«

»

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2019 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2019, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 634176-N-2018; data zamieszczenia: 2018-10-10 r.

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2019 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Ogłoszenie nr 634176-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do specyfikacji:

 1. Zał. Nr 1 – Wykaz punktów pomiarowych.
 2. Zał. Nr 2 –  Formularz ofertowy.
 3. Zał. Nr 3 –  Szczegółowy formularz cenowy.
 4. Zał. Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 5. Zał. Nr 5 –  Oświadczenia Wykonawcy:
   – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
   – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 6. Zał. Nr 6 –  Wzór umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.
 7. Zał. Nr 7 –  Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD.
 8. Zał. Nr 8 – Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.