Godziny otwarcia kompleksu ORLIK oraz kortów tenisowych w kwietniu 2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w kwietniu 2018 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 oraz korty tenisowe czynny będą w następujących godzinach:

Czytaj wpis

Kompleks ORLIK oraz korty tenisowe w Święta

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że w dniach od 31.03.2018 do 2.04.2018 kompleks ORLIK oraz korty tenisowe będą NIECZYNNE.

XVI OGÓLNOPOLSKI BIEG O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO

XVI OGÓLNOPOLSKI BIEG O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO
 
 
17.06.2018
 
 
 
Zapisy na bieg rozpoczęte. Zapisów można dokonać na stronach:
 
 
 
 
 

Oferta: MAJÓWKA 2018

Zapraszamy Państwa na wypoczynek do DT ”Tramp” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

Możecie Państwo wypoczywać spacerując po gminnych szlakach turystycznych, korzystając z urządzeń sportowo-rekreacyjnych lub zwiedzając atrakcje Jury.

 

Jeżeli zarezerwujecie Państwo pobyt w naszym Ośrodku na minimum 3 noce w terminie pomiędzy 28.04.2018r a 06.05.2018r, to możecie skorzystać ze specjalnej oferty.

 

Cena pobytu (nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją):

 

OSOBA DOROSŁA – 60 PLN za dobę

DZIECI DO LAT 12 – 45 PLN za dobę

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: (32) 6421096, (32) 6421104

Turniej Piłki Siatkowej „KINDER + SPORT”

W dniu 17.03.2018r w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie odbył się Eliminacyjny Turniej Piłki Siatkowej „KINDER + SPORT” Dziewcząt w kategorii „3”. W zawodach brało udział 22 zespoły (w tym 3 z Bukowna). Drużyny rywalizowały ze sobą na specjalnie przygotowanych czterech boiskach. W I etapie uczestnicy turnieju zostali losowo podzieleni na IV grupy i grali systemem każdy z każdym. W II etapie wyłoniono najlepsze drużyny turnieju. Nasze zespoły zakończyły rozgrywki na I etapie (faza grupowa).

 

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1. MKS MOS Wieliczka 1
2. MKS MOS Wieliczka 2
3. UKS 22 Kraków
4. Prądniczanka
5. Jedynka Tarnów

 

Godziny otwarcia kompleksu ORLIK oraz kortów tenisowych w marcu 2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w marcu 2018 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 oraz korty tenisowe czynny będą w następujących godzinach:

Czytaj wpis

Oferta pracy na stanowisku ratownika wodnego w sezonie 2018

Oferta pracy na stanowisku ratownika wodnego w sezonie letnim 2018 (od czerwca do września)

Kąpielisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Ks. Zelka
 

I. Wymagania niezbędne (spełnione łącznie, w myśl ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych):

 1. posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,
 2. posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, zatrudnienie lub pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem – Państwowe Ratownictwo Medyczne lub bycie członkiem tych jednostek, posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy),
 4. zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu.

 

II. Dodatkowe wymagania:

 1. dyspozycyjność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. posiadanie własnego stroju ratowniczego.

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. oświadczenie kandydata (wzór do pobrania),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania),
 5. orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 6. kopie:

– dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia ratowników wodnych,

– dokumentu potwierdzającego posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,

– zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

– potwierdzenia zatrudnienia, pełnienia stażu, członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

 

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Termin składania ofert upływa 04.04.2018 r. (środa).
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno lub składać osobiście w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
 3. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, uzyskanych podczas niniejszego procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
 4. Dane kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym; po ustaniu celu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaną zniszczone. Dane kandydatów przyjętych do pracy przetwarzane będą w celu wykonywanie zawartych przez administratora danych umów, w tym dochodzenia powstałych na ich podstawie roszczeń. Informujemy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub – gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Obowiązek podania wymaganych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 5. Aplikujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizowania.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2018”

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

zaprasza

 

do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2018” – w dniach od 16.06.2018 r. do 17.06.2018 r. na wydzielonej części korony Stadionu Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie /położonej na działce 98/6/. Szkic mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 pokój nr 2 Budynek Administracji Hali Sportowej ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.

 

Oferty należy składać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godziny 1200 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Wymagane warunki:

1. Zapewnienie minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami.

2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.

3. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem w terminie do dnia 16.05.2018 r. na rachunek bankowy: 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085.

W przypadku nieuregulowania pow. należności w ustalonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

 

Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godziny 1200 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie pokoju nr 4 ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

Do oferty należy dołączyć:

1. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.

2. Kserokopię numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.

3. Kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.

4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych pod parasolami.

5. Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów lub atestów na sprzedawane towary, artykuły i przedmioty, które nie zagrażają zdrowiu i życiu kupujących.

7. Minimum 3 referencje potwierdzające wykonanie obsługi gastronomicznej na imprezach plenerowych, festynach, itp. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (tj. 2015, 2016 i 2017 rok).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godz. 1215 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

Zdzisław Dolezy – tel. (32) 642 11 04 w godz. 800 – 1400

Leszek Skubis – tel. (32) 642 11 04 w godz. 800 – 1400

 

Pliki do pobrania:

Oferta: LAST MINUTE 23-25.02.2018

LAST MINUTE
23-25.02.2018
 

Zapraszamy Państwa do Bukowna na wypoczynek w ostatni weekend małopolskich ferii zimowych.

Możecie Państwo w sposób bierny wypocząć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji położonym wśród lasów iglasto-liściastych. Możecie też spacerować po licznych szlakach turystycznych, spacerowych i Nordic Walking oraz korzystać z urządzeń sportowo-rekreacyjnych Ośrodka. Narciarze mogą skorzystać z usług Stacji Narciarskiej SMOLEŃ i CISOWA odległych ok. 35 km od Bukowna. Informacje o warunkach narciarskich, infrastrukturze i cenniku znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych Stacji Narciarskich.
 

Cena pakietu (nocleg+śniadanie+obiadokolacja)

 • Dorośli: 120 PLN
 • Dzieci do lat 12: 90 PLN
 • Dzieci do lat 3 gratis (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

 

* Pierwsze świadczenie: obiadokolacja 23.02.18
* Ostatnie świadczenie: śniadanie 25.02.18
* Możliwe wykupienie dodatkowego obiadu w dn. 25.02.18 w cenie: dorośli 18 PLN, dzieci 15 PLN

Oferta: WIELKANOC 2018 30.03-02.04

WIELKANOC 2018
30.03-02.04

Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 
30.03.18

 • 1700 – 1800  Zakwaterowanie
 • 1830 Kolacja
   

31.03.18

 • 830 Śniadanie
 • Spacer (15 min) do kapliczki p.w. św. Jana Kantego połączony ze Święceniem pokarmów
 • 1600 Obiadokolacja
   

01.04.18

 • 830 Uroczyste Śniadanie
 • 1300 Obiad
 • 1800 Kolacja przy ognisku (gorący kociołek, kiełbasa pieczona na ognisku, grzaniec)
   

02.04.18

 • 830 Śniadanie
 • 1300 Obiad
 • 1400 – 1500 Wykwaterowanie
   

Cena pakietu:

 • Dorośli: 270 PLN
 • Dzieci do 12 lat: 200 PLN
 • Dzieci do lat 3 gratis (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

 

* W ramach pakietu rekreacja: tenis stołowy, piłkarzyki, siłowania na wolnym powietrzu, Orlik
* Osoby wychodzące do święcenia pokarmów – prosimy zabrać własne koszyczki
* Za dopłatą można korzystać z masażu leczniczego i relaksacyjnego

Starsze posty «