«

»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:
„Kompleksowa dostawę energii elektrycznej w roku 2019 obejmująca sprzedaż  energii  elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii  elektrycznej dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018r. poz 1986) Gmina Bukowno informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę złożoną przez:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

 

Wybrana oferta spełnia warunki określone w SWIZ i uzyskała maksymalną ilość punktów
tj. 100,00 punktów – kryterium cena oferty.

 

2. W prowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Dyrektor MOSiR w Bukownie
Anna Kwaśniewska