«

»

WYTYCZNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH ORGANIZUJĄCYCH WYPOCZYNEK W DOMU TURYSTY TRAMP W BUKOWNIE W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Załącznik do Zarządzenia  Nr …../2020

Dyrektora MOSiR w Bukownie

z dnia 17.07.2020 r.

 

 

WYTYCZNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH ORGANIZUJĄCYCH WYPOCZYNEK W DOMU TURYSTY TRAMP W BUKOWNIE W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 

 

Celem wdrażanych procedur jest:

 • Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 • Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m. in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
 • Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku w Domu Turysty TRAMP w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie

 1. Po wejściu należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych /wejście do Domu Turysty, wejście do Restauracji/
 2. Wymagane jest noszenie ochrony ust i nosa, rekomendujemy noszenie rękawiczek ochronnych.
 3. Organizator obozu/kolonii zobowiązany jest zapewnić uczestnikom ochronę ust i nosa.
 4. W obiekcie może przebywać jednorazowo maksymalnie 38 osób – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju.
 5. Ograniczony jest do minimum czas przebywania gościa przy recepcji lub na holu recepcyjnym.
 6. Nie wolno przekraczać wyznaczonej linii podczas obsługi.
 7. Należy zachować 2 metry odstępu w kolejce.
 8. Po obsłużeniu, należy niezwłocznie opuścić recepcję.
 9. Wyłączona z użytkowania jest sala konferencyjna oraz kącik zabaw.
 10. Wyłączona z użytkowania jest winda.
 11. W obiekcie wyznaczone są strefy dezynfekcji i umieszczone informacje dotyczące jak prawidłowo myć ręce, dezynfekować dłonie, zdjąć rękawiczki czy zdjąć maseczkę /na każdym poziomie budynku/.
 12. Zakwaterowanie uczestników odbywa się na zasadzie wymiany turnusów bez możliwości kontaktu pomiędzy zmieniającymi się grupami.
 13. Zakwaterowanie uczestników wypoczynku odbywa się według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu.
 14. W trakcie trwania turnusu w obiekcie prowadzona jest dezynfekcja powierzchni dotykowych /poręcze, klamki, blaty, włączniki/ w cyklu co godzinę.
 15. Pomiędzy turnusami obiekt jest sprzątany, pokoje poddawane ozonowaniu i poddawane dezynfekcji powierzchnie dotykowe /piloty, klamki, blaty, włączniki/
 16. W budynku znajduje się pomieszczenie umożliwiające odizolowanie osoby chorej.
 17. Posiłki serwowane są wyłącznie dla gości/grup DT TRAMP,  w przestrzeni stołówki, pod warunkiem zachowania minimum  odległości między osobami spożywającymi posiłek. Przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.
 18. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
 19. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać.
 20. Stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
 21. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia własnego sprzętu sportowego i przyborów programowych.
 22. Organizator ma obowiązek zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza w czasie pobytu grupy na obozie/kolonii.
 23. W sytuacji kiedy grupa zorganizowana/kolonia wyrazi chęć korzystania z obiektów sportowych lub rekreacyjnych powinna zapoznać się z procedurami dotyczącymi COVID-19 i uzyskać zgodę administratora obiektu. Wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne spełniają warunki związane z obostrzeniami COVID-19 i po każdym użyciu, treningu są przygotowane do ponownego użytkowania.
 24. Grupa zorganizowana/kolonia może korzystać z altany po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji w recepcji DT TRAMP. Po ustaleniu terminu altana zostanie przygotowana do wynajęcia /posprzątana, zdezynfekowana zgodnie z procedurami COVID-19/.
 25. Obowiązki Organizatora:
  – zapoznać się oraz uczestników pobytu z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Domu Turysty „TRAMP”,
  – dostarczyć  uzupełnione Deklaracje zdrowia oraz Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony www) – co jest warunkiem zakwaterowania,
  Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres tramp@mosirbukowno.pl lub dostarcza w dniu zakwaterowania pozostawiając dokumenty w rejestracji,
  – w czasie pobytu w obiekcie oraz na jego terenie mają obowiązek noszenia maseczki po wcześniejszej dezynfekcji rąk,
  – przestrzegania wytycznych dotyczących nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów,
  – są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników recepcji.
 26. Procedura przy stwierdzeniu podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub choroby COVID – 19:
  – uczestnik grupy, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie i wyłącznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowany do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia.
  –  pracownik pozostaje z chorym utrzymując min. 2 m odległości.
  –  pracownik zawiadamia Organizatora i dyrektora o zaistniałej sytuacji.
  – organizator, dyrektor lub pracownik bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu pacjenta dzwoni na 999.
 27. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  – zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
  – Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
  – Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 28. W przypadku podejrzenia kontaktu lub zarażenia koronawirusem wszczyna się procedurę postępowania z COVID-19.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: OŚWIADCZENIE GOŚCIA DT TRAMP

Załącznik nr 2: DEKLARACJA ZDROWIA