«

»

Zarządzenie Nr 42/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Zarządzenie Nr 42/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 08 lipca 2021 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

zarządza co następuje:

 

 § 1.

Wprowadzam Szczegółowe zasady korzystania z Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę kąpieliska z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP oraz https://mosirbukowno.pl, a także umieszczenia formy papierowej w widocznych miejscach przy kasach kąpieliska.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 37/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 § 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora oraz Kierownik – Gospodarz Obiektów Rekreacyjnych.

§ 5.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(-) Anna Kwaśniewska
Dyrektor MOSiR w Bukownie

 

Pliki do pobrania:

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2021