«

»

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kąpielisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Bukowno, 18.03.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

zaprasza

 

do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kąpielisku Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Bukownie. W skład Kąpieliska wchodzą:

 

 

I. Basen Kąpielowy składający się z:

1/ Basenu Rekreacyjnego o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 997 m2 i głębokości od 1,00 m do 1,30 m z atrakcjami wodnymi takimi jak:

 • zjeżdżalnia wodna otwarta rodzinna pięciotorowa,
 • zjeżdżalnia wodna otwarta typu „Anaconda”,
 • grzybek,
 • masaże leżakowe, leżanki do masażu pleców, wylewki do masaży pleców,
 • mostek biegnący ponad częścią basenu rekreacyjnego i wysepką,
 • rwąca rzeka.

2/ Brodzika dla dzieci o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 140 m2 i głębokości od 0,15m do 0,45m.

II. Basen Sportowy o wymiarach 16x50m, powierzchni lustra wody 800 m2 i głębokości od 1,5 m do 3,9 m wyposażony w:

 • wieże skoków do wody (dwie na wysokości 3 m i jedną na wysokości 5 m, licząc od poziomu lustra wody),
 • sześć słupków startowych zlokalizowanych od strony głębokiej basenu,
 • sześć torów pływackich o szerokości 3m (tory skrajne) i 2,5m (tory środkowe).

 

Planowane świadczenie usług:

od 20 czerwca 2019 r. (czwartek) codziennie, w tym w niedziele i święta do 01 września 2019 r. (niedziela),
w godz. od 9
00 do 1900.

 

Oferty należy składać na adres:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie 32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

w terminie do dnia 25 marca 2019 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej:

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

 32-332 Bukowno, ul. Spacerowa 1

 „Obsługa ratownicza Kąpieliska MOSiR w Bukownie”

 

Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1 – pokój nr 6 w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 12:15.

 

Wymagane warunki:

 

Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 z późn. zm.) i realizowane przez pracowników Wykonawcy w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia Kąpieliska MOSiR w Bukownie, w wymaganej przepisami prawa liczbie ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami kwalifikacje ratownika wodnego oraz ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ratownika medycznego (min. 1 osoba).

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 000 zł.

 

Szczegółowy opis zakresu obowiązków oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawiera §3 Wzoru umowy.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopię decyzji potwierdzającej, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz.656 z późn.zm.).
 2. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.
 3. Wykaz osób posiadających kwalifikacje zawodowe zdolnych do wykonania usług w zakresie obsługi ratowniczej wraz z posiadanymi stopniami ratowniczymi nadanymi przez WOPR.
 4. Wykaz posiadanego podstawowego sprzętu ratowniczego i podstawowego sprzętu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.).
 5. Kserokopie dokumentu potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 6. Wykaz świadczonych usług w zakresie ratownictwa wodnego w okresie ostatnich 3 lat.
 7. Minimum 3 referencje potwierdzające wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratownictwa wodnego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są

Dyrektor MOSiR Anna Kwaśniewska                     – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

Zastępca Dyrektora MOSiR Leszek Skubis            – tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00 – 14:00

 

Załączniki:

1/ Formularz oferty

2/ Wzór umowy

 

Uwagi:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy kwota określona w jego planie finansowym na realizację zadania będzie niższa niż kwota oferowana za wykonanie usługi.
 2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

(-) Anna Kwaśniewska

Dyrektor MOSiR

 w Bukownie