«

»

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2017”

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

zaprasza

 

do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2017” – w dniach od 24.06.2017 r. do 25.06.2017 r. na wydzielonej części korony Stadionu Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie /położonej na działce 98/6/. Szkic mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 pokój nr 2 Budynek Administracji Hali Sportowej ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.

 

Oferty należy składać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

w terminie do dnia 21.03.2017 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Wymagane warunki:

1. Zapewnienie minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami.

2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.

3. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem w terminie do dnia 24.05.2017 r. na rachunek bankowy: 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085.

W przypadku nieuregulowania pow. należności w ustalonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

 

Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2017 r. do godziny 12.00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie pokoju nr 4 ul. Spacerowa 1
32-332 Bukowno.

Do oferty należy dołączyć:

1. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.

2. Kserokopię numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.

3. Kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.

4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych pod parasolami.

5. Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów lub atestów na sprzedawane towary, artykuły i przedmioty, które nie zagrażają zdrowiu i życiu kupujących.

7. Minimum 3 referencje potwierdzające wykonanie obsługi gastronomicznej na imprezach plenerowych, festynach, itp.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

Zdzisław Dolezy – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

Leszek Skubis – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

 

Pliki do pobrania: