Aktualności

 • Komunikat dot. jakości wody na Kąpielisku MOSiR w Bukownie
  Data dodania: 21/06/2018

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że woda w nieckach basenowych (brodzik, basen rekreacyjny i sportowy) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015 r. /Dz. Ust. 2015 poz. 2016/ jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

  Zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr 7252/ZL/18 z dn. 18.06.2018 r. oraz sprawozdania z badań nr 7610/ZL/18 z dn. 23.06.2018 r.

 • Fotorelacja z Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego po Sztole „Tylko dla Orłów”
  Data dodania: 14/06/2018
 • Oczyszczanie plaży Kąpieliska MOSiR
  Data dodania: 14/06/2018

  Oczyszczanie plaży Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przed sezonem 2018. Maszyna włoskiej produkcji Barracuda oczyszcza plaże do głębokości 12 cm.

   

 • Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Bukowna
  Data dodania: 14/06/2018

  OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA BUKOWNA
  17.06.2018 Niedziela Start Stadion MOSiR w Bukownie godz. 17.00

   

   

 • Zaproszenie na mecz przedszkolaków
  Data dodania: 12/06/2018

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Miejskie Przedszkole w Bukownie zapraszają na mecz piłki nożnej przedszkolaków, który odbędzie się w sobotę 16.06.2018 o godz. 930 na boisku ORLIK 2012 w ramach tegorocznych DNI BUKOWNA.

 • Zaproszenie na Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego z okazji „Dni Bukowna 2018” o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno
  Data dodania: 12/06/2018

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Tenisowe Towarzystwo Sympatyków “Prince’a” zapraszają na Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno, który odbędzie się 17.06.2018 na kortach tenisowych MOSiR w Bukownie.

   

  REGULAMIN
  Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego z okazji „Dni Bukowna 2018” o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno

   

  1. Zadanie:
  Popularyzowanie tenisa ziemnego w środowisku


  2. Organizator:

  Tenisowe Towarzystwo Sympatyków “Prince’a” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie


  3. Termin i miejsce:

  17.06.2018 godz. 900 – 1600 losowanie, eliminacje i gry
  Korty tenisowe MOSiR w Bukownie ze sztuczną nawierzchnią


  4. Konkurencje:

  Indywidualne: kobiet i mężczyzn


  5. Udział:

  W zawodach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni do losowania i gier.


  6. Sposób przeprowadzenia (pucharowy):

  Kat. dorosłych – eliminacje do sumy 9 gemów, finały do dwóch wygranych setów.
  Zawodnicy sędziują swoje mecze przestrzegając zasad fair-play.
  Finały sędziują przedstawiciele organizatorów.


  7. Nagrody:

  Uczestnicy turnieju, którzy zajmą I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary, dyplomy i upominki.


  8. Przepisy finansowe:

  Koszty organizacyjne pokrywa TTS “Prince’a”, MOSiR w Bukownie i Urząd Miejski w Bukownie.    


  9. Przepisy końcowe:

  • uczestnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt,
  • przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych turniej może się odbyć w innym, uzgodnionym terminie
  • we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia zawodów
  • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie do przedstawicieli organizatorów i sędziego głównego turnieju p. Rafała Lekstona.

   

  Oświadczenie zawodnika / Zgoda Rodziców (prawnych opiekunów)

 • Cennik Kąpieliska MOSiR – sezon 2018
  Data dodania: 09/06/2018

  Cennik opłat za korzystanie z Kąpieliska

  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

   

  Od poniedziałku do piątku wstęp jednorazowy przed godz. 1600

  • dzieci i młodzież ucząca się 8.00 zł
  • dorośli 15.00 zł

   

  Od poniedziałku do piątku wstęp jednorazowy po godz. 1600

  • dzieci i młodzież ucząca się 7.00 zł
  • dorośli 13.00 zł

   

  Soboty, niedziele i święta wstęp jednorazowy

  • dzieci i młodzież ucząca się 9.00 zł
  • dorośli 20.00 zł

   

  Dzieci do lat 3 0.50 zł

  Karnet dla osób dorosłych na pięć wejść plus dwa wejścia gratis: 75 zł

  Osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem: osoba niepełnosprawna 2 zł, opiekun – wejście bezpłatne

    

  Cennik zgodny z Uchwałą Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

    

  Dokumentem uprawniającym do ulgowego korzystania z Kąpieliska MOSiR jest aktualna legitymacja szkolna lub studencka.

  W przypadku dzieci nieuczących się wymagane jest przedstawienie jakiegokolwiek dokumentu umożliwiającego ustalenie wieku dziecka.

  Przyznaje się dodatkową zniżkę w opłatach w wysokości 50% powyższych opłat dla członków rodzin wielodzietnych, posiadających LOKALNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY. Szczegółowe informacje dotyczące Lokalnej Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

  Przyznaje się dodatkową zniżkę w opłatach w wysokości 50% powyższych opłat dla mieszkańców Bukowna, posiadających KARTĘ AKTYWNEGO MIESZKAŃCA. Szczegółowe informacje dotyczące Karty Aktywnego Mieszkańca znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

  W przypadku osób niepełnosprawnych dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, że zachodzi:
  – konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  – konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

 • Regulamin Imprezy Masowej DNI BUKOWNA 2018
  Data dodania: 01/06/2018

  REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ W DNIACH 16.06.2018 roku w godz. 2000 do 0030 i 17.06.2018 roku w godz. 1830 do 2300 NA TERENIE STADIONU MOSIR W BUKOWNIE

   

  1/ Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

  2/ Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

  3/ Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 2.
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

  4/ Służby porządkowe są obowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;

  5/ Spożywanie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie imprezy masowej w czasie jej trwania jest zabronione z mocy ustawy.

  6/ W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na imprezie masowej powinny:

  1. natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne,
  2. użyć sprzętu gaśniczego,
  3. unikać paniki,
  4. stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz komunikatów nadawanych przez głośniki przez konferansjera imprezy,
  5. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
  6. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

  7/ Teren imprezy masowej obejmuje płytę i widownię stadionu ogrodzoną murem oporowym.

  8/ Podczas trwania imprezy będą wykonywane zdjęcia oraz materiały filmowe do celów promocyjnych Miasta Bukowno.

   

  DYREKTOR

  MOSiR w Bukownie

 • Planowane uruchomienie Kąpieliska MOSiR w sezonie 2018
  Data dodania: 30/05/2018

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że uruchomienie Kąpieliska MOSiR w sezonie 2018 planowane jest na dzień 22.06.2018 r. (piątek).

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kąpielisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
  Data dodania: 30/05/2018

  ZAPROSZENIE

   

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

   

  zaprasza

   

  do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kąpielisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie. W skład Kąpieliska wchodzą:

   

  1. Basen Kąpielowy składający się z:

  1/ Basenu Rekreacyjnego o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 997 m2 i głębokości od 1,00m do 1,30m z atrakcjami wodnymi takimi jak:

  • zjeżdżalnia wodna otwarta rodzinna pięciotorowa,
  • zjeżdżalnia wodna otwarta typu „Anaconda”,
  • grzybek,
  • masaże leżakowe, leżanki do masażu pleców, wylewki do masaży pleców,
  • mostek biegnący ponad częścią basenu rekreacyjnego i wysepką,
  • rwąca rzeka.

  2/ Brodzika dla dzieci o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 140 m2 i głębokości od 0,15m do 0,45m.

   

  1. Basen Sportowy o wymiarach 16x50m, powierzchni lustra wody 800,0m2 i głębokości od 1,5m do 3,9m wyposażony w:
  • wieże skoków do wody (dwie na wysokości 3m i jedną na wysokości 5m, licząc od poziomu lustra wody),
  • sześć słupków startowych zlokalizowanych od strony głębokiej basenu,
  • sześć torów pływackich o szerokości 3m (tory skrajne) i 2,5m (tory środkowe).

   

   

  Planowane świadczenie usług w terminie w dniach od 22.06.2018 r. (piątek) codziennie, w tym w niedziele i święta do dnia 02.09.2018 r. (niedziela), w godz. od 900 do 1900.

   

   

  Oferty należy składać na adres:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

  32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

  w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej M. O. S i R w Bukownie ul. Spacerowa 1.


  Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej:

   

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
  32-332 Bukowno, ul. Spacerowa 1

  „Obsługa ratownicza Kąpieliska MOSiR w Bukownie”


  Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

   

   

  Otwarcie ofert nastąpi w:

  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1 – pokój nr 6 w dniu 08.06.2018 r. o godz. 12:15.


  Wymagane warunki:

  1. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23.01.2012 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 z późn. zm.) i realizowane przez pracowników Wykonawcy w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia Kąpieliska MOSiR w Bukownie, w wymaganej przepisami prawa liczbie ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami kwalifikacje ratownika wodnego oraz ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ratownika medycznego (min. 1 osoba).
  2. Zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 000 zł.
  3. Szczegółowy opis zakresu obowiązków oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawiera §3 Wzoru umowy.

   

   

  Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię decyzji potwierdzającej, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz.656 z późn. zm.).
  2. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.
  3. Wykaz osób posiadających kwalifikacje zawodowe zdolnych do wykonania usług w zakresie obsługi ratowniczej wraz z posiadanymi stopniami ratowniczymi nadanymi przez WOPR.
  4. Wykaz posiadanego podstawowego sprzętu ratowniczego i podstawowego sprzętu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.).
  5. Kserokopie dokumentu potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
  6. Wykaz świadczonych usług w zakresie ratownictwa wodnego w okresie ostatnich 3 lat.
  7. Minimum 3 referencje potwierdzające wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratownictwa wodnego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

   

   

  Uwagi:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy kwota określona w jego planie finansowym na realizację zadania będzie niższa niż kwota oferowana za wykonanie usługi.
  2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  3. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.


  Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

  Dyrektor MOSiR Zdzisław Dolezy                           – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

  Zastępca Dyrektora MOSiR Leszek Skubis            – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

   

  Więcej informacji: http://mosirbukowno.pl/

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy
  3. Zaproszenie