«

»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2021 obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”

Bukowno, dnia 30.10.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2021 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

    

      1. o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca nr 1:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

 

UZASADNIENIE:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w SWIZ i uzyskała maksymalną ilość punktów

tj. 100,00 punktów – kryterium cena oferty.

 

      2. o pozostałych Wykonawcach uczestniczących w ocenie wraz z uzyskaną punktacją:

 

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.