Aktualności

 • Ogłoszenie o przetargu na najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka
  Data dodania: 11/03/2019

  Bukowno, dnia 11.03.2019 r.

   

   

  Ogłoszenie

  o przetargu na najem punktu gastronomicznego

  na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka

   

  I. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

   

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

   

  ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno

  tel: 32 642 10 96, 32 642 11 04; e-mail: kontakt@mosirbukowno.pl

   

  II. Tryb przetargu:

   

  Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

   

  III. Opis przedmiotu przetargu:

   

  Wynajem punktu gastronomicznego w części gastronomicznej budynku administracyjno – socjalno – sanitarnego obejmującego: przygotowalnię posiłków, salę konsumpcyjną, wydawalnię posiłków, przygotowalnię fast food, sale sprzedaży, zmywalnię, pomieszczenie socjalne, biuro, toalety dla klientów, toalety dla personelu, magazyn, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przynależne /wiatrołap, hol, przedsionek, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie  porządkowe/ o łącznej powierzchni 168,11 m2, wraz z tarasem kolistym o powierzchni ok. 152 m2 pod ułożenie stołów zewnętrznych i parasoli do konsumpcji oraz innego sprzętu, położonego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka.

   

  IV. Warunki wynajmu:

   

  1. W przedmiotowym obiekcie Najemca będzie prowadził działalność gastronomiczną, w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 15 września 2019 r., w dniach i godzinach otwarcia obiektów basenowych, zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. /Załącznik nr 1/
  2. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z energią elektryczną, wodą i ściekami.
  3. Ponadto Najemca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych.

   

  V. Cena wywoławcza przedmiotu ogłoszenia:

   

  Minimalna oferowana miesięczna opłata czynszowa nie może być niższa niż:

   

  • 15 000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za lipiec;
  • 15 000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za sierpień;

   

  • 1000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za czerwiec;
  • 1000,00 zł netto + podatek VAT (23%) miesięcznie za wrzesień.

   

  VI. Warunki przetargu:

   

  1. Oferty na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem punktu gastronomicznego – Kąpieliska basenowego” w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 12:30 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.
  3. Jedynym kryterium według którego nastąpi ocena ofert jest cena netto.
  4. Z oferentem proponującym najwyższą kwotę netto czynszu za najem zostanie zawarta umowa najmu.
  5. Oferent wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w ciągu 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu w brzmieniu przedstawionym we wzorze umowy najmu /Załącznik Nr 1 do ogłoszenia /.
  6. Oferty niespełniające warunków przetargu będą odrzucone przez komisję przetargową.
  7. Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

   

   

  VII. Pozostałe informacje:

   

  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyłączności Najemcy w zakresie sprzedaży lodów tradycyjnych, gałkowanych, prowadzonego przez innego najemcę.
  2. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500.
  3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00.

   

  1suma oferowanych miesięcznych kwot netto / lipiec i sierpień/ oraz oferowanych miesięcznych kwot netto / czerwiec i wrzesień/

   

   Załączniki:

  1. Wzór umowy
  2. Wzór oferty na wynajem punktu gastronomiczny
 • Zaproszenie na marsz Nordic Walking 22.03.2019
  Data dodania: 08/03/2019

 • Wybór najkorzystniejszej oferty – Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019”
  Data dodania: 07/03/2019

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na – Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019”.

   

  Na zamieszczone zaproszenie z dnia 20.02.2019r. do składania ofert na „Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie Dni Bukowna 2019” wpłynęło 2 oferty:

   

  1.
  J.NOVY LUNAPARK-CZ
  NOVY JIRI
  ul. Do Sanków 10
  34-500 Zakopane

   

  2.
  „MARKIZA”
  Mariola Adamczyk
  ul.Kalinowa 11/6
  41-806 Zabrze

   

  Komisja do wyboru najkorzystniejszej oferty uznała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
  J.NOVY LUNAPARK-CZ
  NOVY JIRI
  ul. Do Sanków 10
  34-500 Zakopane

   

  Uzasadnienie wyboru oferty:

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymogi zapytania ofertowego z dnia 20 lutego 2019 r.

   

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Bukownie
  ( – ) mgr Anna Kwaśniewska

 • Godziny otwarcia kompleksu ORLIK w marcu 2019
  Data dodania: 27/02/2019

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w marcu 2019 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 czynny będzie w następujących godzinach:

  Dzień tygodnia Godziny
  PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00
  WTOREK 15:30 – 19:30
  ŚRODA 16:00 – 20:00
  CZWARTEK 16:00 – 20:00
  PIĄTEK 16:00 – 20:00
  SOBOTA 9:00 – 13:00
  16:00 – 18:00
  NIEDZIELA 10:00 – 12:00
  15:00 – 17:00

   

  Telefon kontaktowy na ORLIKA oraz kortów tenisowych w godzinach otwarcia: 883 124 267

   

  Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat kompleksu boisk ORLIK znajduje się na podstronie: „Moje Boisko – ORLIK 2012″.

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019” w dniach 22 czerwca 2019 roku i 23 czerwca 2019 roku
  Data dodania: 20/02/2019

  OGŁOSZENIE

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

  zaprasza

   

  do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019” w dniach 22 czerwca 2019 roku i 23 czerwca 2019 roku na placu znajdującym się od strony wschodniej przy boisku bocznym oraz na części wschodniej płyty boiska bocznego dla urządzeń lekkiej konstrukcji.

   

  Oferty należy składać na adres:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
  32-332 Bukowno
  ul. Spacerowa 1
  w terminie do dnia 6 marca 2019 do godz. 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

   

  Wymagane warunki:

  1. 1. Posiadanie min. 12 urządzeń, np.:
   • karuzele dla dzieci (sztuk: 2),
   • kolejki (sztuk: 2),
   • extreme lub podobne,
   • autodrom,
   • zjeżdżalnia,
   • trampolina,
   • kamikadze lub podobne,
   • i inne atrakcje (wskazać jakie)
  2. Posiadanie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, certyfikatów oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dopuszczających urządzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku do bezpiecznego użytkowania.
  3. Posiadanie własnego agregatu prądotwórczego zapewniającego energię dla potrzeb Wesołego Miasteczka – Lunaparku.
  4. Forma płatności: w dwóch ratach:
   • Rata I – w wysokości 30% do dnia 25 kwietnia 2019 roku,
   • Rata II – w wysokości 70% do dnia 24 czerwca 2019 roku.
   przelewem na rachunek bankowy 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085 lub gotówką w godzinach pracy kasy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 (tj. od 8:00 do 14:00).

  W przypadku nieuregulowania Raty I w określonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

   

  Forma złożenia oferty:
  Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 6 marca 2019 roku do godz. 12:00 w formie pisemnej w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

   

  Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP.
  2. Kserokopie numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności Wesołych Miasteczek i Parków Rozrywki.
  3. Wykaz urządzeń.
  4. Kserokopie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, certyfikatów i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa na poszczególne urządzenia.
  5. Kserokopie aktualnego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności lub oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC na czas organizacji prowadzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku podczas „Dni Bukowna 2019”.
  6. Oświadczenie o prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami prawa zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z urządzeń Wesołego Miasteczka – Lunaparku oraz osób przebywających na terenie najmu.
  7. Minimum trzy referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty zorganizowania i prowadzenia Wesołego Miasteczka – Lunaparku na imprezach plenerowych, festynach itp.

   

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2019 r o godz. 12:15 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno.

   

  Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

   

  Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

  Anna Kwaśniewska tel. 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00

  Leszek Skubis tel. 32 6421 104 lub 602 339 805 w godz. 8:00-14:00

   

  Pliki do pobrania

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2019”
  Data dodania: 20/02/2019

  OGŁOSZENIE

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

  zaprasza

  do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2019” w dniach 22 czerwca 2019 roku i 23 czerwca 2019 roku na wydzielonej części korony Stadionu Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji / położonej na działce 98/6/.

  Szkic mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 pokój nr 4 Budynek Administracji Hali Sportowej ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno.

   

  Oferty należy składać na adres:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
  32-332 Bukowno
  ul. Spacerowa 1
  w terminie do dnia 7 marca 2019 roku do godz. 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

   

  Wymagane warunki:

  1. Zapewnienie minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami.
  2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
  3. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem w terminie do dnia 22 maja 2019 roku na rachunek bankowy:
   04 1240 4748 1111 0000 4873 1085.

  W przypadku nieuregulowania powyższych należności w ustalonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

   

  Forma złożenia ofert:
  Pisemną ofertę na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

   

  Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP.
  2. Kserokopie numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.
  3. Kserokopie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
  4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych pod parasolami.
  5. Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U z 2018 r. Poz. 2137 z późn. zmian.).
  6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów lub atestów na sprzedawane towary, artykuły i przedmioty, które nie zagrażają życiu kupujących.
  7. Oświadczenie o posiadaniu decyzji zatwierdzającej i wpis do rejestru lub wpis do rejestru w trybie art. 61 i nast. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad GMP i GHP, a w przypadku prowadzenia przez podmioty działalności nadzorowanej przez organy Inspekcji Weterynaryjnej podczas trwania imprezy masowej oświadczenie o wpisie lub decyzji tych organów na jej prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Dla osób prowadzących produkcję w zakresie małej gastronomii lub obrotu żywnością oświadczenie, że najemca wydzieli urządzenie sanitarne – WC z umywalką do mycia rąk z pełnym wyposażeniem, środki do mycia rąk oraz ich higienicznego suszenia;
  9. Oświadczenie, że w trakcie trwania „Dni Bukowna 2019” przy punktach gastronomicznych i punktach sprzedaży detalicznej, najmujący ustawi kosze na śmieci i zużyte naczynia jednorazowego użytku;
  10. Minimum trzy referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert obsługi gastronomicznej na imprezach plenerowych, festynach itp.

   

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2019 r. o godzinie 12:15 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

   

  Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

  Anna Kwaśniewska tel. 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00

  Leszek Skubis tel. 32 6421 104 lub 602 339 805 w godz. 8:00-14:00

   

  Pliki do pobrania:

 • MARSZ NORDIC WALKING
  Data dodania: 19/02/2019

  Kolejna edycja MARSZU NORDIC WALKING organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie za nami. W lutowym MARSZU NORDIC WALKING wzięło udział ponad 20 osób. Na zakończenie była gorąca herbata i pieczona kiełbaska.

   

 • Zaproszenie na marsz Nordic Walking 18.02.2019
  Data dodania: 15/02/2019

 • Oferta dla Seniora
  Data dodania: 03/02/2019

  MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKOWNIE

  DT TRAMP

  ul. Spacerowa 1
  32-332 Bukowno

  tel. 32/642 11 04 lub 32/642 10 96

  e-mail: kontakt@mosirbukowno.pl
  tramp@mosirbukowno.pl

   

  OFERTA  DLA  SENIORA

   

  Pobyt 5 dniowy w cenie   382 PLN od osoby
  Senior 60 +   329 PLN od osoby    

   

  I Dzień

  • godz. 1600 – 1730 zakwaterowanie
  • godz. 1800 kolacja

   

  II Dzień

  • godz. 900 śniadanie
  • godz. 1000 wycieczka i zwiedzanie Kopalni Wiedzy o Cynku – ZGH „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie
  • godz. 1400 obiad
  • godz. 1600 warsztaty ceramiczne w zabytkowym Dworku w Krzykawce
  • godz. 1900 kolacja

   

  III Dzień

  • godz. 900 śniadanie
  • godz. 1030 wycieczka i zwiedzanie Muzeum Afrykanistycznego, Muzeum Pożarnictwa a także Twórczości Artystycznej z Wikliny
  • godz.1430 – 1530 czas wolny
  • godz. 1600 kolacja przy ognisku – wspólne śpiewanie

   

  IV Dzień

  • godz. 900 śniadanie
  • godz. 1000 wyjście na basen lub spacer szlakami NORDIC WALKING
  • godz. 1400 obiad
  • godz. 1500 piesza wycieczka na Diablą Górę
  • godz. 1900 kolacja

   

  V Dzień

  • godz. 900 śniadanie
  • godz. 1000 – 1100 wykwaterowanie

   

  • Wejście do Muzeum Afrykanistycznego i przewodnik płatne dodatkowo
  • Oferta ważna do wyczerpania limitu

   

   

  W naszym ośrodku można także:

  • skorzystać z zewnętrznej siłowni
  • spływu kajakowego (w okresie maj – wrzesień)
  • szlaków spacerowych i Nordic Walking
  • zagrać w tenisa stołowego
  • zagrać w tenisa ziemnego
  • pograć w grę piłkarzyki
  • więcej informacji na naszej stronie www.mosirbukowno.pl

   

   

 • TANIEC PRZECIWKO PRZEMOCY wobec KOBIET
  Data dodania: 03/02/2019