprezach masowych,

– ustawy Prawo zamówień publicznych,

– Kodeksu pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętności organizacyjno – menedżerskie,

b) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołami ludzkimi,

c) umiejętność planowania wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej,

d) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kierowanie całokształtem działalności MOSiR,

b) realizacja zadań statutowych,

c) zarządzanie gospodarką finansową MOSiR zgodnie z planem finansowym,

d) zarządzanie mieniem MOSiR,

e) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność jednostki,

f) zarządzanie i kierowanie działalnością Domu Turysty „Tramp”,

g) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników MOSiR.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) praca w budynku MOSiR w Bukownie ul., Spacerowa 1, oraz na jego obiektach,

b) wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych – pochylnia,

c) stanowisko pracy o charakterze zarządczym, związane z kierowaniem zespołem pracowników,

d) praca przy komputerze oraz innych urządzeniach elektronicznych,

e) warunki szkodliwe nie występują.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys /Curriculum Vitae/  podpisany przez kandydata,

c) koncepcja funkcjonowania, zarządzania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zawierająca do 5 stron maszynopisu,

d) kserokopie świadectw pracy potwierdzające okresy zatrudnienia, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie,

e) kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzające wykształcenie,

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

j) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

k) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),

l) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,

m) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą na adres Urząd Miejski w Bukownie 32 – 332 Bukowno ul. Kolejowa 16 z dopiskiem: „Nabór  na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”, w  terminie do dnia 07.06.2023 r. do godziny 15:00. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie  nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Bukownie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, i MOSiR oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, i MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1.

 

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 0,04 %

 

Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Mirosław Gajdziszewski

 

Załączniki: