«

»

Oferta pracy na stanowisku ratownika wodnego w sezonie 2018

Oferta pracy na stanowisku ratownika wodnego w sezonie letnim 2018 (od czerwca do września)

Kąpielisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Ks. Zelka
 

I. Wymagania niezbędne (spełnione łącznie, w myśl ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych):

 1. posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,
 2. posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, zatrudnienie lub pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem – Państwowe Ratownictwo Medyczne lub bycie członkiem tych jednostek, posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy),
 4. zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu.

 

II. Dodatkowe wymagania:

 1. dyspozycyjność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. posiadanie własnego stroju ratowniczego.

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. oświadczenie kandydata (wzór do pobrania),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania),
 5. orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 6. kopie:

– dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia ratowników wodnych,

– dokumentu potwierdzającego posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,

– zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

– potwierdzenia zatrudnienia, pełnienia stażu, członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

 

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Termin składania ofert upływa 04.04.2018 r. (środa).
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno lub składać osobiście w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
 3. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, uzyskanych podczas niniejszego procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
 4. Dane kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym; po ustaniu celu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaną zniszczone. Dane kandydatów przyjętych do pracy przetwarzane będą w celu wykonywanie zawartych przez administratora danych umów, w tym dochodzenia powstałych na ich podstawie roszczeń. Informujemy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub – gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Obowiązek podania wymaganych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 5. Aplikujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizowania.