«

»

Regulamin Imprezy Masowej DNI BUKOWNA 2019

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„DNI BUKOWNA 2019”

w dniach 22 – 23.06.2019 r.

 

Na czas imprezy masowej „DNI BUKOWNA 2019” w dniach 22-23.06.2019 r. zwanej dalej Imprezą, wprowadza się następujący regulamin, zwany dalej Regulaminem,
obowiązujący wszystkich uczestników imprezy.

Regulamin sporządzony na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku.

 1. Organizatorem imprezy jest MOSiR z siedzibą w Bukownie przy ul. Spacerowej 1.
 2. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom imprezy.
 3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu,
 4. Wstęp na imprezy jest wolny.
 5. Wstęp na teren imprezy osobom poniżej 13 roku życia jest dozwolony wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, przestrzegać niniejszego regulaminu a w szczególności przestrzegania zakazu:
  a. posiadania, wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych na terenie imprezy;
  b. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, w tym drzewców, kijów do selfie, itp.;
  c. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych;
  d. wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych;
  e. wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz laserów i innych urządzeń emitujących światło;
  f. posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;
  g. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników), rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów wielośladowych na teren Obiektu; Organizator nie przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów wewnątrz Obiektu;
  h. wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, np. płoty, parkany, wygrodzenia;
  i. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów;
  j. rzucanie wszelkimi przedmiotami;
  k. prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z Organizatorem lub Zarządcą Obiektu;
  l. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
  m. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.;
 7. Zabronione jest sprzedawanie, podawanie i spożywanie alkoholu osobom nieletnim.
 8. Osoba obecna na imprezie wyraża zgodę na bycie fotografowanym, filmowanym, rejestrowanym przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie, z prawem do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty lub innej formy zapłaty, ich głosu, wizerunku oraz podobizn, które mogą zostać wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzeni, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
 9. Osoby obecne na imprezie nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub Opisu obiektu lub Imprezy(jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku i/lub statystyki z Imprezy w całości lub w częściach, bądź pomaganie innej osobie/osobom w takich działaniach.
 10. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione odmówić wstępu na teren Imprezy lub wyprosić z terenu Imprezy osobę:
  a. u której stwierdzono posiadanie broni, przedmiotów zakazanych, o których mowa w pkt. 9 powyżej, jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników Imprezy oraz w innych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa;
  b. co do której obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową lub środek wychowawczy w postaci nakazu powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanie imprez masowych na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 969);
  c. odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych;
  d. będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 11. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na Imprezę lub usunięcia z terenu Imprezy osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
 12. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zielenie, nie zaśmiecania terenu.
 13. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę. Polecenia te dotyczyć mogą:
  a. Opuszczenia terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem sposobu zachowania się – przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu imprezy;
  b. Zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom imprezy;
  c. Odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie Obiektu, które nie są przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno – magazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją Imprezy, takich jak: ring, scena, zaplecze techniczne, stanowisko realizacji dźwięku, zaplecze produkcyjne imprezy, szatnie zawodników, itp.
 14. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub służba porządkowa Organizatora.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Bukownie

Anna Kwaśniewska