«

»

Regulamin Imprezy Masowej DNI BUKOWNA 2017

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ W DNIACH 24.06.2017 roku w godz. 2000 do 0030 i 25.06.2017 roku w godz. 1830 do 2300 NA TERENIE STADIONU MOSIR W BUKOWNIE

 

1/ Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

2/ Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3/ Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

 1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 2.
 4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

4/ Służby porządkowe są obowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;

5/ Spożywanie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie imprezy masowej w czasie jej trwania jest zabronione z mocy ustawy.

6/ W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na imprezie masowej powinny:

 1. natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne,
 2. użyć sprzętu gaśniczego,
 3. unikać paniki,
 4. stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz komunikatów nadawanych przez głośniki przez konferansjera imprezy,
 5. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
 6. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

7/ Teren imprezy masowej obejmuje płytę i widownię stadionu ogrodzoną murem oporowym.

DYREKTOR

MOSiR w Bukownie