«

»

Zarządzenie Nr 46 /2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Zarządzenie Nr 46 /2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

z dnia 17 lipca 2020 r.

 

w sprawie:  wprowadzenia wytycznych dla grup zorganizowanych organizujących wypoczynek w DT TRAMP w Bukownie  w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  z dnia 01.08.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  zarządza co następuje:

 

§1.

Wprowadzam wytyczne dla grup zorganizowanych organizujących wypoczynek w DT TRAMP w Bukownie  w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19.

 

§2.

Zobowiązuję Starszego Recepcjonistę do zapoznania pracowników oraz organizatorów wypoczynku grup zorganizowanych z treścią niniejszych wytycznych.

 

§3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora MOSiR  i Kierownicy komórek organizacyjnych.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.