Aktualności

 • Turniej Piłki Siatkowej „KINDER + SPORT”
  Data dodania: 19/03/2018

  W dniu 17.03.2018r w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie odbył się Eliminacyjny Turniej Piłki Siatkowej „KINDER + SPORT” Dziewcząt w kategorii „3”. W zawodach brało udział 22 zespoły (w tym 3 z Bukowna). Drużyny rywalizowały ze sobą na specjalnie przygotowanych czterech boiskach. W I etapie uczestnicy turnieju zostali losowo podzieleni na IV grupy i grali systemem każdy z każdym. W II etapie wyłoniono najlepsze drużyny turnieju. Nasze zespoły zakończyły rozgrywki na I etapie (faza grupowa).

   

  KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
  1. MKS MOS Wieliczka 1
  2. MKS MOS Wieliczka 2
  3. UKS 22 Kraków
  4. Prądniczanka
  5. Jedynka Tarnów

   

 • Godziny otwarcia kompleksu ORLIK oraz kortów tenisowych w marcu 2018
  Data dodania: 10/03/2018

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w marcu 2018 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 oraz korty tenisowe czynny będą w następujących godzinach:

  (więcej…)

 • Oferta pracy na stanowisku ratownika wodnego w sezonie 2018
  Data dodania: 07/03/2018

  Oferta pracy na stanowisku ratownika wodnego w sezonie letnim 2018 (od czerwca do września)

  Kąpielisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Ks. Zelka
   

  I. Wymagania niezbędne (spełnione łącznie, w myśl ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych):

  1. posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,
  2. posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
  3. spełnienie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, zatrudnienie lub pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem – Państwowe Ratownictwo Medyczne lub bycie członkiem tych jednostek, posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy),
  4. zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu.

   

  II. Dodatkowe wymagania:

  1. dyspozycyjność,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. posiadanie własnego stroju ratowniczego.

   

  III. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae,
  3. oświadczenie kandydata (wzór do pobrania),
  4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania),
  5. orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  6. kopie:

  – dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia ratowników wodnych,

  – dokumentu potwierdzającego posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,

  – zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

  – potwierdzenia zatrudnienia, pełnienia stażu, członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

   

  IV. Dodatkowe informacje:

  1. Termin składania ofert upływa 04.04.2018 r. (środa).
  2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno lub składać osobiście w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, uzyskanych podczas niniejszego procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
  4. Dane kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym; po ustaniu celu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaną zniszczone. Dane kandydatów przyjętych do pracy przetwarzane będą w celu wykonywanie zawartych przez administratora danych umów, w tym dochodzenia powstałych na ich podstawie roszczeń. Informujemy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub – gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Obowiązek podania wymaganych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
  5. Aplikujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizowania.

   

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2018”
  Data dodania: 01/03/2018

  OGŁOSZENIE

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

   

  zaprasza

   

  do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2018” – w dniach od 16.06.2018 r. do 17.06.2018 r. na wydzielonej części korony Stadionu Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie /położonej na działce 98/6/. Szkic mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 pokój nr 2 Budynek Administracji Hali Sportowej ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.

   

  Oferty należy składać na adres:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

  32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

  w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godziny 1200 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1.

   

  Wymagane warunki:

  1. Zapewnienie minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami.

  2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.

  3. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem w terminie do dnia 16.05.2018 r. na rachunek bankowy: 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085.

  W przypadku nieuregulowania pow. należności w ustalonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

   

   

  Forma złożenia oferty:

  Ofertę na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godziny 1200 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie pokoju nr 4 ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

  Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.

  2. Kserokopię numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.

  3. Kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.

  4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych pod parasolami.

  5. Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

  6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów lub atestów na sprzedawane towary, artykuły i przedmioty, które nie zagrażają zdrowiu i życiu kupujących.

  7. Minimum 3 referencje potwierdzające wykonanie obsługi gastronomicznej na imprezach plenerowych, festynach, itp. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (tj. 2015, 2016 i 2017 rok).

   

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godz. 1215 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

   

  Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

  Zdzisław Dolezy – tel. (32) 642 11 04 w godz. 800 – 1400

  Leszek Skubis – tel. (32) 642 11 04 w godz. 800 – 1400

   

  Pliki do pobrania:

 • Oferta: LAST MINUTE 23-25.02.2018
  Data dodania: 15/02/2018

  LAST MINUTE
  23-25.02.2018
   

  Zapraszamy Państwa do Bukowna na wypoczynek w ostatni weekend małopolskich ferii zimowych.

  Możecie Państwo w sposób bierny wypocząć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji położonym wśród lasów iglasto-liściastych. Możecie też spacerować po licznych szlakach turystycznych, spacerowych i Nordic Walking oraz korzystać z urządzeń sportowo-rekreacyjnych Ośrodka. Narciarze mogą skorzystać z usług Stacji Narciarskiej SMOLEŃ i CISOWA odległych ok. 35 km od Bukowna. Informacje o warunkach narciarskich, infrastrukturze i cenniku znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych Stacji Narciarskich.
   

  Cena pakietu (nocleg+śniadanie+obiadokolacja)

  • Dorośli: 120 PLN
  • Dzieci do lat 12: 90 PLN
  • Dzieci do lat 3 gratis (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

   

  * Pierwsze świadczenie: obiadokolacja 23.02.18
  * Ostatnie świadczenie: śniadanie 25.02.18
  * Możliwe wykupienie dodatkowego obiadu w dn. 25.02.18 w cenie: dorośli 18 PLN, dzieci 15 PLN

 • Oferta: WIELKANOC 2018 30.03-02.04
  Data dodania: 15/02/2018

  WIELKANOC 2018
  30.03-02.04

  Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie.
   
  30.03.18

  • 1700 – 1800  Zakwaterowanie
  • 1830 Kolacja
    

  31.03.18

  • 830 Śniadanie
  • Spacer (15 min) do kapliczki p.w. św. Jana Kantego połączony ze Święceniem pokarmów
  • 1600 Obiadokolacja
    

  01.04.18

  • 830 Uroczyste Śniadanie
  • 1300 Obiad
  • 1800 Kolacja przy ognisku (gorący kociołek, kiełbasa pieczona na ognisku, grzaniec)
    

  02.04.18

  • 830 Śniadanie
  • 1300 Obiad
  • 1400 – 1500 Wykwaterowanie
    

  Cena pakietu:

  • Dorośli: 270 PLN
  • Dzieci do 12 lat: 200 PLN
  • Dzieci do lat 3 gratis (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

   

  * W ramach pakietu rekreacja: tenis stołowy, piłkarzyki, siłowania na wolnym powietrzu, Orlik
  * Osoby wychodzące do święcenia pokarmów – prosimy zabrać własne koszyczki
  * Za dopłatą można korzystać z masażu leczniczego i relaksacyjnego

 • Ferie zimowe w MOSiR w Bukownie
  Data dodania: 10/02/2018

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza na nieodpłatne zajęcia sportowe podczas ferii zimowych 2018 od 12.02.2018 do 23.02.2018 r. organizowane przez Ośrodek.

   

  Od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1500
  Tenis stołowy, piłkarzyki (mała sala)

   

  W poniedziałek, środę i piątek w godz. 1700 – 1800
  Lekkoatletyka

   

  W poniedziałek, środę i piątek w godz. 1200 – 1330 oraz wtorek (20.02.2018) w godz. 1300 – 1430

  Piłka Siatkowa

   

  W/W zajęcia będą prowadzone przez Instruktorów i trenerów posiadających uprawnienia.

   

  Ponadto Stowarzyszenia i Kluby Sportowe z terenu Gminy Bukowno są organizatorami zajęć sportowych podczas Ferii we własnym zakresie na obiektach MOSiR w Bukownie (Orlik, Hala Sportowa, Mała Sala).

   

  Serdecznie zapraszamy

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2018” w dniach 16.06.2018 i 17.06.2018 na placu znajdującym się od strony wschodniej przy boisku bocznym, na zakolu boiska głównego od strony południowej oraz na części wschodniej płyty boiska bocznego dla urządzeń lekkiej konstrukcji
  Data dodania: 05/01/2018

  OGŁOSZENIE

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

   

  zaprasza

   

  do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2018” w dniach 16.06.2018 i 17.06.2018 na placu znajdującym się od strony wschodniej przy boisku bocznym, na zakolu boiska głównego od strony południowej oraz na części wschodniej płyty boiska bocznego dla urządzeń lekkiej konstrukcji.

   

  Oferty należy składać na adres:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

  32-332 Bukowno

  ul. Spacerowa 1

  w terminie do dnia 15.01.2018 do godz. 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

   

  Wymagane warunki:

  1. Posiadanie min. 12 urządzeń, np.:
  • karuzele dla dzieci (sztuk: 2),
  • kolejki (sztuk: 2),
  • extreme lub podobne,
  • autodrom,
  • zjeżdżalnia,
  • trampolina,
  • kamikadze lub podobne,
  • i inne atrakcje.

   

  1. Posiadanie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, itp. dopuszczających urządzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku do bezpiecznego użytkowania.

   

  1. Posiadanie własnego agregatu prądotwórczego zapewniającego pobór energii dla potrzeb Wesołego Miasteczka-Lunaparku.

   

  1. Forma płatności: w dwóch ratach:
  • Rata I – w wysokości 30% do dnia 13.04.2018,
  • Rata II – w wysokości 70% do dnia 18.06.2018.

  przelewem na rachunek bankowy 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085 lub gotówką w godzinach pracy kasy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 (tj. od 8:00 do 14:00).

  W przypadku nieuregulowania Raty I w określonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

   

  Forma złożenia oferty:

  Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2018 roku do godz. 12:00 w formie pisemnej w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

   

  Do oferty należy dołączyć:

   

  1. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP.
  2. Kserokopie numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności Wesołych Miasteczek i Parków Rozrywki.
  3. Wykaz urządzeń.
  4. Kserokopie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, itp. na poszczególne urządzenia.
  5. Kserokopie aktualnego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności lub oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC na czas organizacji prowadzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku podczas „Dni Bukowna 2018”

   

   

  Osobami upoważnionymi do kontaktów są:


  Zdzisław Dolezy
  tel. 32 6421 104 w godz. 8:00-14:00

  Leszek Skubis tel. 32 6421 104 w godz. 8:00-14:00

   

  Pliki do pobrania:

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla MOSiR w Bukownie
  Data dodania: 15/12/2017

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

   

  „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”.

   

  Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną dalej „ustawą Pzp” Gmina Bukowno – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożona przez:

   

  TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
  ul. Łagiewnicka 60; 30-417 Kraków

   

  Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kodeks cywilny.

  1. W prowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która w kryterium: Cena uzyskała 100 pkt.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  4. Zgodnie z art. 94 ust 1. pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Informacja o otwarciu ofert na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
  Data dodania: 29/11/2017

  Po otwarciu ofert w dniu 27.11.2017 r. na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Bukowno – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że:

   

  1. Na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 230.000,00 zł.

   

  2. Ofertę złożyła jedna firma: TAURON Sprzedaż Sp z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków

   

  3. a) Cena złożonej oferty: 183.490,20 zł.
     b) Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
     c) Termin płatności faktur: 30 dni.