«

»

ZARZĄDZENIE NR 77/2020 z dnia 07 grudnia 2020 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w MOSiR w Bukownie w zamian za święto przypadające w sobotę

ZARZĄDZENIE NR 77/2020

z dnia 07 grudnia 2020 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

w sprawie : ustalenia dnia wolnego od pracy w MOSiR w Bukownie w zamian za święto przypadające w sobotę.

 

Na podstawie art.130 & 2 Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. ( Dz U. z 2020 r. poz 1320 ) oraz & 12 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 14.12.2018 r.

 

zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2020 r.
  2. Zarządzenie nie obowiązuje pracowników DT „TRAMP” oraz sekcji utrzymania ruchu.
  3. Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę pracowników o których mowa w pkt 2 winien nastąpić do 31 grudnia 2020 r. po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym oraz uwzględnieniu w grafikach pracy aby zapewnić właściwą organizację pracy jednostki.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawują kierownicy komórek organizacyjnych oraz Specjalista ds. administracji, kadr i płac.
  6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń.

  

(-) Anna Kwaśniewska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Bukownie