Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”

 1. Administratorem zespołu boisk jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 tel. 32 6421104.
 2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag trenera środowiskowego.
 4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 5. Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00-20.00.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera środowiskowego, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek prowadzonych na terenie obiektów sportowych.
 7. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z trenerem środowiskowym.
 8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • używania butów piłkarskich z wkręcanymi kołkami,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczenie boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  • zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych,
   przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
   wprowadzania zwierząt,
  • korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego.
 11. Trener środowiskowy, w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  • nakazać opuszczenie terenu kompleksu sportowego
  • wezwać policję
  • w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu zakazać korzystania z obiektu.
 12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

 

Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji